27 Mayıs 2024 Pazartesi

Gazi Üniversitesi Sözlemeli Personel Alım İlanı

Gazi Üniversitesi sözleşmeli 10 bilişim personeli alacak. Başvurular 11 Nisan’da sona erecek.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8 maddesi uyarınca 10 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

Çalışma Süresi Adet Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanı (TL) Özel Nitelikler
Tam Zamanlı 3 2 Kat Ağ ve Sistem Uzmanı a) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, b) SSL, VPN, PKI, Antivirüs , Antispam , Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkebinde çalışmış olmak, c) Teknoloji entegrasyonları , mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak, ç) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, d) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hâkim olmak, VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak, e) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS.WINS , ISA Server. File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, f) Yerel Alan Ağ ( LAN ), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.IX ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, g) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak, h) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak. i) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak, • Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server® 2008 ve üzeri • Microsoft® Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server® 2008 R2 ve üzeri • Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server® 2008 ve üzeri • Microsoft® Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration ve üzeri • CCNA sertifikasına sahip olmak.
Tam Zamanlı 1 2 Kat Ağ Güvenliği Uzmanı a) SSL, VPN, PKI, Antivirüs , Antispam , Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1.000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem ve/ veya ağ yönetim konusunda en az 1 yıl çalışmış olmak, b) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak, c) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak, d) IPS, IDS, FIREWALL yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,( Sertifika sahibi olmak tercih nedenir .) e) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak, f) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamalan konusunda tecrübe sahibi olmak. g) Tercihen • Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak, • Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,
Tam Zamanlı 4 2 Kat Yazılım Geliştirme Uzmanı a) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. b)Net ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak. c)XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak. d)Visual Studio. NET , C #, Entity Framework, konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak. e)Windows Active Directory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, f)Veri tabanı tasarımı , optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak, g) PL/SQL ( Oracle ) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak, h)MS Sql Server, Oracle. MySQL veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, i)Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript , JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak. j)Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak, k)NET framework ( 4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak, DWindows servisleri konusunda tecrübe ve bilgiye sahip olmak, m)Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak n)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak, o)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak ö)Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak; • Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) • Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) • Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)
Tam Zamanlı 1 3 Kat Yazılım Takım Lideri a)Yazılım geliştirme konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak, b)Tercihen PMP Sertifikasına sahip olmak, b)MCPD Web Developer 4 (ve üzeri) sertifikasına sahip olmak, c)En az bir kurumsal projede C# dili kullanarak Visual Studio.NET ortamında web tabanlı uygulama geliştirmiş olmak, d) Oracle ve/veya SQL Server ve/ve ya MySQL veritabanlannın kullanıldığı projelerde uygulama geliştirme tecrübesi olmak, eİYazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasanm , geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak, f)Visual Studio. NET , C #, Entity Framework, konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak. g)XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak. h)En Az 2 yıl Proje yöneticiliği veya Takım liderliği pozisyonunda çalışmış olmak OTercihen ; • Herhangi bir veri tabanı Admin sertifikasına sahip olmak, • ORM Kullanarak uygulama geliştirmiş olmak, • Java ile Hibernate kullanarak uygulama geliştirmiş olmak, • SOA tabanlı mimari ile proje geliştirmiş olmak, • MVC, MVVM Mimari tabanlı uygulama geliştirmiş olmak.
Tam Zamanlı 1 4 Kat Proje Yöneticisi
a) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip veya Proje Yönetimi eğitimi almış olmak, b) Bilişim sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak, c) En az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak d) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl Yönetici olarak görev yapmış olmak, e) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), ATM, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.IX ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, f) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahib olmak, g) Anahtar ve yönlendirici konfigürasyonu konusunda tecrübeli olmak h) TCP/IP, DNS, DHCP, IEEE 802.lx, Güvenlik duvan ve VPN konularını bilmek, i) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, j) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak. k) Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak, I) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, m) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, n) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hâkim olmak, VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak, o) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak, p) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması, q) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, r) Baskı ve stres altında çalışabilmek, s) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS.WINS, ISA Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, t) En az 1000 kullanıcılı ağlarda fiber optik altyapı tasarımı tecrübesine sahip olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak;

 

a) Türk vatandaşı olmak,

 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

 

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

 

NİTELİKLER

 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

b) (a) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

 

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için Sınav tarihi itibariyle en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

 

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

 

Adayların www.gazi.edu.tr web adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formunu” tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 20 gün içinde Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır) Başvuru formuna eklenecek belgeler şunlardır;

 

a) Yüksek öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin yada eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

 

b) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

 

c) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge(yazılım pozisyonları için)

 

d) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

 

e) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

 

.özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

 

.Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.

 

f) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi ( KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen sayının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması durumunda bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sınava katılmaya hak kazananlara ilişkin liste Rektörlüğümüz internet adresinde başvuru bitim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı duyurulan adaylar, www.gazi.edu.tr adresinden veya Personel Dairesi Başkanlığından fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebileceklerdir.

 

SINAV KONULARI

 

Yukarıda belirtilen tüm hususlar

 

SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

 

a) Sınav, 06-07 Mayıs 2014 tarihleri arasında sözlü / uygulamalı olarak Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 06500 Teknikokullar ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almış olmak şarttır.

 

b) Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

 

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması, adayların uygun görülmemesi durumunda Rektörlük, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

 

d) Sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ve fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesi bulundurması zorunludur. Sınav Giriş Belgesi olmayanlar sınava alınmaz.

 

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

 

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen pozisyonlardan Proje Yöneticisi için sözleşme ücret tavanının dört katı, Bilgi Güvenliği Uzmanı ve Yazılım Takım Lideri için sözleşme ücret tavanının üç katı, diğer pozisyonlar için iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

 

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA Tel: 0312-202 24 07-08-09-10-11 B.20031

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.