14 Nisan 2024 Pazar

Osmanlı Devleti Kültür Ve Uygarlığı – TEST

1.Osmanlı Devletinde temel eğitim kurumu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medrese

B) Külliye

C) Enderun

D) İltizam

E) Sancak

 

 

2. Osmanlı Devleti’nde tahta geçmeyi amaçlayan şehzadeler, bu amaçlarına ulaşabilmek için, özellikle aşağıdaki güçlerden hangisinin desteğini kazanmaya çalışırlardı?

A) Türkmen aşiretlerinin

B) Kapıkulu unsurlarının

C) Bağlı beylik yöneticilerinin

D) Eyalet Askerlerinin

E) Komşu devletlerin

 

 

3. Osmanlı Devleti’nde halktan alınan vergiler ikiye ayrılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm hukukundan kaynaklanarak alınan (şer’î) vergilerden biri değildir?

A) Aşar B) Zekât C) Haraç

D) Cizye E) Avarız

 

 

4. Osmanlı Devleti dirlikleri dağıtırken toprakların aşağıdaki özelliklerinden hangisini göz önünde bulundurmuştur?

A) Kişilerin gereksinmelerini

B) Toprakların genişliğini

C) Toprakların gelirlerini

D) Kişilerin idarî mevkilerini

E) Toprakların coğrafî konumunu

 

 

5. Osmanlı Devleti’nde toprak çeşitli yönetim biçimlerine ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Vakıf B) Has C) Sancak

D) Tımar E) Zeamet

 

 

6. Osmanlı İmparatorluğu’nda Ocaklık arazi gelirleri, aşağıdaki alanlardan hangisine ayrılmıştır?

A) Sosyal kurumlara

B) Kapıkulu askerlerine

C) Türkmen aşiretlerine

D) Kale ve tersanelere

E) Saray giderlerine

 

 

7. Osmanlı Devleti’nde fethedilerek Merkeze Bağlı Eyalet Sistemi içine alınan toprak, kullanım amacına göre beşe ayrılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi bu topraklardan biri değildir?

A) İltizam B) Dirlik C) Mukataa

D) Ocaklık E) Yurtluk

 

 

8. Osmanlı Devleti’nde topraklar devletin mülkiyetindeydi. Devlet, reayaya sadece toprağın işletme hakkını verirdi. Ancak üç yıl üst üste işlenmeyen toprak kişinin elinden alınırdı.

Devletin toprak üzerine böyle bir denetim getirmesinin ekonomik nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merkezî otoriteyi güçlendirmek

B) Vergi gelirlerini artırmak

C) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak

D) Derebeyliğin oluşmasına izin vermemek

E) Egemenlik alanlarını genişletmek

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda dirlik arazi uygulamasıyla ulaşılmak istenen amaçlardan biridir?

A) Donanma giderlerini karşılamak

B) İltizam gelirlerini artırmak

C) Medreselerin yapılmasını sağlamak

D) Dinsel ve toplumsal hizmetleri görmek

E) Tımarlı Sipahi yetiştirmek

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunun, merkez gücünün temelini oluşturan Kapıkulu ocaklarından biri değildir?

A) Cebeci B) Silâhtar C) Lâğımcı D) Sipah E) Müsellem

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti, ordusundaki Kapıkulu ocaklarından bir askerî birlik değildir?

A) Ulufeci

B) Lâğımcı

C) Humbaracı

D) Cebelü

E) Silâhtar

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun öncü kuvvetlerinden biri değildir?

 

A) Sol Ulûfeciler

B) Akıncılar

C) Deliler

D) Beşliler

E) Azaplar

 

 

13. II. Mehmet (Fatih), Kanunname-i Ali Osman’ı yayınlayarak Bağlı Beylik Eyalet Sistemi’ni oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu eyalet sistemi içinde yer alan topraklardan biri¬dir?

A) Trablus

B) Kırım

C) Mısır

D) Yemen

E) Tunus

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti, ülke yönetim birimlerinden biri olan “Özel Yönetimli Eyaletlerden biri değildir?

A) Cezayir B) Basra C) Fas

D) Bağdat E) Hicaz

 

 

15.

I. Kazaskerler

II. Nişancı

III. Defterdarlar

IV. Müftü

Osmanlı Devleti merkez örgütü divanın asıl üyesi olan bu görevlilerden hangileri Türk medrese kökenlidir?

A) I – II B) I – III C) I – IV

D) II – IV E) III – IV

 

 

16. Osmanlı Devleti’nin Klâsik Dönemi’nde padişah adına “yürütme” yetkisini kullanan danışma kurulu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enderun B) Divan C) Medrese E) Kapıkulu E) Bab-ı Ali

 

 

17. Osmanlı Devletinde devlet adamı yetiştiren Enderun mektebi aşağıdaki hangi padişah tarafından kurulmuştur?

A) Fatih Sultan Mehmet

B) Kanuni Sultan Süleyman

C) Yavuz Sultan Selim

D) I. Murat

E) II. Murat

 

 

18. Osmanlı Devleti’nde, şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi uygulamasının kaldırılarak, hanedanın en yaşlı ve en akıllı (ekber – erşed) üyesinin saltanatın başına geçmesi, aşağıdaki padişahlardan hangisinin yayınladığı fermanla gerçekleşmiştir?

A) II. Mehmet (Fatih)

B) I. Ahmet

C) I. Süleyman (Kanunî)

D) I. Murat

E) I.Bayezit (Yıldırım)

 

 

19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Kazasker – Büyük davalar

B) Defterdar – Mali işler

C) Nişancı – Arazi ve tımar işleri

D) Kaptan-ı Derya – Donanma işleri

E) Reisü’lküttap – Devletin içişleri

 

 

20. Osmanlı İmparatorluğunda Şer’i Hukuk aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

A) Gelenekler

B) Islahat Fermanı

C) Dinsel Kurallar

D) Mecelle

E) Adalet Fermanlar

 

 

1/a 6/d 11/d 16/b

2/b 7/a 12/a 17/e

3/e 8/c 13/b 18/b

4/d 9/e 14/e 19/e

5/c 10/e 15/c 20/c

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.