27 Mayıs 2024 Pazartesi

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav duyurusu

TÜRMOBTürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler OdalarıBirliğinden:

SERBEST MUHASEBECİMALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli MaliMüşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uyarınca 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlikve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri,Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; 30Kasım – 1 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava;stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları(stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatı olanlar ve anılan Yasa’nın 6’ncımaddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav tarihleri : 30 Kasım – 1 Aralık 2013

İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi : 9 Eylül 2013

İkinci ve sonraki katılımcılar için son başvuru tarihi : 4 Kasım 2013

Sınavlaragirmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli MaliMüşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıdabelirtilen son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar başvurmalarıgerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedeliniyatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARAİLİŞKİN ESASLAR

SerbestMuhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimive siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veyadenkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretimkurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretimkurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilenbilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b) StajınıYeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve /veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde stajsüresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmışolmak,

c) Mesleğinvakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veyakusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekettebulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.

SINAVKONULARI

16 Ocak 2005tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SınavYönetmeliği’ne göre, SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınavkonularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

• FinansalMuhasebe,

• FinansalTablolar ve Analizi,

• MaliyetMuhasebesi,

• MuhasebeDenetimi,

• VergiMevzuatı ve Uygulaması,

• Hukuk(Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-KurMevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

• Muhasebecilikve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

BAŞVURU İÇİNGEREKLİ BELGELER

Söz konusuşartları taşıyan adayların;

1. Sınavdosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2. CumhuriyetSavcılığından (resmi kuruma verilmek üzere) alınacak adli sicil belgesi,

3. Onaylınüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C. Kimlik Numarası aranacaktır.

4. Lisansdiploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği(Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek ÖğrenimKurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6. SerbestMuhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin veaffa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarındandolayı hüküm giymiş olup, olmadığına ilişkin belge, faaliyet belgesi, ruhsatfotokopisi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

7. SerbestMuhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmışolduğunun TESMER tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Staj Yönetmeliğineuygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.

8. AnılanYönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava girecek adaylar sınavgiderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali MüşavirlikSınavı için ders başına 85,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylartoplam 595,00-TL ödeyeceklerdir. Sınav bedeli, “Temel Eğitim ve StajMerkezi’nin (TESMER), İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 numaralı hesabınaveya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 numaralı hesabına ya da TEOS sistemiüzerinden kredi kartı ile ödenebilir.

DAHA ÖNCESINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarakyürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre, Serbest MuhasebeciMali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanıtarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

Bu sınavhaklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreylemeslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenleryeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlarakatılabilirler.

Adaylar,ikinci ve daha sonraki sınav başvurularını; sınav giderleri karşılığı olaraköngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr adresine girereksınav başvurularını yapacaklardır. Aday sınava katılmak istediği dersleriseçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklikyapamayacaktır. Bu nedenle, adayların formu doldurduktan sonra bilgilerinitekrar kontrol ederek onaylamaları daha doğru olacaktır. Faks ile yapılanbaşvurular kabul edilmeyecektir.

BELGELERİNGÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

1. Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilenbaşvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “TürkiyeSerbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ANKARA”adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydanagelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarıanlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptaledilecektir.

2. Sınavbaşvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ilebelgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3. Sınavınyapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali MüşavirlerOdalarında ve http://www.tesmer.org.tr internet adresinde ilan yolu ileduyurulacaktır.

4. SınavGiriş belgeleri http://teos.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısıolarak alınabilecektir.

5. Sınavsırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınavaalınmayacaktır.

6. Sınavlistelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7. Sınavgiderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

8. Sınavabaşvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

9. Sınavbaşvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan Olunur.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.