19 Haziran 2024 Çarşamba

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen unvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

I-BAŞVURU ŞARTLARI

 

A-GENEL ŞARTLAR

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda birinci fıkraya göre ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

 

B-ÖZEL ŞARTLAR

 

KADRO ÜNVANI ALINACAK PERSONEL ADEDİ ARANACAK ŞARTLAR AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANI
Yazılım Mühendisi 1 a. Java programla dili ile aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak. b. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek c. Spring, Hibernate, JPA, JSF frameworklerinde tecrübe sahibi olmak ç. SOA, Web servis, ESP, MQ teknolojilerine hakim olmak d. Veritabanı (tercihen IBM DB2) uygulamaları geliştirmiş olmak. 2 Kat
Sistem Mühendisi 2 a. Bilgisayar ağları, Uygulama sunucuları ve veritabanı yönetimi konularında aşağıda belirtilen alt maddelerde en az 3 yıl deneyime sahip olmak. b. Switch, router gibi ağ elemanlarının yapılandırmaları konusunda tecrübe sahibi olmak. c. Bilgisayar ağları tasarımı, izlemesi ve hata tespiti konularında deneyim sahibi olmak. ç. Sistem ve uygulama sunucuları yönetimi (tercihen WAS ve/veya IIS) konusunda tecrübe sahibi olmak. d. Veritabanı yönetimi, izleme ve optimizasyonu konusunda deneyimli olmak 2 Kat

II-İSTENEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

 

1) Başvuru formu,(Fotoğraflı)

 

2) Lisans diploması fotokopisi,

 

3) Genel Şartlar başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

 

4) Genel Şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

 

5) 2 adet resim

 

6) KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacaktır)

 

7) Eğer varsa yabancı dil KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim Kulunca eşdeğerliliği kabul edilen belge

 

8) Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge

 

Başvuruların, Üniversitemizin www.anadolu.edu.tr sitesinde DUYURULAR

 

bölümünde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak diğer istenen evraklarla birlikte ilanın ulusal basında yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunusemre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. ( Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

 

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2012 KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 3 katı aday, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV- DEĞERLENDİRME

Sınavda başarılı olmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavın ortalaması alınarak 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

V- SINAV KONULARI

İş Tanımı Sınav Konuları
Yazılım Mühendisi a ,b,c,ç,d,ğ sırasında belirtilenler
Sistem Mühendisi e ,f,g,ğ sırasında belirtilenler

a. Proje Yönetimi

 

b. Yazılım Mühendisliği

 

c. Veritabanı tasarımı ve yönetim sistemleri ç. Programlama Dilleri (Java,SQL)

 

ç. Yazılım mimarisi

 

d. Bilgisayar Ağları

 

e. Ağ Güvenliği

 

f. İşletim Sistemleri

 

ğ. Pozisyonla ilgili diğer konular

 

Sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır.

 

VI – SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

 

(1) Yapılan yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçları sınavların bitiminden itibaren 15 gün içerisinde www.anadolu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

 

(2) Kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

 

(3) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

 

VII – ÜCRET

 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (3.747,69 TL) nin ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

Not: İlan hakkında gerekli bilgiler, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığından ya da http://www.anadolu.edu.tr internet adresimizin “duyurular” bölümünden öğrenilebilir.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.