27 Mayıs 2024 Pazartesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 43 hemşire alınacak.

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL

(657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Peısonel Calıstınlmasna İçkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre; Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri merkez bütçeden karşılanmak üzere, 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 SIRA Nu. UNVANI BİRİMİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

1 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 4 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik, EbelikHemşirelık, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak.

 

2 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 6 Ortaeğitim kurumlarının Hemşirelik. EbelikHemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. En az bir yıl ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlannda çalışmış olduğunu belgelendirmek

 

3 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 20 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetten, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

 

4 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 3 – Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. -Yeni doğan yoğun bakım servisinde en az bir yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

 

5 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 5 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetten, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. -Yoğun bakım ünitelerinde en az bir yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

 

6 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 5 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. -Amelyathane ünitelerinde en az bir yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek

1) Başvuıu yapacak adaylarda yukanda belirtilen şartlar ite 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki qenel şarlar aranır.

 GENEL ŞARTLAR:

a) TC. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isteyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikâp, rüşvet hırsızlık dotendıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kaııştınra, edimin ifasına fesat kanstrma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahkum olmamak

d) Enkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş İse muvazzaf askeılik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Devlet Memuılaıı Kanununun 53 öncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykın hareket etmesi nedeniyle kLiıumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar harç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli peısonel pozisyonlannda istihdam edilemezler.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 inci maddesindeki yaş şartını taşımak

3) 2012 KPSS (B) grubu snavtardan usare mezunları için KPSSP3, ortaöğretim mezunlan için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı aimyor olmak.

5) Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamalan yapılmış ise atamalan iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 İSTENEN BELGELER

1) Öğrenim belgesi fotokopisi

2) 2012 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi

3) Başvuru formu

4) Mesleki tecrübe istenilen pozisyonlar için tecrübesini belirten belge

 MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayteıın Süleyman Demirel Ünrversrtesi internet sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu, ilanda belirtilen bınmı, unvanı ve atalardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukanda istenilen belgeler ile birlikle (onaylı veya aslı görülmek şartıyte fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Peısonel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yaptecaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yacJdığı takdirde her iki başvuru da geçersiz saytecaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması hainde takip eden iş rjününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir.

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıratemasıyla atanmaya hak kazanan aoaylann isim listeleri, işe başlamalan için gerekli evraklar ile evraklann teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecekti Her kadro için 1 (bir) yedek belirlenecektir Asıi kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan salan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan yerleştirme yapılacaktı. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, aynca tebligat yapılmayacaktır.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.