20 Temmuz 2024 Cumartesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş yardımcısı alım ilanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından, 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere, yazılı ve sözlü sınavla 30 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır

Gümrük ve Ticaret BakanlığıRehberlik ve Teftiş Başkanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARETMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Gümrük veTicaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetlerisınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı vesözlü sınavla 30 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. SINAVTARİHİ VE YERİ:

1.1. GirişSınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarakAnkara’da yapılacaktır.

1.2. GirişSınavının yazılı bölümü 5-6 Ekim 2013 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde sabah veöğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavdabaşarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

1.3. GirişSınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres,tarih ve sınav saatleri; 19 Eylül 2013 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı(www.gtb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.

1.4. GirişSınavına katılmaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihive saatinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav GirişBelgesi, yazılı sınav başlamadan önce sınav yerinde adaylara elden teslimedilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar giriş sınavına katılamazlar.

1.5. Yazılısınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyleduyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavınyeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.

2. BAŞVURUŞARTLARI:

2.1. 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.

2.2. En azdört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme,iktisadi ve idarî bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarcakabul olunan yurtiçi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmişolmak.

2.3. 7-8Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP51puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan enyüksek puan sıralamasına göre ilk 600 aday arasında bulunmak. Eşit puan almışolmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, buadayların tümü sınava çağrılacaktır.

2.4.01.01.2013 tarihi itibariyle otuzbeş yaşınıdoldurmamış olmak.

2.5. Sağlıkdurumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculukşartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasınaengel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.

3. SINAVBAŞVURUSU:

3.1.Başvurular 2-13 Eylül 2013 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı(www.gtb.gov.tr) internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.

3.2. Sınavagirmek isteyenler; Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunudoldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldurulurken yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslıya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi istenecektir.Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internetsayfasında yer alacaktır.

3.3. İlandabelirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayanbaşvurular dikkate alınmaz. Elektronik ortamda meydana gelebilecekaksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamalarıgerekmektedir.

3.4. Girişsınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiğitespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk CezaKanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suçduyurusunda bulunulur.

4. SINAVŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

4.1. Yazılısınav aşağıda belirtilen konularda yapılır:

– MALİYE VEEKONOMİ GRUBU: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri,Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makro ekonomi,Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaretpolitikası,

– KAMUHUKUKU GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Ceza muhakemesihukuku,

– ÖZEL HUKUKGRUBU: Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Medeni hukuk (Aile hukuku ve mirashukuku hariç),

– MUHASEBEGRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri, Ticarihesap.

5.DEĞERLENDİRME:

5.1. Yazılısınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden enaz 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puanolması gereklidir.

5.2. Yazılısınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 120aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar dasözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlüsınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyiyönünden 50 puan; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakemegücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu;özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü;bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden 10’ar puan üzerindendeğerlendirilir. Sözlü sınavdabaşarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gereklidir.

5.4. Girişsınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur.

5.5.Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamayakonulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla,yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana önceliktanınır.

5.6. Girişsınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısınındışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6. SINAV SONUÇLARININDUYURULMASI VE İTİRAZ:

6.1. Girişsınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavıkazanan adaylara tebligat yapılır.

6.2.Müfettiş yardımcılığı giriş sınav sonuçlarına, tebliğ tarihinden itibaren ongün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. İtirazlar sınavkurulunca incelenerek sonuçlandırılır, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

7. DİĞERHUSUSLAR:

7.1.Adaylar, sınavda kimlik tespiti için nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmekzorundadırlar.

7.2. Adaylar,sınavda yeteri sayıda kurşun kalem ve silgiyi yanlarında bulunduracaklardır.

7.3. Sözlüsınava girmeden önce adayların; sağlık durumu açısından her türlü iklim veyolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halininolmadığına, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna dair yazılıbeyanı, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf ile bir örneği onaylanarak alınmaküzere yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirmebelgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretini sınav kuruluna teslim etmelerigerekmektedir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

İlan olunur.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.