23 Mayıs 2024 Perşembe

Sağlık Bakanlığı 2. Dönem Açıktan Atama Kura İlanı

SağlıkBakanlığından:

2013 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(ECZACI VE DİŞ TABİPLERİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

Sağlık Hizmetleri Temel KanunununEk–1 maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık PersonelininAtama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığıve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için,uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleştirme işlemleri ilanedilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ileyapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1 – Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerindenyapılacaktır.

2 – Kura yeri ve saati (http://yonetim.sb.gov.tr)internet adresinden ilan edilecektir. Kura sonuçları kuranın çekildiği güninternet adresinden (http://yonetim.sb.gov.tr) yayımlanacaktır.

3 – Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra,başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak (imzasız olan veya notereonaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesindeSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi MithatPaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veyaAPS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler,evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekaletverdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslimalınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilenya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmamasıhalinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

4 – Bu Kuraya Başvurabilecekler

a) Açıktan (ilkdefa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet HizmetiYükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) SağlıkBakanlığı ve Bağlı Kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında 657Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerdegörev yapan ve kuranın çekildiği tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünütamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c) 5335 sayılıKanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,

d) Açıktan (ilkdefa veya istifa sonrası) atanmak isteyen ve kura son başvuru tarihi itibariylemezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,

e) SağlıkBakanlığı ve Bağlı Kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında 657Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar dışındaki diğerstatülerde görev yapan diş tabibi ve eczacılar,

f) Devletmemurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 SayılıDevlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumdaolanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 aykalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

5 – Bu Kuraya Başvuramayacaklar

a) 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 sayılıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde belirtilen yaşhaddini doldurmuş olanlar,

c) 657 SayılıDevlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ilediğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

d) SağlıkBakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda halen 4924’lü sözleşmeli çalışanlarbaşvuramayacaklardır.

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihineyerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptaledilecektir.

6 – Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlarkuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıyla ilişiklerinikesmeleri gerekmektedir.

7 – Özel sağlık tesislerinde çalışanların 28.10.2013tarihi Pazartesi gününe kadar kurumlarıyla ilişiklerini kesmiş olmalarıgerekmektedir.

8 – Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarınayerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus KayıtSisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.

9 – Kurada yerleşenlerin kura tarihi itibari ile 1(Bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

10 – Devlet memuru olarak atanabilmek için arananşartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvurularıiptal edilecek olup; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmelerisonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1 – Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve BağlıKuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması içinaşağıda belirtilen belgeleri dilekçeleri ile birlikte;

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikleilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakayaolanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevinidevamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan edenimzalı dilekçe,

d) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

e) Diğer kamukurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların,en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

f) Mal bildirim formu,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerindeçalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerininkesildiğine dair belgeyi ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık BakanlığıYönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:306434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ilegönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler,evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığıile teslim edecektir. Aksi takdirdeevrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APSile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktindeulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

2 – Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarıdışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kurumateslim edeceklerdir.

C) KURA TAKVİMİ

2013 YILI 2.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA

KURA TAKVİMİ

SIRA TARİH AÇIKLAMA
1 04 Eylül 2013 Çarşamba P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması
(başvuru başlangıç tarihi)
09 Eylül 2013 Pazartesi
(son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)
2 12 Eylül 2013 Perşembe saat:18:00 Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati
3 27 Eylül 2013 Cuma KURA TARİHİ
4 28 Ekim 2013 Pazartesi saat:18:00 Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.