23 Mayıs 2024 Perşembe

Orman ve Su İşleri Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 53 adet 8 inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır.

Orman ve Su İşleriBakanlığından:

ORMANVE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI

DÜZELTMEİLANI

14 Ağustos 2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete’deve 14 Ağustos 2013 tarihli Sabah Gazetesinde yayımlanan Orman ve Su İşleriUzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu başlıklı ilanımızın Yarışma SınavınaKatılma Şartları Başlıklı 1. Bölüm 4. Fıkrası 12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılıKanunun 73/1-1 maddesine göre yeniden düzenlenen 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

– 01.01.2013tarihi itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamışolmak.

İlanen duyurulur.

Ormanve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DÜZELTME İLANI

14 Ağustos 2013 tarihli ve 28735sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleriUzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu başlıklı ilanımızın 2 inci ve 3 üncü paragrafları aşağıdaki şekilde, Birinci paragraf birinci satırda bulunan 53adet 8 inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı ibaresinin 52 adet 8inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı olarak, Yarışma SınavınaKatılma Şartları Başlıklı 1. Bölüm 1. Fıkra 2. bendinin son satırında bulunanZiraat Mühendisliği ibaresinin Veteriner Hekimlik Bölümü olarak değiştirilmesigerekmektedir.

1. Grup: Orman Fakültesimezunlarından on (10), Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarından sekiz (8),Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), İnşaat Mühendisliği bölümümezunlarından iki (2), Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1),Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği ya da Geomatik Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3),Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Endüstri Mühendisliğibölümü mezunlarından bir (1), Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarındanbir (1), Kimya Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Mimarlık bölümümezunlarından bir (1), Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunlarından bir (1),Biyolog unvanını almış beş (5), Veterinerlik Bölümü mezunlarından dört (4) kişi;

2. Grup: İstatistik bölümü mezunlarından bir (1),Matematik bölümü mezunlarından bir (1), İşletme bölümü mezunlarından üç (3),Maliye bölümü mezunlarından üç (3), Kamu Yönetimi bölümü mezunlarından üç (3)kişi.

İlanen duyurulur.

Orman ve Su İşleriBakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİUZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Orman ve Suİşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 53 adet 8 incidereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzereYarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Suİşleri Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup: Orman Fakültesi mezunlarından sekiz (10), Çevre Mühendisliğibölümü mezunlarından altı (8), Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir(2), İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), Meteoroloji Mühendisliğibölümü mezunlarından bir (1), Jeodezi FotogrametriMühendisliği ya da Geomatik Mühendisliği bölümümezunlarından üç (3), Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1),Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Hidrojeoloji Mühendisliğibölümü mezunlarından bir (1), Kimya Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1),Mimarlık bölümü mezunlarından bir (1), Şehir ve Bölge Planlama BölümüMezunlarından bir (1), Biyolog unvanını almış üç (5), Veterinerlik Bölümümezunlarından üç (4) kişi;

2. Grup:İstatistik bölümü mezunlarından bir (1), Matematik bölümü mezunlarından bir(2), İşletme bölümü mezunlarından üç (3), Maliye bölümü mezunlarından üç (3),Kamu Yönetimi bölümü mezunlarından üç (3) kişi.

1 – YARIŞMASINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

1. GruptanSınava katılabilmek için;

– 657 SayılıDevlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlarıtaşımak,

– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındakiöğretim kurumlarının Orman Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, JeolojiMühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, GeomatikMühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, HidrojeolojiMühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve BölgePlanlama bölümünden mezun olmak. Biyologunvanını almış olmak,

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2012-2013yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSSP8 puantüründen asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksekpuandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacakOrman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek.

– Sınavınyapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşınıdoldurmamış olmak

– Erkekadaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veyaerteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak

şartları aranır.

2. GruptanSınava katılabilmek için;

– 657 SayılıDevlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genelşartları taşımak,

– En az 4yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin İstatistik, Matematik, İşletme, Maliyeve Kamu Yönetimi, bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği YükseköğretimKurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretimkurumlarından mezun olmak,

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2012-2013yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), İşletme BölümüMezunları için KPSSP23’den, Maliye Bölümü Mezunları için KPSSP24’den, İstatistikBölümü Mezunları için KPSSP25’den, Kamu Yönetimi Mezunları için KPSSP30’dan,Matematik Bölümü Mezunları için KPSSP92’den asgari 70 puan almış olanadaylardan her bir alt grup için en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak Orman ve Su İşleri UzmanYardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek,

– Sınavınyapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşınıdoldurmamış olmak,

– Erkekadaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muafolmak.

şartları aranır.

Son sıradakiadayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Yarışmasınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadarbaşvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dallarıarasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2 – BAŞVURUŞEKLİ VE YERİ:

Bakanlığımızın Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki EkHizmet Binası ve www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuruformunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 02.09.2013 tarihinden14.09.2013 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen aynı adrese teslim edilmesiveya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesaisaati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.(Başvurular haftasonu da kabul edilecektir.) (Haftaİçi 09:00-18:00 Hafta Sonu: 10:30-15:30 saatleriarası.)

Sınavakatılmaya hak kazanan adayların, sınav saatinden önce mesai saatleri içerisindeaynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığışahsen alması gerekmektedir.

Başvuruformları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haizolup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.trinternet adresinden ve Söğütözü Caddesi No: 14/EBeştepe/ANKARA adresindeki B Blok Giriş kapısında ilan ile duyurulacak olup,ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 – BAŞVURUSIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) BaşvuruFormu,

b) KPSSSınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesindenedinilen çıktısı,

c) Diplomaveya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği ya dabunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındakiöğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veyaonaylı örneği,

ç) İki adetvesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),

d) El yazısıile yazılmış özgeçmiş.

4 – SINAVINŞEKLİ:

Sınav sözlüolarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Meslekîalan bilgisi ve Bakanlığın görev alanına dair bilgisi,

b) Birkonuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,

c) Liyakati,temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,

ç) Özgüveni,ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,

d) Genelyetenek ve genel kültürünü,

e) Bilimselve teknolojik gelişmelere açıklığını,

değerlendirmek için SınavKurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

Adaylar,birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılıözelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavdabaşarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerindenverdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mesleki AlanBilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır:

1. Gruptansınava gireceklere:

OrmanMühendisliği için: 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu Kapsamında YapılabilecekFaaliyetler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Sulak Alanlar, Yaban HayatıYetiştirme/Yerleştirme/Üretim, Kanatlı Üretimi, Avlaklar, 6831 sayılı OrmanKanunu, Biyokaçakçılığın Önlenmesi, Toprak İlmi,Ekoloji, Erozyon ve Ağaçlandırma,

ÇevreMühendisliği için: Hava Kalitesi, Su Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Katı AtıkYönetimi, ÇED Planlaması, Mikrobiyoloji, Su ve Atık Su Arıtımı, Su Analizlerive İzleme, Su Kaynakları Planlaması, İçme Suyu Temini, Arıtma ÇamurlarınınKontrolü, Hava Kirliliği, Çevre Hukuku, Çevre ile İlgili Uluslar ArasıAntlaşmalar.

JeolojiMühendisliği için: Mühendislik Jeolojisi,

İnşaatMühendisliği için: Su Yapıları, Betonarme-Statik, Hidroloji, Hidrolik,Topografya, Zemin Mekaniği

MeteorolojiMühendisliği için: Hidroloji, Klimatoloji, Genel Meteoroloji, Bulut ve YağışFiziği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği/GeomatikMühendisliği için: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Jeodezi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, UzaktanAlgılama, Fotogrametri, Jeodezi, KadastroUygulamaları, Kamulaştırma, İmar Uygulamaları, Haritacılıkta Yeni Teknolojiler,

BilgisayarMühendisliği için : NET ile yazılım geliştirme (WCFile uygulama geliştirme, ASP.NET ile uygulama geliştirme, C+ ile uygulamageliştirme), Oracle veri tabanı yönetimi, Oracle sql ile veri tabanıişlemleri, IIS uygulama yayınlama ve dağıtımı, Yazılım mimarisi, Yazılım yaşamdöngüsü,

EndüstriMühendisi: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Üretim Planlama ve StokKontrol, Benzetim, İş Etüdü, Kalite Planlama ve Kontrol, Üretim Sistemleri,

HidrojeolojiMühendisliği için: Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Strat-Sedimentoloji,Yeraltısuyu Mühendisliği, Çevresel Hidrojeoloji, SuKaynakları Yönetimi, Hidrojeokimya, Gözenekli OrtamHidroliği

KimyaMühendisliği için: Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya,Endüstriyel Kimya,

Mimarlık İçin : İmar Mevzuatı, Çizim Programları, Sanat Tarihi,Mimarlık Tarihi,

ŞehirPlancısı İçin : Kent ve Çevre, Mekânsal Planlama,Havza Planlaması ve Mevzuatı

Biyologiçin: Ekoloji, Biyolojik Çeşitlilik, Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi),Botanik, Zooloji,

Veteriner Hekimlik İçin: Türkiye’de Bulunan Otçul Büyük Memeli YabanHayvanı Türleri, Türkiye’de Bulunan Etçil Büyük Memeli Yaban Hayvanı Türleri,Yaban Hayvanlarından İnsanlara Bulaşabilecek Hastalıklar, Yaban HayvanlarınınÇiftleşme ve Doğum Zamanları, Yaban Hayvanlarının İzleme ve Takip Yöntemleri,Yaralı ve Bakıma Muhtaç Yaban Hayvanlarına Uygulanacak İşlemler, YabanHayvanları Üretimi, Üretilen Yaban Hayvanlarının Doğaya Yerleştirilmesi,

konularından sorusorulacaktır.

2. Gruptansınava gireceklere:

İstatistikçiiçin : Temel İstatistik Kavramları, Veri TabanıSistemleri ve Yönetimi, Anket Düzenleme, İstatistik Grafik Yöntemleri,Regresyon Analizi, Zaman Serileri, Örnekleme ve Olasılık Hesaplama,

Matematikbölümü için : Genel Matematik, Doğrusal Cebir,Olasılık Hesaplar, Genel İstatistik, İstatistiksel Grafik, Veri TabanıProgramlama,

İşletmebölümü için: Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim, Yönetim veOrganizasyon, Finansman, Ticaret Hukuku, İktisat Teorisi,

Maliyebölümü için : Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe,Maliye Politikası, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk, Mali Planlama,

KamuYönetimi bölümü için : Yönetim Bilimleri, Kamu Hukuku(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku, İnsan Kaynakları),Siyaset Bilimi, Türk Siyasi Tarihi, Kentleşme ve Çevre Sorunları

konularından sorusorulacaktır.

5 – SINAVYERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav,26 Eylül 2013 tarihinde saat 09.00’da SöğütözüCaddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasındayapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devamedilecektir.

Adayların,sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazırbulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlikbelgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmalarıgerekmektedir.

6 -DEĞERLENDİRİLME:

DeğerlendirmeOrman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Yarışmasınavı başarı puanı; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetikortalamasından oluşur. Adayların Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığınaatanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

7 – YARIŞMASINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

YarışmaSınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr)ve Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARAadresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan UzmanYardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.