18 Haziran 2024 Salı

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test 1

I.Muş ovası II.Elazığ ovası III.Çarşamba ovası

 

1-Yukarıdaki ovalardan hangisi tektonik ovalardandır?

 

A-Yanlız I

 

B-Yanlız II

 

C-Ive II

 

D-IIveIII

 

E-I,IIveIII

 

2-Karadenizde;

 

I.Kıyı ile iç kesim arasındaki iklim farkı.

 

II.Önemli limanların bulunması.

 

III.Zigana ve kop geçitlerinin bulunması

 

IV.715kmlik karadeniz sahil yolu projesi

 

Gibi durumlardan hangisi dağların denize paralel uzanmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır?

 

A-IveII

 

B-IveIII

 

C-I,IIveIII

 

D-II,IIIveIV

 

E-I,II,III,IV

 

3-Türkiyede erezyon fazlalığından aşağıdakilerden hangisi en az etkilenir.

 

A-Hayvancılık

 

B-Yerleşme

 

C-Tarım

 

D-Barajlar

 

E-Doğal çevre

 

4-Dağ oluşumu sırasında kıvrılamayacak kadar sert olan tabakalar kırılarak fay hatlarını oluşturur

 

Aşağıdakilerden hangisi fay hatlarında görülebilecek özelliklerdendir?

 

A-Heyelan-sel-peneplen

 

B-Deprem-volkanizma -kaplıca

 

C-Senklinal-antiklinal-plato

 

D-Orojenez-eprojenez-buzul aşındırması

 

E-Dalga aşındırması-dalga biriktirmesi-akarsu aşındırması

 

5-Kıta sahanlığı aşağıdaki illerin hangisini kıyılarında daha geniştir?

 

A-Rize

 

B-Trabzon

 

C-Ordu

 

D-Atalya

 

E-Adana

 

6-İki ayrı bölgede aynı şiddette oluşan deprem farklı oranda yıkım ve ölüme neden olmuşsa ,bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 

A-Dağların uzanış doğrultusu

 

B-Yükselti

 

C-Gelişmişlik düzeyleri

 

D-Depremin etki derecesi

 

E-Bitki örtüsü

 

7-Aşağıdaki yerlerin hangisinde şiddetli deprem görülme olasılığı en azdır?

 

A-İzmit körfezi ve çevresi

 

B-Gediz havzası

 

C-Bakırçay havzası

 

D-Menderes havzası

 

E-Tuz gölü havzası

 

8-Çernezyom (kara) toprakları gür çayır ve otlakların yetiştiği bölgelerde oluşur

 

Buna göre çernozyomlar aşağıdaki bölümlerin hangisinde geniş alan kaplar?

 

A-Doğu karadeniz

 

B-Erzurum-Kars

 

C-Hayman Platosu

 

D-Cihanbeyli platosu

 

E-Obruk platosu

 

9-Avanos,ürgüp,Nevşehir yörelerinde bulunan peri bacalarını oluşturan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Kalker

 

B-Kum taşı

 

C-Volkan tüfü

 

D-Jips

 

E-Granit

 

10-Araştırmacılar akdeniz kıyılarının bazı bölümlerinde bu günkü deniz seviyesinden 100-200 metre yüksekliklerde eski kıyı kumsallarına rastlamışlardır.

 

Bu durum aşağıdakilerin hangisine bağlı olarak meydana gelmiştir?

 

A-Dağ oluşumuna

 

B-Karaların yükselmesine

 

C-Kıtaların kaymasına

 

D-Transgresyona

 

E-Gel-git olayına

 

11-Volkan dağları tek kütleler olmasına rağmen çoğu zaman aynı istikamette dizilmişlerdir.

 

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Kıvrım dağlarını takip etmeleri

 

B-Akarsu yataklarını takip etmelerini

 

C-Kırık hatlarını takip etmeleri

 

D-Verimli ovaları takip etmeleri

 

E-Platoları takip etmeleri

 

12-Geniş alanlı yer kabuğu hareketlerine tektonik hareketler denir.

 

Aşğıdaki yer şekillerinin hangisinin oluşumu tektonik harketlerle en az ilişkilidir?

 

A-Vadiler

 

B-Grabenler

 

C-Antiklinaller

 

D-Senklinaller

 

E-Horstlar

 

13Aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin oluşumunda eğim azalmasının etkisi olduğu söylenemez.

 

A-Büklüm

 

B-Peri bacası

 

C-Delta

 

D-Ova

 

E-Birikim noktası

 

14-Aşağıdakilerden hangisi kırık yapıya sahip yerlerin ortak özelliklerindendir?

 

I.Kaplıcaların yaygın olması

 

II.Depremlerin görülmesi

 

III.Volkanik etkenlerin görülmesi

 

IV.Yağışın fazla olması

 

A-IveII

 

B-II ve III

 

C-I,IIveIII

 

D-II,IIIve IV

 

E-I,II,III,IV

 

15-Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda kalkerin çözülmesi sonucunda oluşan topraklara ‘TERRA ROSE’ toprakları denir

 

Bu tarz topraklarla aşağıda verilen bölümlerin hangisinde rastlanmaz?

 

A-iç anadolu bölgesi

 

B-antalya bölgesi

 

C-güney marmara

 

D-Adana

 

E-asıl ege

 

16-Aşağıda verilen bölgelerin hangisinde yer şekillerinin daha sade olduğu söylenebilir?

 

A-Doğu karadeniz

 

B-Yukarı kızılırmak

 

C-Orta kızılırmak

 

D-Antalya

 

E- Orta fırat

 

17-Çukur ova ve konya ovası fiziki haritalarda farklı renkte gösterilmektedir.

 

Bu iki ovanın farklı renklerde gösterilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Yağış miktarının farklı olması

 

B-Akarsu rejimlerinin farklı olması

 

C-Enlem derecelerinin farklı olması

 

D-Yükseltilerinin farklı olması

 

E-Bitki örtülerinin farklılık göstermesi.

 

18-Akarsular tarafından derin bir şekilde yarılmış derin ve yüksek düzlüklere Plato denir.

 

Aşağıda verilen platolardan hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A-Hyamana -cihanbeyli platoları

 

B-Yukarı sakarya platosu

 

C-Hilvan platosu

 

D-Erzurum -kars platosu

 

E-Şanlı urfa -viranşehir platosu

 

19-Bir yöredeki hakim rüzgar yönünü belirleyen etmenlerin biride yer şekilleridir.

 

Buna göre Ege bölgesinde yer şekillerinin uzanış doğrultuları dikkate alındığında hakim rüzgar yönü hangi yöndedir ?

 

A-Kuzey -Güney

 

B-Kuzeybatı-Güneydoğu

 

C-Doğu-batı

 

D-Kuzey doğu-güney deoğu

 

E-Kzey batı -güneybatı

 

20-Türkiyenin gerçek alanı 814.578 kilometrekare iken iz düşüm alanı 770.452 kilometrekaredir.Türkiyenin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasında 35.126 kilometrekare lik bir fark vardır.

 

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile kantılanbilir.?

 

A-Türkiyenin yüksek bir ülke olduğunu

 

B-Türkiyenin dağlık ve engebeli bir ülke olduğunu

 

C-Ulaşımın ülkemizde kolay olduğunu

 

D-Akarsularun rejiminin düzenli olduğunu

 

E-Ülkemizin yüz ölçümünün büyük olduğunu

 

21-Aşağıdakilerden hangisi akarsuların oluşturduğu aşındırma şekillerinden değildir?

 

A-Vadi

 

B-Dev kazanı

 

C-Kırgıbayır

 

D-Irmak adası

 

E-Peri bacası

 

22-Jeosenklinal alanlardaki tortulların yan basınçların etkisi ile kıvrılması sonucu kıvrım dağları oluşur.

 

Aşağıdaki dağlardan hangisinin oluşumu yukarıdaki durumla uyuşmaz?

 

A-Kaçkarlar

 

B-Istancalar

 

C-Küre dağları

 

D-Yunt dağları

 

E-Aladağlar

 

23-Bir ükede;

 

IKarstik şekillerin yaygın olması

 

II.Depremlerin sık yaşanması

 

III.Volkanik alanların geniş yer tutması

 

IV.Sıcak su kaynaklarının bolluğu

 

V Akarsuların denge profiline ulaşmamış olması

 

A-I,II

 

B-I,III

 

C-II,III

 

D-III.IV

 

E-I,V

 

24 Günümüzde depremi önceden tespit edecek teknoloji henüz gelişmemiştir.Fakat depremden doğacak zararı azaltmak için bir takım önlemler alınabilmektedir.

 

Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri olamaz?

 

A-Yapıları fay hatlarının uzağına taşımak.

 

B-Kerpiç ve taş gibi yapı malzemelerini kullanmak

 

C-Binaları az katlı yapmak

 

D-Binaları alüvyal ve düz arazilerde yapmak.

 

E-Yerleşimi eski temel arazilerde kurmak.

 

25-Doğu karadeniz dağlarının karadeniz kıyıları boyunca uzanması ,bu kıyı kesimin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olmamıştır.?

 

A-Doğal limanların az olması

 

B-Yıllık yağış tutarının fazla olması

 

C-Tarım alanlarının sınırlı olması

 

D-Kıyı boyunca nüfus yoğunluğunun fazla olması

 

E-Kıyı balıkçılığının gelmişmiş olması

 

26-Yeryüzünün şekillenmesinde çeşitli dış etkenlerin farklı derecelerde etkisi bulunmaktadır.Örneğin.ekvatoral kuşaktaki akarsuların,kuzey afrikada rüzgarların,Yüksek dağlarda ise buzulların şekillendirici etkisi daha fazladır.

 

A-İklim şartları

 

B-Toprak yapısı

 

C-Jeolojik yapı

 

D-Yer şekilleri

 

E-Denize göre konum

 

27-Birikinti konisi oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin payı en büyüktür

 

A-Eğim azalmasının

 

B-Akım(debi) azalmasının

 

C-Yağış biçiminin

 

D-Taşınan alüvyal miktarının

 

E-Bitki örtüsünün

 

28-Türkiyenin taşınmış toprakların coğrafi dağılışında aşağıdakilerden hangisinin rolü en fazladır?

 

A-Erozyon

 

B-Buzullar

 

C-Rüzgarlar

 

D-Akarsular

 

E-Yer altı suları

 

29-Aşağıdaki hangi coğrafi olayın oluşum nedenleri,insanlar tarafından ortadan kaldırılabilir?

 

A-Volkanizma

 

B-Deprem

 

C-Rüzgar

 

D-Erezyon

 

E-Epirojenik hareket

 

30-Türkiyede engebeli geniş arazilerin varlığı aşağıdakilerden hangisini arttırmaz?

 

A-Toprak erezyonu

 

B-Ahır hayvancılığını

 

C-Hayvan gücünden yararlanmayı

 

D-Tarımsal nüfus yoğunluğu

 

E-Dağınık yerleşme biçimi

 

31-Aşağıdakilerden hangisi karstik arazilerde aşınma ile oluşmuş şekillerden biridir?

 

A-Lapya

 

B-Traverten

 

C-Sarkıt

 

D-Dikit

 

E-Sütun

 

CEVAP ANAHTARI:1-C 2-B 3-B 4-B5-E 6-C 7-E 8-B 9-C 10-B 11-C 12-A 13-B 14-C 15-A 16-E 17-D 18-D 19-C 2O-B21-D 22-D 23-E 24-D 25-E 26-A 27-A 28-D 29-D30-B 31-A

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.