27 Mayıs 2024 Pazartesi

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 4

1-Türkiye’nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında,aşağıdaki alanların hangisinde şiddetli yer sarsıntılarının görülmesi olasılığı en fazladır?

A)Gediz Havzası     B)Taşeli Platosu       C)Ergene Havzası                D)Mardin Eşiği                 E)Konya Ovası

2-Aşağıdakilerden hangisi,yeryüzündeki bir bölgede yer kabuğunun hareket halinde olduğunu gösteren bir kanıt olamaz?

A)Bölgedeki genç kıvrım dağlar

B)Bölgedeki yanardağlar

C)Bölgedeki alüvyonlu akarsu yatakları

D)Bölgedeki deprem olayları

E)Bölgedeki lavlar

3-Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede’ki,dağların genel özelliklerinden biri değildir?

A)Doğu-batı yönlü uzanırlar

B)Volkanik dağlar,sıradağ özelliği gösterir

C)Doğuya gidildikçe yükseltileri artar

D)Kuzey ve güneyde ki dağlar kıyıya paralel uzanırlar

E)İç Batı Anadolu ve Doğu Anadolu’da  birbirlerini yaklaşırlar

4-Bazı yanardağların oluştuktan sonra yeni bir patlamayla tepe kısmı uçmakta ve burada bir çukurluk (kaldera) oluşabilmektedir.

Aşağıdaki dağlarımızdan hangisi yukarıda verilen açıklamayı örneklendirir?

A)Yıldız                      B)Nemrut                      C)Menteşe                   D) Kaçkar                         E)Amanos

5-     -Van,Çıldır,Erçek,Nazik,Balık gölleri

-Çaldıran,Malazgirt,Muradiye ovaları

-Erzurum,Kars,Ardahan platoları

Yukarıdaki yer şekillerinin ortak özellikleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A)Oluşum bölgelerinde karstik yapının yaygın olması

B)Epirojenez sonucunda oluşması

C)Oluşumlarında volkanizmanın etkili olması

D)Aynı yükseltide bulunmaları

E)Aynı coğrafi bölümde bulunmaları

6-Türkiye’nin yeryüzü şekilleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)İç bölümlerde yüksek düzlükler geniş yer kaplar

B)Kuzey ve güneyinde uzanan sıra dağlar kıyı ile iç bölümler arasında ulaşımı zorlaştırır

C)Kuzeybatısı ortalama yükseltisi en olan bölgedir

D)Batı kıyılarında girinti çıkıntı oldukça fazladır

E)Güneydoğusu oldukça yüksek  ve engebelidir

7-Aşağıdakilerden hangisi,rüzgarların aşındırma şekillerinden biridir?

A)Falez            B)Hörgüç kaya                     C)Menderes                D)Barkan                           E)Mantar Kaya

8-Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla ve yerşekillerinin engebeli olması ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? 

A)Mevsimlerin belirgin olarak yaşanmasıyla

B)Akarsuların enerji potansiyelinin yüksek olmasıyla

C)çeşitli iklim tiplerinin görülmesiyle

D)Toprak erozyonunun kuvvetli olmasıyla

E)Kara yolu ve demir yolu yapım maliyetlerinin çok yüksek olmasıyla

9-Aşağıdakilerden hangisi heyelan sonucunda ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan biri değildir?

A)Yolların kapanması

B)Ana kayanın ortaya çıkması

C)Göllerin meydana gelmesi

D)Tarım arazisinin azalması

E)Can ve mal kaybının görülmesi

10-Aşağıdakilerden hangisi,erozyonun önlenmesi için alınması gereken önlemlerden biri olamaz?

A)Ağaçlandırma

B)Eğimli yerlerde taraçalama yapılması

C)Otlakların tarla haline dönüştürülmesi

D)Sel sularının kontrol altına alınması

E)Tarlaların yatay şeritler halinde sürülmesi

11-Türkiye’de Kuzey Anadolu Dağları kıyıya paralel uzanır.

Buna göre,bu kıyılarda aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesinde dağların uzanışının etkisi yoktur?

A)Doğal liman sayısı azdır

B)Dalga aşındırma şekilleri yaygındır

C)Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım faaliyeti güçtür

D)Yer altı madenlerinin çeşitliliği fazladır

E)Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farkı belirgindir

12-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yerşekillerinin çeşitli olmasının sonuçlarından biri değildir?

A)Doğal bitki örtüsünün çeşitli  olması

B)Güneş ışınlarının yıl boyunca eğik olması

C)Nüfus yoğunluğunun farklılık göstermesi

D)Farklı yerleşme tiplerinin görülmesi

E)Erozyon şiddetinin farklı olması

13-Türkiye’de dağlara oranla daha geniş yer kaplayan ova ve platoların yükseklerde bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)3.zamanın sonunda peneplen halinde iken 4.zaman başında toptan yükselmesi

B)Genç ve yüksek olan Alp-Himalaya sisteminin uzandığı alan üzerinde bulunması

C)Durgunluk devresi olan 2. zamanda yüksekliklerin aşınarak geniş düzlüklerin meydana gelmesi

D)4.zamanın başında faaliyet halindeki volkan lavlarının yayılarak geniş düzlükler meydana getirmesi

E)İç Anadolu Bölgesi’ndeki büyük göllerin,iklim değişikliği ile kuruyarak düz alan haline getirmesi

14-Aşağıdaki yer şekillerinden hangilerini aynı dış kuvvet oluşturmuştur?

A)Menderes-Hörgüç kaya

B)Dev Kazanı-Moren

C)Kıyı kordonu-Saplı ada

D)Düden-Dağ eteği ovası

E)Peri bacaları-Haliç

15-Aşağıdakilerden hangisi,kayaların kimyasal yollarla çözünmesinin yaygın olarak görüldüğü bir bölgenin özellikleri arasında gösterilebilir?

A)Bitki örtüsü cılızdır

B)Nemlilik oranı fazladır

C)Sıcaklık farkları yüksektir

D)Rüzgar aşındırması etkilidir

E)Yağışlar daha çok kar şeklindedir

16-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye arazisinin genç ve henüz oturmamış olduğunun en belirgin kanıtıdır?

A)Akarsularının genelde batıya doğru akması

B)İç Anadolu platolarının yükseltisinin fazla olması

C)Değişik bölgelerde sık sık depremler meydana gelmesi

D)Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olması

E)Türkiye topraklarının maden bakımından zengin olması

17-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uzun bir aşınma döneminden sonra toptan yükseldiğinin kanıtıdır?

A)Geniş ve yüksek düzlüklere sahip olması

B)Delta ovalarına sahip olması

C)Yükseltisinin fazla olması

D)Akarsuların derin vadiler oluşturması

E)Yükseltinin batıdan doğuya artması

 

 

CEVAP ANAHTARI:1-A 2- C 3- B 4-B 5-C 6-E 7-E 8-A 9-C 10-C 11-D 12-B 13-A 14-C 15-B 16-C 17-A

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.