18 Haziran 2024 Salı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alacak

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MEMUR ALIM İLANI

Teşkilatımızda istihdam edilmek üzere Memur alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

01.12.2013 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (01.12.1983 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)

Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Tablo I ve Tablo II’de belirtilen özel şartları taşımak.

KPSS’de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlan ve ekinde yer alan iş talep formlarının açıklama bölümünde belirtilen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

 

Tablo I: Bölge Birliklerimize bağlı Kooperatiflerimizde Lisans mezunu olarak memur kadrosunda işe alınacak adaylarda aranan özel şartları gösterir Tablo I İçin Tıklayınız

Tablo II: Bölge Birliklerimize bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerimizde Önlisans mezunu olarak memur kadrosunda işe alınacak adaylarda aranan özel şartları gösterir Tablo II İçin Tıklayınız

 

ORTAK VE PERSONEL ÇOCUKLARINA İLİŞKİN KONTENJAN

Alınacak personel sayısının % 20’si oranında ortak ve personel (eski personel dâhil) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan kapsamındaki adaylar KPSS puan türüne göre yapılacak genel sıralamaya tabi olmaksızın, kendi aralarında ilgili KPSS puanı ile sıralamaya tabi tutulacaklardır.

Mülakata, işe alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Personel ve ortak çocukları için ayrılan kontenjana yeterli başvuru olmaz ise, açık kalan kontenjan, genel başvurular içinden karşılanacaktır.

Personel ve Ortak Çocuklarının İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince; Personel ve Ortak çocuğu kontenjanından yararlanabilmesi için personelin Görevden Çıkarma cezası almamış olması, ortağın ise kooperatife en az altı aylık ortaklığının bulunması, kooperatifle olan ilişkilerinin faal olması (ortağın kooperatifle ilişkilerinin faal olup olmadığı ortak kartı incelenerek tespit edilir.) ve kooperatife olan borçlarından dolayı hakkında icra takibinin bulunmaması (erteleme veya yapılandırma gibi haller hariç) gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin, eş ve ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ile ilgili olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri” başlıklı 18.maddesi ile değişik EK MADDE 3 maddesine istinaden; Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tarih ve 1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ” e göre işlem yapılacaktır.

Şöyle ki; Birim Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları aynı Kooperatifte işe başlatılamazlar.

Bölge Birliğinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları aynı Bölge Birliğine bağlı Kooperatifler için,

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, Türkiye genelindeki tüm Kooperatifler için,

Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile işe başlatılamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular, 11.10.2013- 04.11.2013 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde olup, son başvuru 04.11.2013 Pazartesi günü saat 18.00’e kadardır.

İş Talep Formundaki açıklamalar başlığı dikkate alınarak “İş Talep Formu” nun her iki sayfası eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulup, imzalanacaktır. İş Talep Formu ekinde istenilen belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, müracaatlarını Genel Müdürlüğümüze veya aşağıda adresleri verilen 16 Bölge Birliğimizden birine yapabileceklerdir.

Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav başvurusu yapılacak yer ve adresleri için tıklayınız.

İş Talep Formları:

Genel İş Talep Formu için tıklayınız.

Personel Çocuklarına ait iş talep Formu için tıklayınız.

Ortak Çocuklarına ait iş talep Formu için tıklayınız.

Adaylar, “İş Talep Formu”nda görev yeri tercihinde bulunurken yalnızca bir görev yeri belirtecek olup, birden fazla tercih yapanların ve/veya birden fazla İş Talep Formu dolduranların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Ortak ve personel (eski personel dâhil) çocuklarının % 20 lik kontenjana tabi olabilmeleri için, iş başvurusu esnasında (kendileri için düzenlenen); personel çocukları “Personel Çocuklarına Ait İş Talep Formunu”, ortak çocukları ise, “Ortak Çocuklarına Ait İş Talep Formunu” doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir. Personel Çocuklarından “Personel Çocuklarına Ait İş Talep Formunu”, ortak çocuklarından “Ortak Çocuklarına Ait İş Talep Formunu” doldurarak teslim etmeyenlerin müracaatları ise genel başvurular içinde değerlendirilecektir.

Adaylar, başvuru formu ekine;

Nüfus Cüzdanının tasdikli suretini,

Yüksek Öğrenim Diplomasının veya Bitirme Belgesinin aslı veya tasdikli suretini,

Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet 4,5×6 ebadında fotoğrafını,

2012 veya 2013 yıllarına ait KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli suretini,

Eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar, istenilen belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Genel Müdürlüğümüzde veya Bölge Birliği Müdürlüklerimizde yaptırabileceklerdir.

Kurumumuza bugüne kadar bu kadrolar için yapılmış olan iş talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

Müracaat süresi sona erdikten sonra görev yeri değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

 

MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME

 

Adaylar, Bilgi ve Başvuru formunda beyan ettikleri (Lisans mezunu adaylar için 2012 veya 2013-KPSS 1,2,3,4,5 Puan türünden en yüksek olanı, önlisans mezunu adaylar için ise 2012 KPSS P93 puan türünü tercih etmelerine dikkat etmelidirler.) yukarıda belirlenen KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak olup, her görev yeri ve bölümler için tespit edilen ihtiyacın beş katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi, mülakat tarihi, mülakat yapılacak yer/yerler ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, tebliğ niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek, İş talep formunda belirtilen yazışma adreslerine yazılı bildirimde bulunulacak, işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 30.-TL sınav ücreti alınacaktır. Adaylara sınav ücretinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahire bildirilecektir.

İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep olmaksızın ayrılmaları halinde en son brüt ücretinin 5 (beş) katı tutarında tazminatı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.