20 Temmuz 2024 Cumartesi

POMEM'e Başvuracaklar Dikkat!!!

13 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine (3.170) Erkek, (130) Bayan toplam (3.300) aday asıl, bu miktarların %30’u olan (951) Erkek, (39) Bayan toplam (990) aday yedek olarak alınacaktır. İşte ayrıntılar..

 

13’üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine (3.170) Erkek, (130) Bayan toplam (3.300) aday asıl, bu miktarların %30’u olan (951) Erkek, (39) Bayan toplam (990) aday yedek olarak alınacaktır. İşte ayrıntılar…

 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE (POMEM) ÖĞRENCİ ALIMI DUYURUSU

 

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) MÜDÜRLÜKLERİ;

 

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki temel eğitimin verildiği; parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır. 2013 yılında başlatılacak olan 13 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine; 2012 ve 2013 yılları Kamu Personel Seçme Sınavının birinden (KPSS – P3) puan türünden (60.000) ve üzerinde puan alan ve en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabileceklerdir.

 

13 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine (3.170) Erkek, (130) Bayan toplam (3.300) aday asıl, bu miktarların %30’u olan (951) Erkek, (39) Bayan toplam (990) aday yedek olarak alınacaktır.

 

MÜRACAAT İŞLEMLERİ

 

Adaylar, ikamet ettikleri İl’deki İl Emniyeti Müdürlüklerine 09/09/2013 – 27/09/2013 tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

 

Müracaatlar 27/09/2013 tarihi saat: 17.00’da sona erecektir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAV YERİ TARİHİ DUYURUSU

 

Adayların, katılacakları bölge merkezleri ve tarihleri, 11/10/2013 tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen adaylara duyurulacaktır.

 

İnternet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerinde ilanen yapılan duyuru adaylara tebliğ edilmiş sayılacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ

 

Değerlendirme ve seçme işlemlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilen bölge merkezlerinde 21/10/2013 tarihinde başlanacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, üç aşamadan oluşacak ve 13 üncü dönem için geçerli olacaktır.

 

DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

 

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS P3 puanı, değerlendirme/mülakat (2. Aşama) ve fizikî yeterlik (3. Aşama) puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı hazırlanacaktır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilecektir. Sıralama sonucuna göre, belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilecektir. Adayların başarı durumları Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden duyurulacaktır.

 

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE PLANLAMA VE MEMURİYETE ATANMA

 

Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavlarında başarılı olan adayların eğitime alınacakları Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlamaları Eğitim Dairesi Başkanlığınca adaylara ayrıca duyurulacaktır.

 

Eğitim-öğretim başladıktan sonra herhangi bir aşamasında POMEM’den çıkan veya çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Öğrenci Adaylığı için başvuruda bulunamazlar.

 

Ayrıca, 5336 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Ek 24 üncü Maddesinin 5 inci fıkrasına göre Polis Meslek Eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar.

 

Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.

 

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

 

c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)

 

· Askerliğini yapmamış erkek ve bayan adaylar için 21/10/1986 tarihi ve sonrasında doğanlar,

 

· Askerliğini yapan, bu tarihte terhis olabileceğini belgeleyen erkek adaylar için 21/10/1984 tarihi ve sonrasında doğanlar.

 

ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak.

 

d) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.

 

e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

 

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

 

1) Mahkûm olmamak.

 

2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

 

3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

 

g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

 

ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.

 

h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.

 

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

 

i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.

 

j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

 

k) KPSS P3 puan türünden, (60.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

 

l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak şartları aranır.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

 

a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

 

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

 

c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

 

d) Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi, sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık raporu,

 

e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

 

f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,

 

g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. Askerde olanlar birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.

 

h) Bir (1) adet yarım kapak dosya,

 

BAŞVURU TARİHLERİ:09/09/2013 –27/09/2013

 

BAŞVURU YERLERİ: İl Emniyet Eğitim Şube Müdürlükleri

 

İRTİBAT ADRESİ:

 

Emniyet Genel Müdürlüğü

 

Eğitim Dairesi Başkanlığı

 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

 M. Kemal Mah. 2143 Sokak No:16

 Çankaya / ANKARA 

Tel: 0 312 462 43 34

 

0 312 462 43 35

 

Faks: 0 312 425 43 15

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.