23 Temmuz 2024 Salı

İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

 

 

 

 

 

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

 

TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı’na (İKA) “5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan

“Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde; TRC1 Düzey 2 Bölgesinin (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan,1 (bir) iç denetçi, 5 (beş) uzman ve 1 (bir) bilgi işlemden sorumlu destek personel alımı yapılacaktır.

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Gaziantep ili olup, Ajans’ın faaliyet alanını Gaziantep, Adıyaman, Kilis illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan uzmanlar, her üç ilde de görev yapmayı peşinen kabul etmiş sayılır.

 

25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 22. Maddesi “Personelin görev yeri Ajans içinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek benzer işleri yürütmek için muvafakati aranmaksızın unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla Genel Sekreter tarafından değiştirilebilir.” uyarınca personelin görev yeri muvafakati aranmaksızın değiştirilebilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ 19.12.2013
SON BAŞVURU TARİHİ 31.12.2013
SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI 03.01.2014
SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ 08.01.2014
BAŞVURU YERİ İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:3 Şehitkamil/GAZİANTEP/27060

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

 

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış, askerlikten muaf ya da son başvuru tarihi itibariyle askerliği en az 6 (altı) ay süre ile tecilli durumda olmak,

d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

 

 

 

2. ÖZEL ŞARTLAR

 

2.1 İç Denetçi İçin

 

Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları şöyledir:

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, b) Başvuru tarihi itibari ile son beş yılda Yabancı Dil Seviye Tespit(Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit) Sınavında (YDS-KPDS) İngilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen son iki yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak,

Denklik tablosu için:

http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf

c) Kamuda en az 10 yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.

 

İç Denetçi İçin Tercih Sebepleri

 

a) Ajansın faaliyet alanını ilgilendiren konularda tecrübe sahibi olmak,

b) Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

c) Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası İç Denetçi Sertifikası veya Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

d) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.

 

2.2 Uzman Personel İçin

 

i) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar;

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içinde Yabancı Dil Seviye Tespit(Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit) Sınavı (YDS-KPDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az YDS-KPDS 70 (yetmiş) puana denk gelen bir puan almış olmak,

Denklik tablosu için:

http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

ALAN KPSS PUAN TÜRÜ TABAN PUANI ALINACAK KİŞİ SAYISI
Ş ehir ve Bölge Planlama KPSS P1,P2,P3, P4, P5 80 5
Sosyoloji KPSS P1,P2, P3, P4,P5 80
Uluslararası İ li ş kiler KPSS P1,P2,P3, P33, P110,P112 80
İktisat KPSS P1,P2,P3, P9, P17, P18, P22, P92, P119 80
Hukuk KPSS P1,P2,P3, P11, P12, P13, P15, P21, P79, P103 80
Maliye KPSS P1,P2,P3, P24, P35, P43 80
İş letme KPSS P1,P2,P3, P16, P19 P23, P29, P99 80
Kamu Yönetimi KPSS P1,P2,P3, P30, P37 80
İstatistik KPSS P1,P2,P3,P25,P34,P75,P102, P111 80
Çalı ş ma Ekonomisi ve Endüstri İ li ş kileri KPSS P1,P2, P3, P14, P46,P48 80
Matematik KPSS P1,P2,P3, P4,P5 80
Mimarlık ve Tüm Mühendislik Dalları KPSS P1,P2,P3, P4, P5, P6, P7 80

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

 

ii) KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içinde Yabancı Dil Seviye Tespit(Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit) Sınavı (YDSKPDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az YDS-KPDS 70 (yetmiş) puana denk gelen bir puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

d) İzleme ve değerlendirme,

e) Tanıtım, danışmanlık,

f) Şehircilik ve çevre,

g) Araştırma-geliştirme,

h) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

i) Finansman,

j) İnsan kaynakları yönetimi,

k) Uluslararası ticaret.

 

Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri

 

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

d)Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme,Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

e) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

f) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

g) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

h) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

i) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

j) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,

k) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

l) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

m) İstatistik paket programlarını biliyor olmak ve bunu belgelemek, istatistiki analiz çalışmalarında deneyim sahibi olmak

 

tercih nedenidir.

 

2.3 Bilgi İşlemden Sorumlu Destek Personeli İçin

a)

-Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak veya

 

-Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak veya

 

-Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri ,Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar önlisans programlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak

b)

KPSS Puanı ile Başvuracak Adaylar için

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8) puan türlerinin herhangi birisinden 70 ve üzeri; ön lisans mezunu olanlar için ise 7 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar için

 

herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanda en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

 

2.4 Bilgi İşlemden Sorumlu Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri:

 

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

a)Microsoft Windows sunucu ailesi (2003, 2008) bakım, izleme ve konfigürasyon konularında tecrübe sahibi olmak,

b)Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi ( XP, Vista, 7) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

c)Aktif Dizin yönetimi, DNS, DHCP ve FTP konularında bilgi sahibi olmak,

d)Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,

e)Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

f)Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g)Temel ağ yönetimi bilgisi sahibi olmak,

h)Kullanıcı yönetimi ve temel güvenlik prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,

i) LAN teknolojileri ve OSI katmanları hakkında bilgi sahibi olmak

j)Switch, router, firewall gibi aktif ağ bileşenleri hakkında pratik bilgi sahibi olmak,

k)Pasif ağ bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak

l)Ağ cihazlarının kurulumu, konfigürasyonu, yedeklenmesi ve firmware güncellenmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

m)Ağ loğlarının takibi, sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi konularında bilgi sahibi olmak

n)Güvenlik yazılımları (istemci güvenliği, ağ erişimi denetimi vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

o)Atak önleme sistemlerinin konfigürasyon ve izlenmesi konularında bilgi sahibi olmak,

 

p)Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu bilmek ve bu konuda tecrübeli olmak,

 

r)SQL Server 2005/2008 veritabanlarından en az birinin yönetimi ve bakımında tecrübe sahibi olmak

 

s)Veritabanı dizaynı, aynalama, replikasyon, arşivleme, performans ve SQL optimizasyonu, log inceleme ve sınıflandırma konularında bilgi sahibi olmak,

t)Cluster yapılar hakkında bilgi sahibi olmak,

u)Web servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak

v)Adobe Photoshop, Dreamweaver vb. tasarım araçları konularında genel bilgi sahibi olmak

 

y)MCSE – Microsoft Certified Systems Engineer, CCNA – Cisco Certified Network Associate vb. sertifikalara sahip olmak

 

z)Kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında çalışmış olmak tercih sebebi olacaktır.

3. İSTENİLEN BELGELER

a) İş Talep Formu (http://www.ika.org.tr adresinden ya da Ajans Merkez Hizmet Binası’ndan temin edilebilir),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

d) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için KPSS sonuç belgesinin çıktısı,

e) YDS-KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslar arası geçerliliği bulunan belgenin (sadece TOEFL ya da IELTS) aslı ya da tasdikli sureti,(uzman personel için)

f) T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş (son başvuru tarihi itibari ile en az 6 ay tecilli) veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, noter onaylı sureti veya tasdikli sureti ya da kurumca onaylı sureti,

h) Özgeçmiş,

i) Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin ve sertifikaların aslı veya tasdikli sureti,

j) İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini gösterir belge (İlgili kurumdan alınacak belge ve/veya kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur).

 

İş talep formu ve yukarıda sayılan diğer belgelerin İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine en geç sınav ilanında belirtilen son müracaat tarihinde mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Sayılan belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilebilir.

 

 

4. BAŞVURU

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir. Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabilecekler Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde (www.ika.org.tr) ilan edilir. Adaylara posta yolu ile ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

5. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Yarışma Sınavı, 08 Ocak 2014 tarihinde ve 09:00 – 18:00 saatleri arasında İpekyolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında yapılacaktır.

 

Adres: T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı Adresi: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat :3 Şehitkamil/Gaziantep/27060 (Vakıflar Bölge Müdürlüğü Binası-Gaziantep Valiliği Karşısı).

 

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır. Yarışma sınavı, uzman personel ve destek personel alımı için “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

 

6. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLAN

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı

puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir. Kazanan adayların isim listesi, genel sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların

kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesi olan www.ika.org.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

 

7. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.