14 Nisan 2024 Pazar

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı

 

 

 

TASNİF DIŞI

SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU OCAK 2014

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

ÖNSÖZ

Bu kılavuz sözleşmeli er kaynağı olarak, yönlendirici amaçla ve rehber olarak hazırlanmıştır. Konuya ilişkin detaylar ilgili kanun, yönetmelik ve yönergelerde bulunmaktadır. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler esas alınacaktır.

Karşılaşacağınız sorunlar ve soracağınız sorular için Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığından (İrtibat Noktası: 0 242 259 13 76 (Dâhili: 23 25/26) yardım alabilirsiniz.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, kayıt-kabul aşamasında getirecekleri/gönderecekleri belgeler incelenerek kontrol edilecektir. Bu nedenle başvuru şartlarını tam olarak taşıyorsanız başvuru yapınız.

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

1. Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; en az 8 yıllık ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 10 Şubat 2014 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla 25 yaşını (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar) bitirmemiş olanlar arasından yapılacaktır. (Adaylar; diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa sınıflandırılabilecek/yerleştirilebilecektir.)

2. Başvurular 10 Şubat-07 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru esasları müteakip maddelerde açıklanmıştır.

3. 2014 yılı içinde yapılan başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. (Başvuran adayların sayısının bir defada sınav yapılabilecek aday sayısı kapasitesinin üzerinde olması halinde idarece alınacak karara istinaden ilave sınav icra edilebilecek ve bu maksatla sınav grupları oluşturulabilecektir. Adaylar, 2014 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise başvurusu, 2014 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara da çağrılacaktır. Birden fazla sınav planlanması halinde, sınavlara çağırılacak adayların grupları sınava ilk başvuran adaydan itibaren belirlenecektir. Sınava adayların çağırılması Sahil Güvenlik Komutanlığının genel ağ sayfası üzerinden yapılacaktır. Başvuruda bulunan adaylar, sınav tarihlerinin ilanlarını genel ağ sayfası üzerinden takip etmekle sorumludurlar.) 2014 yılının son sınavına da genel ağ sayfası üzerinden çağrılmayan adayların, “şartları taşımaları halinde” 2015 yılında tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

4. Başvuruları uygun olan adayların seçim aşaması sınavları; Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/Antalya’da, 14-18 Nisan 2014 tarihleri arasında icra edilecektir. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere asker hastanelerine sevk edilecektir.

5. Temin edilen adaylar; sözleşmeli er statüsünde Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer birliklerine tertip edileceklerdir. Bu personel, belirli bir süre sonunda istedikleri takdirde Sahil Güvenlik Komutanlığının farklı bölgelerindeki yüzer birliklerde görev yapabileceklerdir.

6. Kılavuzun tamamını okumadan başvuru yapmayınız. Başvuru esnasında doldurulan formlardaki bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

7. Sözleşmeli er olacak adayların sorabileceği sorulara yönelik detaylı olarak hazırlanan “Sözleşmeli Erbaş ve Er Bilgi Broşürü” EK-G’dedir.

ALIM YAPILACAK SINIFLAR

 

SINIFI KAYNAK KONTENJAN GÖREV YERİ
Topçu Başvuruda aranan genel şartları taşıyor olmak. 49 Yüzer Birlikler
Serdümen Başvuruda aranan genel şartları taşıyor olmak. 30
Motorcu – Meslek liselerinin motor, makine, iş makineleri bakım ve onarımı, gemi makineleri bölümlerinden birisinin mezunu olmak, – Meslek yüksekokullarının iş makineleri, otomotiv, oto motor teknolojileri, makine, gemi makineleri ve gemi makineleri işletme bölümlerinden birisinin mezunu olmak, – Fakültelerin makine öğretmenliği, makine mühendisliği, otomotiv öğretmenliği, gemi makineleri mühendisliği ve gemi makineleri işletme mühendisliği bölümlerinden birisinin mezunu olmak, – Askerliğini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında motorcu er olarak yapmış veya yapıyor olmak, şartlarından en az birini sağlamak. 34
Elektrikçi – Meslek liseleri, teknik lise ve yüksekokulların; elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, endüstriyel elektronik bölümlerinden birisinin mezunu olmak, – 4 yıllık fakülte ve yüksekokulların elektrik öğretmenliği ve gemi elektrik ve elektroniği bölümlerinden birisinin mezunu olmak, – Askerliğini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında elektrikçi er olarak yapmış veya yapıyor olmak, şartlarından en az birini sağlamak. 8
İkmalci (Aşçı Branşı) – Aşçılık Meslek Lisesi veya Aşçılık Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, – Aşçılık ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs/sertifika belgelerinden en az birine sahip olmak, – Askerlik hizmetini Kara/Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlığında/Jandarma Genel Komutanlığında/Sahil Güvenlik Komutanlığında Aşçı, Fırıncı, Aşçıbaşı, Izgaracı, Aşçı Yardımcısı, Soğuk Mezeci, Dönerci, Pastacı, Pideci sınıf/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak, şartlarından en az birini sağlamak. 15
Sıhhiye – Sağlık Meslek Lisesi, 2 yıllık Sağlık Meslek Yüksekokullarından-mezun olmak, – 4 yıllık Sağlık Yüksekokulu mezunu olmak, – Askerlik hizmetini Kara/Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlığında/Jandarma Genel Komutanlığında/Sahil Güvenlik Komutanlığında sıhhiye sınıfında yapmış veya yapıyor olmak, şartlarından en az birini sağlamak, 8
Toplam 144

7. BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (Kılavuzda belirtilen okullara denk yurt dışındaki okullardan mezun olan adaylar; lisans/önlisans için Yükseköğretim Kurulu (YÖK)ndan, ortaöğretim için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)ndan denklik belgesi alacaktır.),

c. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Şubat 2011 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

ç. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar),

d. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)nden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

e. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

f. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

(1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(3) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

g. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

ı. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “… Sınıfında/Sınıflarında Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak (Adaylar Asker Hastanelerine sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

ğ. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

NOT-1: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

8. BAŞVURULARIN YAPILMASI VE BAŞVURULARIN KABULÜ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Başvuruların yöntemi:

(1) Başvurular 10 Şubat tarihinden 07 Mart 2014 tarihi saat 17.30’a kadar aşağıda belirtilen evrakların/belgelerin Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/Yeni Liman/Konyaaltı/ANTALYA (İnsan Kaynakları Değerlendirme Şube Müdürlüğü) adresine şahsen (elden)/posta/kargo yoluyla gönderilerek yapılacaktır.

(2) Adayların aşağıda belirtilen belgeleri/evrakları tam olarak ve yukarıda belirtilen başvuruların kabulü süresi içerisinde Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığında bulundurmaları şarttır. Aksi takdirde başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, diploma, nüfus cüzdanı, kurs bitirme belgeleri/sertifika vb. evrakların tıpkıçekimlerini gönderecekler, asıl nüshalarını göndermeyeceklerdir. (Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, gönderdikleri belgeler (asıl nüshalarını sehven gönderseler dahi) “adayın kendisine veya adresine” iade edilmeyecektir.)

b. Başvuru için gönderilecek evraklar/belgeler:

(Askerlik hizmetini yerine getiren ve terhis olan adayların hazırlayacakları belgeler ayrı maddelerde verilmiştir. Lütfen sizinle ilgili olan maddede belirtilen evrakları hazırlayınız.)

(1) ASKERLİK HİZMETİNİ YERİNE GETİRMEKTE OLAN adaylar tarafından hazırlanacak belgeler:

Lütfen, sayfa 1-8’de bulunan “BİRLİK KOMUTANLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER” başlıklı açıklamaları dikkatlice okuyunuz ve dilekçe, kadro görevyeri yazısı ve nitelik belgesini burada belirtilen usullere göre tanzim ediniz/edilmesini talep ediniz.

(a) EK-A’da örneği bulunan dilekçe (2 Nüsha tanzim edilecektir. 1 Nüshası bağlı bulunulan ilk amire, diğer nüshası Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığına gönderilecektir.),

(b) EK-C’de örneği bulunan hastane sevk talebi dilekçesi (1 adet asıl nüsha),

(c) EK-Ç’de örneği bulunan Nitelik Belgesi (1 adet asıl nüsha),

(ç) EK-D’de örneği bulunan kadro görev yeri yazısı (1 adet asıl nüsha),

(ç) Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi (fotokopisi): Adayın kendisine ait bir adet tıpkıçekimi,

(d) Öğrenim diploması tıpkıçekimi: En son mezun olduğu okula ait diplomanın bir adet tıpkıçekimi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir. Diploma almaya hak kazanmış fakat diploması hazır olmayan adaylar ise, mezun oldukları okul müdürlüklerinden onaylı geçici mezuniyet belgesi getireceklerdir.)

(e) Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesinin bir adet tıpkıçekimi,

(f) Varsa, sayfa 1-4’te belirtilen alımı yapılacak sınıfların hizalarında belirtilen kurs belgesi, diploma, başarı belgesi tıpkıçekimleri,

(ğ) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına Ad, Soyad, T.C.Kimlik Numarası ve başvurulan sınıf mutlaka yazılacaktır.),

(h) Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınan sicil kayıtlarından herhangi biri. Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı olanlar; ilgili mahkemece verilen kararının aslı ve tıpkıçekimini getireceklerdir.),

(ı) Yukarıda belirtilen belgelere ilaveten varsa; askerlik hizmetini sayfa 1-4’te belirtilen alımı yapılacak branşların hizalarında belirtilen ihtisaslarda yaptıklarına dair belge (Askerliğini aşçı, fırıncı, aşçıbaşı, ızgaracı, aşçı yardımcısı, soğuk mezeci, dönerci, pastacı, pideci, sıhhiye, elektrikçi, motorcu, serdümen ve topçu kadrolarında yaptığını/yapmakta olduğunu gösteren birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler.).

(2) TERHİS OLAN adaylar tarafından hazırlanacak belgeler:

(a) EK-B’de örneği bulunan dilekçe (1 adet asıl nüsha),

(b) EK-C’de örneği bulunan hastane sevk talebi dilekçesi (1 adet asıl nüsha),

(c) Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi (fotokopisi): Adayın kendisine ait bir adet

tıpkıçekimi,

(ç) Öğrenim diploması tıpkıçekimi: En son mezun olduğu okula ait diplomanın bir adet tıpkıçekimi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir. Diploma almaya hak kazanmış fakat diploması hazır olmayan adaylar ise, mezun oldukları okul müdürlüklerinden onaylı geçici mezuniyet belgesi getireceklerdir.)

(ç) Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesinin bir adet tıpkıçekimi,

(d) Sayfa 1-4’te belirtilen alımı yapılacak sınıfların hizalarında belirtilen kurs belgesi, diploma, başarı belgesi tıpkıçekimleri,

(e) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına Ad, Soyad, T.C.Kimlik Nu. Ve Branş mutlaka yazılacaktır.),

(f) Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınan sicil kayıtlarından herhangi biri. Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı olanlar; ilgili mahkemece verilen kararının aslı ve tıpkıçekimini getireceklerdir.),

(ğ) Terhis belgesinin Askerlik Şubesinden “ASLI GİBİDİR” onaylı bir adet önlü/arkalı tıpkıçekimi (Adaylar, bulundukları yerin Askerlik Şubesine terhis belgesinin asıl nüshası ile tıpkıçekim nüshasını götürecekler, Askerlik Şubesinde yetkili personel tarafından, tıpkıçekim nüshasına “ASLI GİBİDİR” kaşesi basılacak ve altı imzalanarak mühürlenecektir. Onaylatılmamış tıpkıçekim nüshaları kabul edilmeyecektir.) veya e-devlet üzerinden alınan terhis belgesi (e-devlet üzerinden alınacak terhis belgeleri Askerlik Şubelerine onaylatılmayacaktır.)

(g) Yukarıda belirtilen belgelere ilaveten varsa; askerlik hizmetini sayfa 1-4’te belirtilen alımı yapılacak branşların hizalarında belirtilen ihtisaslarda yaptıklarına dair belge (Askerliğini aşçı, fırıncı, aşçıbaşı, ızgaracı, aşçı yardımcısı, soğuk mezeci, dönerci, pastacı, pideci, sıhhiye, elektrikçi, motorcu, serdümen ve topçu kadrolarında yaptığını/yapmakta olduğunu gösteren birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler.).

9. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

(Bu bölüm askerlik hizmetini yerine getiren adayların birliklerinde yapılacak işlemleri ve adayların ilgili amirlerince yerine getirilecek hususları kapsamaktadır.)

a. Adaylar, EK-A’da örneği bulunan dilekçeden 2 nüsha tanzim ederler, 1 nüshası ile özlük dosyalarının bulunduğu ilk amirine müracaat ederler. (Diğer nüshasını madde 8.b.(1)’de sayılan evraklar ile birlikte Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığına gönderirler.)

b. İlgili Amirler tarafından:

(1) Adayın dilekçesine istinaden EK-D’de örneği bulunan kadro görev yeri belgesi ve EK-Ç’de örneği bulunan Nitelik Belgesi usulüne uygun olarak hazırlanır (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı, branşı ve muhtemel terhis tarihi de yazılır. Nitelik belgeleri EK-Ç’de bulunan kontrol formunda belirtilen hususlara göre tanzim edilir.).

(2) Bu belgelere ilaveten varsa aday ile ilgili; mahkeme evrakları ile Rehberlik Danışma Merkezi (RDM) sürecine ait tespitler ve arşiv araştırma sonuçları hazırlanır.

(3) Hazırlanan belgeler ve adayın ilk amirine teslim etmiş olduğu dilekçesi kapalı bir zarfa konarak mühürlenir. Adaya bu zarfı açmayacağı konusu yazılı olarak tebliğ edilir ve zarf adayın kendisine seçim aşamalarına gelirken elden teslim edilir.

(4) Hakkında “Sözleşmeli er adaylığına kabulü uygun değildir.” kararı verilmiş adaya, nitelik belgesi sonucu tebliğ edilerek nitelik belgesi adayın şahsi dosyasına konulur ve bu adaylar sınavlara gönderilmez. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmez.

(5) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulur.

(6) Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(a) Sınava gelirken nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri verilir.

(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilir.

10. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

Başvurusu kabul edilen adayların kimlikleri ile yanlarında getirecekleri belgeler, www.sgk.tsk.tr Genel Ağ (internet) adresinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta/telefon ile tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda bulunan adayların evraklarının ulaşıp ulaşmadığı, başvurularının kabul edilip edilmediği ile ilgili olarak ilan tarihinden önce herhangi bir şekilde bilgi verilmeyecektir.

İKİNCİ BÖLÜM SEÇİM AŞAMALARI

1. GENEL ESASLAR:

Başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen aşamalardan geçeceklerdir:

a. Ön sağlık muayenesi,

b. Fiziki kabiliyet testi (1500 metre koşu, mekik, şınav ve yüzme testleri),

c. Mülakat sınavı,

ç. Ön sağlık, fiziki kabiliyet testi ve mülakat sınavında başarılı olan adaylar için sağlık raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri.

2. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, FİZİKİ KABİLİYET TESTİ VE MÜLAKAT SINAVI:

Adayların ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testleri ile mülakat sınavları Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/Antalya’da icra edilecektir.

a. Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları:

Ön sağlık muayenesi; bu konuda görevlendirilen tabip tarafından yapılacaktır.

Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınacaklardır. Ön sağlık muayenesinde;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,

(c) Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususlarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.

(3) Adaylar EK-E’de bulunan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülecektir.

b. Fiziki Kabiliyet Testi Uygulama Esasları:

(1) Fiziki Kabiliyet Testi; oluşturulacak heyet tarafından, ön sağlık muayenesini geçen adaylara muayeneyi müteakip yapılacaktır.

(2) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, deniz şortu, terlik, havlu ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar, mülakat sınavına da spor kıyafeti ile katılabileceklerdir.)

(3) Adaylar; 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşları ile aşağıda ayrıntıları belirtilen yüzme testlerine tabi tutulacaklardır. Fiziki Kabiliyet Testi standartları EK-F’dedir.

(4) Adaylar, her bir branştan (1500 metre koşu, mekik, şınav) baraj puanı aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacaklardır. Bir veya daha fazla branştan baraj puanını alamadıkları takdirde eleneceklerdir.

(5) Elenen adayların, 1500 metre koşu testi ve 25 metre yüzme testi hariç elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

(6) Adayların Fiziki Kabiliyet Testi notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

(7) Fiziki kabiliyet testlerine katılacak adaylar herhangi bir sağlık sorununun olmadığını beyan ve kabul etmiş sayılacaklardır. Ayrıca, yüzme testine katılacak adaylar kılavuzda belirtilen yüzme standartlarını sağladıklarını ve yüzme testleri esnasında kılavuzda belirtilen testlerin icrasında adayların yüzme bilmemeleri nedeniyle meydana gelebilecek kazalardan ve sonuçlarından tamamen kendilerinin sorumlu olacaklarını kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.

(8) Aşağıda belirtilen yüzme testlerinin herhangi birinde başarısız olan adaylar, diğer sınavları kazanmış olsalar dahi sözleşmeli er olarak istihdam edilmeyeceklerdir. Adaylara uygulanacak yüzme testleri aşağıda olduğu gibidir.

(a) Herhangi bir şekilde asgari 25 metre yüzebilme,

(b) Asgari 1 dakika su üstünde durabilme,

(c) Su altına dalarak 5 metre ilerleyebilme,

(ç) 2 metre derinliğe dalabilme.

(9) Yüzme testlerinde adaylar herhangi bir puanlamaya tabi tutulmayacak, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarında başarılı sayılacaklardır.

(10) Fiziki kabiliyet testleri ve yüzme testleri için adaylar; eşofman, şort, spor ayakkabısı, havlu, terlik, mayo vb. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır.

UYARI: Fiziki kabiliyet testlerinden 1500 METRE KOŞU _ TESTİ HARİÇ diğer testler için ikinci bir hak verilir. Yüzme testlerinden 25 METRE YÜZME TESTİ HARİÇ diğer testler için ikinci bir hak verilir.

c. Mülakat Sınavı Uygulama Esasları:

(1) Mülakat sınavı, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat sınavı, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat sınav kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(2) Mülakat sınavı; ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testinde başarılı olan adaylara Mülakat ve Sınıflandırma Kurulu tarafından uygulanacaktır. Mülakat sınavında asgarî geçer not, 100 üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenecektir.

ç. Sınıflandırma Uygulama Esasları:

Adaylar, sınıflandırmaya esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifika ve/veya kurs belgelerinin aslını ve bir suret fotokopilerini başvuru evrakları ile birlikte Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim K.lığına göndereceklerdir. Mülakat ve Sınıflandırma Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede bu belgeler ve adayın dilekçede yaptığı tercih/tercihler göz önünde bulundurulacaktır.

3. DEĞERLENDİRME:

a. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda asıl/yedek olarak yerleştirilecektir.

b. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet testi notunun %50’si ve mülakat sınavı notunun %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

4. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU / GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asıl/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.sgk.tsk.tr Genel Ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Bu ilanda asil ve yedek olarak kazanan adayların sağlık kurulu sevk evraklarını Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim K.lığından teslim alacakları tarih ile sevk evraklarını alırken yanlarında getirecekleri Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formların doldurulması ve teslimine ilişkin usullere yer verilecektir.

b. Adayların sağlık kurulu raporu almak üzere asker hastanelerine sevkleri Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca yapılacaktır. Adaylar, hastane sevk talebi dilekçelerinde belirttikleri asker hastanelerine sevk edilecektir. Sevk evraklarını adaylar elden teslim alacaktır. Sevk evrakları posta/kargo vb. yollarla adaylara gönderilmeyecektir. Ayrıca, adayların bağlı oldukları birliklerden veya farklı bir birlikten alacakları sevklere istinaden gönderilecek sağlık kurulu raporları geçersiz sayılacaktır.

c. Halen silahaltında bulunan adaylara, sınavlar süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesi’ne göre diğer izinler kapsamında izin verilecektir.

ç. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile 3 iş günü içerisinde sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır.

ç. Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları ” ……………. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er

olur.” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden, posta veya kargo yoluyla Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/Yeni Liman/Konyaaltı/Antalya (İnsan Kaynakları Değerlendirme Şube Müdürlüğü) adresine teslim edecek/göndereceklerdir.

d. Olumsuz sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 7 (Yedi) gün içerisinde ön bildirim belgesi ve itiraz dilekçesi ile şahsen Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/Antalya adresine başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından kontrol hastanesine sevk edilecektir.

e. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak; olumlu ise aday, yine Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından başka bir asker hastanesine (Hakem hastanesine) sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır. (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.)

f. Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların veya “…. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığına teslim etmeyenlerin işlemleri sonlandırılacaktır.

EKLER

EK-A HALEN SİLAHALTINDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN DİLEKÇE (TIKLAYINIZ)

EK-B TERHİS OLMUŞ ADAYLAR İÇİN DİLEKÇE (TIKLAYINIZ)

EK-C HASTANE SEVK TALEBİ DİLEKÇESİ (TIKLAYINIZ)

EK-Ç NİTELİK BELGESİ (TIKLAYINIZ)

EK-D KADRO GÖREV YERİ YAZISI (TIKLAYINIZ)

EK-E BOY KİLO ORANLARI (TIKLAYINIZ)

EK-F FİZİKİ KABİLİYET TESTİ PUAN ÇİZELGESİ (TIKLAYINIZ)

EK-G SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER BİLGİ BROŞÜRÜ (TIKLAYINIZ)

Sonraki Haber

İSTANBUL KALENDER İŞÇİ ALIMI

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ŞİŞLİ HİZMET MERKEZİbiriminden ilan edilmiştir. KALENDER ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 27 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.