25 Nisan 2024 Perşembe

Türk Akreditasyon Kurumu İdari Personel Alım İlanı

 

 

 

 

Türk Akreditasyon Kurumundan:

HUKUK MÜŞAVİRİ VE İDARİ PERSONEL

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

12 Kasım 2013 tarihli ve 28819 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri uyarınca Kurumumuzda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere bir adet Hukuk Müşaviri ve beş adet İdari Personel kadrosuna sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, aşağıdaki Tablo-1de yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak her bir gruptan atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak sözlü sınava katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Adaylar aşağıdaki Tablo-1 de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

 

TABLO – 1

Grup No Atama Yapılacak Kadronun
Unvanı Öğrenim Programı Sayısı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Yılı ve Puan Türü Asgari KPSS Puanı
Grup 1 Hukuk Müşaviri Hukuk Fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumundan mezun olmak 1 4 2012 KPSS/Lisans – KPSSP3 70
Grup 2 İdari Personel İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Genel İşletme, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletmecilik, Maliye, Personel, Personel Yönetimi ön lisans programlarından mezun olmak 2 8 2012 KPSS/Ön Lisans – KPSSP93 70
Grup 3 İdari Personel Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Finans, Finans ve Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarından mezun olmak 3 12 2012 KPSS/Ön Lisans – KPSSP93 70

II – BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlarla beraber aşağıda belirtilen özel şartları taşımak,

a) Tablo 1’de yer alan her bir grup için, belirtilmiş öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokulların bahsi geçen programlarından mezun olmak,

b) Tablo 1 de yer alan her bir grup için, belirtilmiş ilgili yıl KPSS puan türünden asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak.

III – SINAV BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, 5 Aralık 2013 tarihinde başlayıp 16 Aralık 2013 tarihinde, saat 18.00’de sona erecektir. Başvuru Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılabilecektir.

IV – SÖZLÜ GİRİŞ SINAVINA KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER

Adayların,

a) Kurumdan temin edilip adayca doldurularak imzalanmış giriş sınavı başvuru formu,

b) Öğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesi veya bunların noterden tasdikli sureti, (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir)

c) KPSS sonuç belgesinin aslı, örneği veya bilgisayar çıktısı,

c) Özgeçmiş,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf

ile birlikte elden veya posta yoluyla Kuruma en son başvuru tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeyle ya da imzasız başvuru formuyla yapılan başvurular dikkate alınmaz.

V – SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav, 24 Aralık 2013 tarihinde başlamak üzere Kurumun Esat Cad. No: 41 Küçükesat/Ankara adresinde yapılacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve yerleri Kurumun internet sayfasında (www.turkak.org.tr) ilan edilecektir.

VI – SÖZLÜ SINAV KONULARI, SORU SAYISI ve PUANLARI

Gruplar itibariyle giriş sınavı konuları ile puanları aşağıdaki tablo-2 de gösterilmiştir.

TABLO – 2

Grup No Sınav Konuları/Değerlendirme Özellikleri Toplam Puanı Açıklama
Grup 1 Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 60 Adaylara belirtilen sınav konularından, her biri 20 puan değerinde olmak üzere toplam 3 soru yöneltilecektir.
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 10 Adaylar, belirtilen özellikleri bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10 Adaylar, belirtilen özellikleri bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Genel yetenek ve genel kültür 10 Adaylar, belirtilen özellikleri bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık 10 Adaylar, belirtilen özellikleri bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Grup 2 ve Grup 3 T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, İstihdam edileceği kadroya ilişkin bilgi düzeyi 50 Adaylara belirtilen sınav konularından, her biri 25 puan değerinde olmak üzere toplam 2 soru yöneltilecektir.
Genel yetenek ve genel kültür 10 Adaylar, belirtilen özellikleri bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
İfade yeteneği ve muhakeme gücü 10 Adaylar, belirtilen özellikleri bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Liyakati, temsil kabiliyeti 10 Adaylar, belirtilen özellikleri bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10 Adaylar, belirtilen özellikleri bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık 10 Adaylar, belirtilen özellikleri bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

VII – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almış olma şartı aranır. Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki tablo-2 de yer alan sınav konuları ve değerlendirme özellikleri üzerinden her bir grup için belirtilmiş puanlar üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Giriş sınavı başarı puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler ve en yüksek ortalamadan başlayarak her bir unvan için atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday, asıl olarak atanmaya hak kazanır. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınav duyurusunda ilan edilen her bir unvan için atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

VIII – İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

IX – BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Başkanlığından (Esat Cad. No:41 Küçükesat – Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0 312) 410 82 31 – (0 312) 410 82 39

X – DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaportlarını ibraz ederek sınava alınacaklardır. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen bir aday mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

İşe alınmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların, atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden onbeş gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın onbeş gün içerisinde göreve başlamayanların, ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aşamaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atamanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında yedek listeden atama yapılır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

KPSS VİDEOLARI İÇİN TIKLARIN

KPSS 2014  TESTLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN

BANKA İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

ZABIT KATİPLİĞİ KLAVYE ÇALIŞMA PLATFORMU

 

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.