14 Nisan 2024 Pazar

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test (Çözümlü Anlatımlı)

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi ile Bizans İmparatorluğu’na son verildiği halde, İstanbul’da Ortodoks Kilisesi’nin varlığı korunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz?

 

A)   Hıristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek

B)   Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak

C)  Ortodoks Kilisesi’nin hareketlerini kontrol altında tutmak

D)  Katolik Kilisesi’ne karşı bir güç oluşturmak

E)   Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak

Ø                  Çözüm

Fatih’in Ortodoksları himaye etmesinde Hıristiyanlara hoşgörülü davrandığını, Ortodoks Kilisesini kontrol altında tutmayı, Katoliklere karşı Ortodoksları kullanmayı ve Balkan seferlerinde Ortodoksların desteğini amaçlamıştır. Ortodoksların himaye edilmesinde Hıristiyanlıktaki mezhep ayrılıklarına son verme amacı yoktur.        Cevap A

 

 

Fatih Sultan Mehmet zamanında;

–    Cenevizlilerden Amasra

–    İsfendiyaroğullarından Sinop,

–    Karaman oğullarından Konya ve Karaman

alınmıştır.

Fatih’in bu gelişmelerle ulaşmak isteği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)   Dış ülkelerle ilişkileri artırmak

B)   İslamiyet’i yaymak

C)  Denizlerde üstünlük sağlamak

D)  Anadolu’da siyasi birlik sağlamak

E)   Avrupa ülkelerinin doğu ticaretini engellemek

Ø                  Çözüm

Fatih Anadolu’da siyasi birliği sağlamak amacıyla Amasra, Sinop, Konya ve Karaman’ı almıştır. Cevap D

 

 

 

¨        Yorum

Bu antlaşma ile Osmanlılar Venediklilerin Haçlı ittifakına katılmasını engellemeye çalışmıştır.

  

Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisine diğerlerinden daha önce imtiyaz vermiştir?

A)      Almanya                                      B)   Venedik

C)      İngiltere                                       D)  Fransa

E)   Rusya

Ø  Çözüm

Osmanlılar ilk geniş çaplı imtiyaz hakkını Venedik’e vermiştir. Cevap B

 

 

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)   Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak

B)   İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını artırmak

C)  İmparatorluğun Avrupa’da sınırlarını genişletmek

D)  İstanbul’da Batı’dakine benzer okullar açmak

E)   Anadolu’da siyasi birliği sağlamak

Ø  Çözüm

İstanbul’a yerli ve yabancı bilginlerin getirilmesi İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığının artırılmasına yöneliktir.  Cevap B

 

 

Cem Sultan ile II. Bayezid arasındaki saltanat kavgası, önceleri Osmanlı İmparatorluğu’nun bir iç sorunu iken giderek bir dış sorun haline gelmiştir.

Cem Sultan’ın aşağıdaki davranışlarından hangisi bu olayın bir dış sorun haline gelmesinde başlıca etken olmuştur?

 

A)   Karamanoğulları Beyliği ile işbirliği yapması

B)   Önce Rodos şövalyelerine, sonra Papa’ya sığınması

C)  İstanbul halkının desteğini sağlamaya çalışması

D)  Kendi adına hutbe okutarak para bastırması

E)   Osmanlı topraklarını ikiye ayırmaya çalışması

Ø                  Çözüm

Cem Sultan’ın Rodos Şövalyelerine ve Papaya sığınması bu olayın bir iç sorun iken Avrupa sorunu haline gelmesinde etkili olmuştur. Cevap B

 

II. Bayezid döneminde İspanya’da Hıristiyan engizisyon mahkemelerinin işkencelerinden kaçan Yahudiler, en güvenceli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesine yerleşmişlerdir.

Yukarıdaki verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

 

A)   Müslüman olmayan yabancılar Osmanlık ülkesinde güvenlik içindedir.

B)   O dönem Hıristiyan dünyası hoşgörülü değildir.

C)  II. Bayezid döneminde Osmanlı ülkesinde yaşayan Yahudilerin nüfusu artmıştır.

D)  Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur.

E)   Engizisyon yalnız Hıristiyanları değil, diğer dinlerden olan kişileri de yargılamıştır.

Ø  Çözüm

Hıristiyan engizisyonundan kaçan Yahudilerin Osmanlı topraklarına yerleştirilmesi; yabancıların Osmanlı ülkesinde güven içinde olduğunu, Yahudi nüfusunun arttığını, Hıristiyanların hoşgörülü olmadığını ve engizisyonda diğer dinlerden insanlarında yargılandığını gösterir. Yahudilerin Osmanlı ülkesine yerleştirilmesi Müslümanlar arasında hoşgörü olmadığını göstermez. Cevap D

 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Mısır’ı almasının sonuçlarından biri değildir?

A)   Baharat Yolu’nun Osmanlıların eline geçmesi

B)   Doğu Akdeniz’de Osmanlı egemenliğinin güçlenmesi

C)  Devlet gelirlerinin artması

D)  Dulkadir Beyliği’nin Osmanlı ülkesine katılması

E)   Memlük Devleti’nin sona ermesi

Ø  Çözüm

Dulkadir Beyliği’nin Osmanlı ülkesine katılması 1515 Turnadağ Savaşı’nın sonucudur. Cevap D

 

 

Aşağıdakilerden hangisi, 1535 – 1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların, bunları imzalayan padişahın saltanatı süresince geçerli olduğunu gösterir?

 

A)   Her padişahın, sorunları önceliklerine göre çözme yoluna gitmesi

B)   Fransa’nın, bir süre için Osmanlı Devleti’nin desteğine gereksinim duyması

C)  Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa’yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi

D)  Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi

E)   Fransa’ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi

Ø                  Çözüm

Antlaşmanın her padişah tarafından yenilenecek olması kapitülasyonların padişahların saltanatı süresince geçerli olacağını gösterir. Cevap D

 

 

 

 

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de üstünlüğünü kabul ettirmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en büyüktür?

A)   Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması

B)   Tunus’un fethi

C)  Rodos’un fethi

D)  Cezayir’in Osmanlı topraklarına katılması

E)   Trablusgarb’ın fethi

Ø                  Çözüm

Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması Osmanlıların Akdeniz üstünlüğü üzerinde önemli rol oynamıştır. Tunus, Rodos, Cezayir ve Trablusgarp’ın fethi ise Preveze kadar büyük bir etkiye yol açmamıştır. Cevap A

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarla İranlılar arasında yapılan Amasya Antlaşması’nın özelliklerinden biridir?

A)   Bugünkü Türkiye İran sınırını çizmesi

B)   Osmanlı İran Savaşlarını sona erdirmesi

C)  Osmanlılarla İranlılar arasında ilk resmi antlaşma olması

D)  Avşarlar döneminde imzalanması

E)   Osmanlıları doğuda en geniş sınırlarına ulaşması

Ø  Çözüm

Amasya Antlaşması Osmanlı Devleti’yle İran arasında yapılan ilk resmi antlaşmadır. Cevap C

 

 

       XVI. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesiyle eyalet sayısı artmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

 

A)   Beylerbeylerinin sayısının artmasına

B)   Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına

C)  Beylerbeylerinin öneminin artmasına

D)  Eyalet gelirlerinin azalmasına

E)   Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artmasına

Ø              Çözüm

Osmanlı Devleti’nde eyalet sayısının artması, beylerbeyi sayısının artmasına eyalet sisteminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına, beylerbeyinin öneminin artmasına ve merkezi otoritenin güçlü tutulmasına gereksinimi artırmıştır. Eyalet sayısının artması eyalet gelirlerinin azalmasına yol açmaz. Cevap D

 

 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nda;

I.    1512 – 1520 yıllarına Yavuz

II.   1520 – 1566 yıllarına Kanuni

III.  1564 – 1579 yıllarına Sokullu

IV.  1656 – 1691 yıllarına Köprülüler

dönemi denmiştir.

Bu durumlara bakarak Osmanlı tarihindeki dönemlerin adlandırılmasında nasıl bir yol izlendiği söylenebilir?

 

A)   Dönemlerin önemli olayları göz önüne alınmıştır.

B)   O yıllarda tarihin akışında rol oynayan kişilere bakılmıştır.

C)  Dönemler, devlet yönetiminde en uzun kalanlara göre adlandırılmıştır.

D)  Birbirlerine benzeyen padişah isimlerinin karıştırılmaması önemli sayılmıştır.

E)   En yaşlı devlet adamının ismi esas alınmıştır.

Ø                  Çözüm

Sorudaki bilgilerden yola çıkarak verilen dönemde Osmanlılarda devlet yönetimi üzerinde rol oynayan en önemli kişilerin dönemlerin adlandırılmasında kullanıldığını görürüz. Cevap B

 

Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı topraklarına katılmasından sonra Haçlı donanması İnebahtı’da Osmanlı donanmasına saldırmıştır?

A)   Kıbrıs                               B)   Kırım

C)  Rodos                             D)  Girit

E)   Mora

Ø                  Çözüm

İnebahtı Deniz Savaşı’nın çıkmasına Osmanlıların Kıbrıs’ı fethetmesi ortam hazırlamıştır. Cevap A

 

 

Sokullu döneminde Fas ve Lehistan himaye edilmiş, Sakız adası, Yemen ve Kıbrıs fethedilmiştir.

Buna göre Sokullu dönemiyle ilgili,

l.   en geniş sınırlara ulaşıldığı,

ll.   yeni ticaret yollarının ele geçirildiği,

lll.   Osmanlı üstünlüğünün devam ettirildiği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A)   Yalnız I             B)   Yalnız III           C)  I ve II

D)  I ve III               E)   II ve III

 

Ø                  Çözüm

Sokullu döneminde Fas ve Lehistan’ın himaye edilmesi, Sakız adası, Yemen ve Kıbrıs’ın fethedilmesi en geniş sınırlara ulaşıldığını göstermez. En geniş sınırlara Duraklama döneminde ulaşılmıştır. Yapılan fetihlerle yeni ticaret yolları ele geçirilmemiş ancak Osmanlı üstünlüğü ortaya konulmuştur. Cevap B

 

 

 

 

İkinci Selim döneminde Sokollu Mehmet Paşa Don ile Volga nehirleri arasında küçük gemilerin geçmesine imkân verecek bir kanal açma girişiminde bulunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Sokollu Mehmet Paşa’nın bu girişimiyle ulaşmak istediği amaçlarından biri değildir?

         A)   Karadeniz ile Hazar Denizini birleştirmek

B)   Baharat Yolunu denetim altına almak

C)  Orta Asya Türk devletleriyle doğrudan ilişki kurmak

D)  Doğuda ele geçirilen yerleri korumak

E)   Rusya’nın Karadeniz ve Kafkaslara inmesini engellemek

Ø                  Çözüm

               Don Volga Kanal projesi Baharat Yolu’nda değil İpek Yolunda denetim sağlamaya yöneliktir. Cevap B

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.