19 Haziran 2024 Çarşamba

KPSS Vatandaşlık Dersi Deneme Sınavı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS

GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular

baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen rastlanabilecek hata ve

eksikliğinden doğabilecek zararlardan  hiçbir şekilde sorumluluk

kabul etmemektedir.

 

1. İdari vesayet ilkesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

 

A) İdarenin bütünlüğü ilkesinin

 

B) Kamu idarelerinin özerkliğinin korunması ilkesinin

 

C) Yetki genişliği ilkesinin

 

D) Merkezden yönetim ilkesinin

 

E) Yerindelik denetimi ilkesinin

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşlığını kanıtlamada kullanılabilecek belgelerden biri değildir?

 

A) Pasaport

 

B) Pasavan

 

C) Nüfus kayıtları

 

D) Nüfus cüzdanı

 

E) Seyahat vesikası

 

3. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin görevlilerinden biri değildir?

 

A) İl idare şube başkanı

 

B) Kaymakam

 

C) Köy muhtarı

 

D) İl idari kurulu üyesi

 

E) İlçe idare kurulu üyesi

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde ilk kez birden çok siyasal parti yer almıştır?

 

A) 1950 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde

 

B) 1961 Anayasası’nın halkoyuna sunulmasında

 

C) Birinci Büyük Millet Meclisi seçimlerinde

 

D) 1927 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde

 

E) 1946 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde

 

5. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, aşağıdaki mali kurumlardan hangisinin gözetim ve denetimi altında

 

çalışır?

 

A) TC. Merkez Bankası

 

B) Türkiye Bankalar Birliği

 

C) Maliye Bakanlığı

 

D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

 

E) Hazine Müsteşarlığı

 

6. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal durumunda çıkarılabilecek kanun hükmünde kararnamelerle ilgili

 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A) Resmi Gazete’de yayımlanmaları gerekmez.

 

B) Bir yetki kanununa dayanması gerekmez

 

C) Bakanlar Kurulu’nca Danıştay’ın incelemesinden geçirildikten sonra çıkarılabilir.

 

D) Temel hak ve hürriyetlere ilişkin düzenleme yapamaz.

 

E) TBMM’nin onayına sunulmasına gerek yoktur.

 

7. Bir kişinin, canına veya malına yönelik yapılan saldırılara kaşı kendini savunmasına hukuk dilinde ne

 

denir?

 

A) Zor kullanma

 

B) Meşru müdafaa

 

C) Savunma

 

D) Gayrı meşru savunma

 

E) Cebri saldırı

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’na göre, “Sosyal ve e-konomik haklar” bölümünde yer

 

almıştır?

 

A) Seçme ve seçilme hakkı

 

B) Seyahat hakkı

 

C) Haberleşme hakkı

 

D) Sendika kurma hakkı

 

E) Din ve vicdan özgürlüğü hakkı

 

9. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Birleşmiş Milletler teşkilatında veto hakkına sahiptir?

 

A) Belçika

 

B) Japonya

 

C) Çin

 

D) İspanya

 

E) Almanya

 

10. Laiklik ilkesi, hangi yıl anayasada yapılan değişiklikle yer almıştır?

 

A) Anayasada 1937’de yapılan değişiklikle

 

B) Anayasada 1924’te yapılan değişiklikle

 

C) Anayasada 1928’de yapılan değişiklikle

 

D) 1961 Anayasası’nın kabul edilmesiyle

 

E) Anayasada 1946 yapılan değişikle

 

11. Aşağıdaki devletlerden hangisi, dünyanın en zengin ve en gelişmiş sekiz ülkesi içerisinde yer

 

almaktadır?

 

A) Hollanda

 

B) İspanya

 

C) Belçika

 

D) Macaristan

 

E) Rusya

 

12. Türkiye’de halk, yöneticilerini aşağıdaki yollardan hangisiyle belirler?

 

A) Güven oylamasıyla

 

B) Seçimle

 

C) İki dereceli seçim sistemiyle

 

D) Halk oylamasıyla

 

E) Gensoru yoluyla

 

13. Türkiye’de üniversite rektörleri, hangi makam tarafından atanır?

 

A) Bakanlar Kurulu

 

B) Başbakan

 

C) Milli Eğitim Bakanı

 

D) Cumhurbaşkanı

 

E) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı

 

14. 1982 Anayasası’na göre, yeni bir ilin kurulması aşağıdaki kurumlardan hangisinin alacağı kararla

 

gerçekleşebilir?

 

A) Bakanlar Kurulu’nun

 

B) Cumhurbaşkanlığı’nın

 

C) TBMM’nin

 

D) Anayasa Mahkemesi’nin

 

E) İçişleri Bakanlığı’nın

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan seçimle göreve gelen yöneticilerden biri değildir?

 

A) Muhtarlar

 

B) İl Genel Meclis Üyeleri

 

C) İl Özel İdare Meclisi Üyeleri

 

D) Belediye Başkanları

 

E) Valiler

 

16. l. Tarım

 

II. İnşaat

 

III. Hizmet

 

IV. Sağlık

 

Türkiye’de istihdam alanlarının hangi ikisinde, kalifiye olmayan işgücü en fazla kullanılmaktadır?

 

A) l ve II

 

B) l ve III

 

C) l ve IV

 

D) II ve IV

 

E) III ve V

 

17. Türkiye’de serbest piyasa kuralları içerisinde özel ve kamu kuruluşları arasındaki uyuşmazlıklarla

 

ilgilenmek ve piyasadaki tekelleşmeyi önlemek, aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevi

 

kapsamındadır?

 

A) Merkez Bankası’nın

 

B) Hazine Müsteşarlığının

 

C) Sermaye Piyasası Kurumu’nun

 

D) Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın

 

E) Rekabet Kurulu’nun

 

18. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasına göre, TBMM’nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

 

A) Savaş ilanına karar vermek

 

B) Yasaların iptali için yapılan başvuruları görüşmek

 

C) Bakanları denetlemek

 

D) Kanun koymak ve gerektiğinde değiştirmek

 

E) Bütçe tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

 

19. Seferberlik, uygulama alanı ve kapsamı bakımından iki gruba ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi

 

uygulama alanı bakımından seferberlik türüdür?

 

A) Topyekün seferberlik

 

B) Silahlı Kuvvetler Seferberliği

 

C) Sanayi Seferberliği

 

D) Genel Seferberlik

 

E) Mal ve Hizmet Seferberliği

 

20. l. Nükleer Silahlar

 

II. Biyolojik Silahlar

 

III. Kimyasal Silahlar

 

Bu üç önemli silah aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile ifade edilmektedir?

 

A) NBM

 

B) ABN

 

C) NBS

 

D) NBC

 

E) Fizyon

 

21. l. İl Seçim Kurulu

 

II. Bakanlar Kurulu

 

III. Milli Güvenlik Kurulu

 

IV. Anayasa Mahkemesi

 

1982 Anayasası’na göre siyasi partilerin gelir ve giderlerinin denetimini yandakilerden hangisi

 

yapmaktadır?

 

A) l ve II

 

B) II ve III

 

C) III ve iv

 

D) Yalnız ll

 

E) Yalnız IV

 

22. l. Diyanet İşleri Bakanlığı

 

II. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

 

III. Devlet Denetleme Kurulu

 

1982 Anayasası’nda düzenlenmiş kurumlardan biri yukarıdakilerden hangisi değildir?

 

A) Yalnız

 

B) Yalnız II

 

C) Yalnız ll

 

D) l ve II

 

E) II ve IV

 

23. l. Avrupa insan Hakları Mahkemesi

 

II. Avrupa Parlamentosu

 

III. Avrupa Güvenlik Konseyi

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince yukarıdakilerden hangisine

 

kişiler bireysel başvuru yapabilir?

 

A) Yalnız

 

B) Yalnız II

 

C) Yalnız ll

 

D) l ve II

 

E) II ve III

 

24. Aşağıdakilerden hangisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Subaylara verilen rütbelerden biri değildir?

 

A) Tümamiral

 

B) Koramiral

 

C) Tuğamiral

 

D) Tuğgeneral

 

E) Oramiral

 

25. l. Marşı İstiklal Marşı’dır.

 

II. TBMM seçimlerinin beş yılda bir yapılması

 

III. Dilinin ‘Türkçe” olması

 

1982 Anayasasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez”

 

maddeleri vardır.

 

Yukarıdakilerden hangisi bunlar arasında yer alır?

 

A) l ve II

 

B) l ve III

 

C) l ve III

 

D) Yalnız II

 

E) Yalnız ll

 

26. l. Milletvekilleri seçildikleri bölgenin temsilcisidirler.

 

II. Milletvekilleri oy verenlerin temsilcisidir

 

III. Milletvekilleri tüm milletin temsilcisidir

 

Milletvekillerinin temsil durumlarıyla ilgili 1982 Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) Yalnız

 

B) Yalnız II

 

C) Yalnız ll

 

D) l ve II

 

E) II ve III

 

27. l. Meclis Başkanı

 

II. Geçici Başbakan

 

III. Görevde bulunan Meclis

 

TBMM seçim dönemi dolmadan seçimin yenilenmesine karar verdiği zaman, yeni meclis seçilene kadar

 

Meclis’in yetkilerini yukarıdakilerden hangisi kullanır?

 

A) Yalnız

 

B) Yalnız II

 

C) Yalnız ll

 

D) l ve II

 

E) II ve III

 

28. I. Bakanlardan biri

 

II. Yerine görevlendireceği bir bakanlık görevlisi

 

III. Başbakanlık müsteşarı

 

1982 Anayasasına göre, açık olan bakanlıklardan izinli ya da özürlü bakana aşağıdakilerden hangisi

 

geçici bir süreyle vekalet etme yetkisine sahiptir?

 

A) Yalnız ll

 

B) Yalnız II

 

C) Yalnız l

 

D) III ve II

 

E) l ve III

 

29. Türkiye’nin de taraf olduğu uluslar a-rası sözleşmeler ve bunların yaptırım güçleri vardır. Buna göre

 

Türkiye, taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler gereğince aşağıdakilerden hangisinin zorunlu yargı

 

yetkisini kabul etmiştir?

 

A) Avrupa Parlamentosu

 

B) Birleşmiş Milletler Adalet Divanı

 

C) Uluslar arası para onu

 

D) Avrupa Konseyi

 

E) Avrupa insan Hakları Mahkemesi

 

30. l. Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi

 

II. Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlerin yargı denetimine açık olması

 

III. Yasama-yürütme-yargı işlerinin tek elden yürütülüyor olması

 

Türk parlamenter sisteminin yukarıda verilen özelliklerinden hangisi doğrudur?

 

A) Yalnız l

 

B) Yalnız II

 

C) Yalnız lll

 

D) l ve II

 

E) II ve III

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A 7. B 13. D 19. D 25. B

 

2. E 8. D 14. C 20. D 26. C

 

3. C 9. C 15. E 21. E 27. C

 

4. E 10. A 16. A 22. B 28. C

 

5. D 11. E 17. C 23. A 29. E

 

6. D 12. B 18. B 24. D 30. C

Sonraki Haber

2014 KPSS İçin Güncel Bilgiler

2014KpssGuncelBilgiler-1_1-1 2014KpssGuncelBilgiler-1_2-2 2014KpssGuncelBilgiler-1_3-3 2014KpssGuncelBilgiler-1_4-4 2014KpssGuncelBilgiler-1_5-5 2014KpssGuncelBilgiler-1_6-6 2014KpssGuncelBilgiler-1_7-7 2014KpssGuncelBilgiler-1_8-8 2014KpssGuncelBilgiler-1_9-9 2014KpssGuncelBilgiler-1_10-10 2014KpssGuncelBilgiler-1_11-11 2014KpssGuncelBilgiler-1_12-12 2014KpssGuncelBilgiler-1_13-13 2014KpssGuncelBilgiler-1_14-14 2014KpssGuncelBilgiler-1_15-15 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.