27 Mayıs 2024 Pazartesi

KPSS Tarih Dersi Kısa Kodlamalar

1.İnönü bizim için MİLAT oldu…Moskova ant, İstiklal marşı kabulü,Londra konferansı Afganistanla Dostluk ant,Teşkilatı esasiye

 

Balkan Antantı Devletleri:TaYYaR (büyük harfler) Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya,Romanya

 

Vilayet-i Sitte : SEV DEB…

Sivas ,Erzurum,Van,Diyarbakır ,Elazığ,Bitlis

 

Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız olan ülkeler: SaKaR…Sırbistan,Karadağ,Romanya

 

Berlin Anlaşmasıyla Rusya ya verilenler :KAB

yani SAKAR KAB şeklinde kodlayın Kars,Ardahan,Batum

 

Lozan Ant da Çözümlenemeyen Sorunlar: HIRBO….Hatay Sorunu,Irak Sınırı,Rum Patrikhanesi,Boğazlar,Osmanlı Borçları.

 

Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler :WİSTKoN

1 Meşrutiyet dönemi Aydınları :ZAMAN..Ziya paşa,Ahmet Mithat,Mustafa fazıl paşa,Ali suavi,Namık kemal

 

Dogu Sınırımızın çizildiği antlaşmalar sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi Mustafa Kemal in baş harfleri GMK:…

GÜMRÜ,MOSKOVA VE KARS ANT.

 

1. Balkan Harbi : BüYüSeK…

Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırp Karadağ =) Osmanlı

 

2.Balkan Harbi :ROKSY.

Romanya,Osmanlı,Karadağ,Sırp,Yunan =)Bulgaristan

 

Misakı Milli Maddeleri: KABSAR….

Kapitülasyon ,Araplar,Bogazlar, Sınırlar,Azınlık Refarandum

 

Erzurum Kong. Katılan Doğu İlleri:BEST-VAN…

Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van

 

Erzurum Kong Katılmayanlar:MED…

Mardin, Elazığ,Diyarbakır

 

1.dünya savaşından sonra yapılan Ateşkeslerin kronolajik sıralaması :SeMaVeR….

Selanik antlaşması(bulgaristan) Mondros(osmanlı)

Villa Queste(avusturya macaristan)Rethendes(almanya)

 

Milli mücadele Yanlısı Basın (HAYATİ ABİ VE VAKİT)…

Hakimiyet-i Milliye Albayrak,Yenigün,Açıkgöz,Tasvir-i efkari ,İstikbal ve İrade-i milliye ve AA(anadolu ajansı) B İkdam ,Vakit

 

1. dünya savaşı barış antlaşmaları kronolojisi: SeNTeS

Versay(almanya) Senjermen(avusturya) Nöyyi(bulgaristan) Trianon(macaristan) Sevr(osmanlı)

 

Kullandıımız Takvimler: 12HACERİM )

12 (hayvanlı Türk takvimi) H (hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M (miladi)

 

İlk Türk beylikleri: SAÇDıM…

Saltulalar, Artuklar ,Çakabeyliği,Danişentler Mengücekler

 

İran ile savaşlarımız; KaFeSiN…

Kasrı Şirin, Ferhat paşa anl, Serav anl, Nasuh paşa anl

 

Atatürk’ün 1. dünya savaşında savaştığı cepheler SaÇaK…. Suriye,Çanakkale,Kafkas

 

Atatürkün savaştığı cepheler;CAKAS

Conk bayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu, Sedülbahr

Osm Duraklama dönemi siyasi ilişkileri :VARİL…

Venedik,Avusturya,Rusya,İran,Lehistan

 

Lozanda Atatürkün asla taviz verilmemesi gereken konular:KEM…

Kapitülasyonlar,Ermeni sorunu,Misakı Milli sınırları..

 

haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV II….

S ırpsındığı,I. Kosova,N iğbolu,A-,V arna,II.kosova

 

Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla:

GU SAKaL….g-göktürk alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril,Latin, not:Göktürk ve Uygur milli alfabesidir…

 

Nabucco projesine ortak olan ülkeler:

TAMBAR DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ…..T ÜRKİYE,A VUSTURYA,M ACARİSTAN,B ULGARİSTAN,A LMANYA,R OMANYA

 

Lozan antlaşması için GARANTÖR devletler = FİJİ….

FRANSA,İNG,JAPON,İTALYA

 

kadınların sıyası hak sırası: B.M.V

B..eledıye,M..uhtar,V..ekil

 

Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyinde bulunan daimi üyeler FİRÇA…..

Fransa, İngiltere, Rusya ,Çin,ABD

 

Lozan da lehimize çözülen meseleler:ASKİ….

Azınlık,Savaş tazminatı,Kapitilasyonlar,İstanbulun durumu

 

Osmanlıda kapıkulu atlı birlikler hepsi S harfiyle başlıyor:…..

S-İPAHİLER,S-İLAHTARLAR,S-OL ULEFECİ, S-AĞ ULAFESİ,S-AĞ GARİPLER,S-OL GARPLEER

 

2.Mahnut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatlar:S-E-V-D-A-M

S ekbanı cedit,E şkinci ocağı,V akayi Hayriye, Daruşurayı askeriye,A sakiri muhammediye,M ızıkayı hümayun

 

 

 

II. Mahmut İdare alanındaki yenilikler.PİSNEDİMM

P asaport uygulamasını başlatmıştır.İ çişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.S adrazamlığı kaldırmıştır. N azırlıklar kuruldu.E ncümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.) D ivan kaldırıldı.İ lk nüfus sayımı yapıldı.M eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu. M uhtarlıklar açıldı

 

Euro kullanmayan ülkeler: İDİ …..

İsveç,Danimarka, ingitere

 

DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR:CAFeR….

Celal Bayar,Adnan menderes,Fuat köprülü,e,Refik koraltan

 

sosyal ve ekonomik haklar :SAKlan ve GEÇ ya da GEÇ ve SAKlan… AYRICA.. karıştırmayın;

konut hakkı…..sosyal ve ekonomik hak

konut dokunulmazlığı……temel hak ve özgürlüklerde düzenlenmiştir..

Sendika kurma,Aile korunması,Konut hakkı,Grev ve lokavt hakkı,Eğtim ve öğretim hakkı,Çalışma hakkı

 

Tanzimatla Yapılan Islahatlar: TİMHA….

Tanzimat, İdare,Maliye,Hukuk,Askeriye

SALınan HA-ŞERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü

Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması Şerriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i tedrisat kanunu, Medreselerin kapatılması, Kılık kıyafet kanunu, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Maarif teşkilatı kanunu, Türk medeni kanunu, Devletin dini islamdır maddesinin anayasadan çıkarılması, Laiklik ilkesinin kabulü.

 

Osmanlı devletinin donanmalarının yakıldığı yerler sırası ile

İnebahtı

Çeşme

i

Navarin

i

S….inop

 

Güney çephesinde illerin kurtuluş sırası

Maraş

Urfa , Antep

 

Mısırda kurulan türk islam dev.

T olunoğulları

E yubiler

M emlükler

A kşitler

 

Denızcı beylıkler..

C andarogulalrı

A ydınogulalrı

M enteseogulları

K aresıogulları

S aruhanogulları

 

Doğu Anadolu’daki Volkanik Dağlar (E-ceyle M-ete H-asandan K-estane K-açırdılar)

Erciyes

Melendiz

Hasan

Karacadağ

Karadağ

 

— kutadgu Bİlig-yusuf has hacİB (İkisindede İ VE B HARFİ VAR)

— A tabetül hakayık-A hmet yüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)

— divan-I lügatit türk-kaşgarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)

 

Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler: MEBA

Makedonya, Ege Adaları, Batı Trakya, Arnavutluk

 

BİD Milletvekilinin düşmesinde meclis kakarı gereken haller:

Bağdaşmazlık, istifa, devamsızlık

 

— ilk özel matbaa (Sait E.-İbrahim M.): lale devri

— ilk devlet matbaası (Matba-ı Amire) : III. Selim

— ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut

— ilk özel gazete ( Tercuman-ı Ahval): Tanzimat dönemi

— orhun kitabelerini Yoluğ tigin; Bilge kağan, Tonyukuk ve Kültigin adına dikmiştir.

— Yola bi ton kül dökmüşler(dikmişler)

 

 

 

Sevr sntlaşmasındaki başlıklar == SIKBoğazDOY

S ınırlar

I stanbul

K apitülasyonlar

BOĞAZ lar (komisyonu)

D uyunu umumiye (borçlar)

O rdunun terhisi

Y abancı okullar

 

Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler CiToS

c-umhuriyet halk partisi,

i

t-erakki perver cumhuriyet fırkası,

o

s-erbest cumhuriyet fırkası

 

LALE DEVRİ ISLAHATLAR ÇİMMEÇK

Ç Çiçek aşısı (ilk)

İ İtfaiye örgütü (ilk)

M Mimari alanda (Avrupa mimarisi örnek alındı)

M Matbaa (ilk ÖZEL)

E Elçilikler açıldı (geçici)

Ç Çini imalatı

K Kağıt fabrikası kuruldu

 

l.MAHMUT

HKH

H endesehane

K apitülasyonlar (Fransaya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi)

H umbaracıocağı

 

III. MUSTAFA MuSTafa

MEsT

M Mühendishane-i Bahr-ı Hümayûn

Es Esham Senedi

sT sürat Topçuları

 

l.ABDÜLHAMİT GEMUCİ’ den aklınıza gelsin… GYMUCİ

G-Gemi yapımı

Y-Yeniçeri sayımı

M-Maliye ve saray giderleri düzenlendi

U-Ulûfe alım-satımı yasaklandı

C-Cülûs bahşişi kaldırıldı

İ-İstihkam okulu açıldı

 

lll.SELİM

Fransızca – YEMMİN

Fansızca – Devletin resmi yabancı dili oldu ve okullarda okutulmaya başlandı.

Y- Yerli malı kullanımına teşvik

E- Elçilikler sürekli hale getirildi

M- Mühendishane-i Berr-i Hümayûn

M- Matbaa ( ilk DEVLET matbaası)

İ- İrad-ı Cedid

N- Nizam-ı Cedid

II.MAHMUT MEMUR – TABİP – SSMMÖV

MEMUR

M- Müsadere kalktı

E – Eşkinci ocağı kuruldu

M- Maarif-i Adliye kuruldu

U- Ulûm-u Edebiye kuruldu

R- Resmi kıyafet (memura) zorunlu kılındı

TABİP

T- Takvîm-i Vakay-i çıkarıldı

A- Asakir-i Mansûre-i Muhammediye (yeniçerinin yerine)

B- Bakanlıklar (nazırlıklar) kuruldu

İ- İlk nüfus sayımı yapıldı

P- Posta teşkilatı kuruldu

SSMMÖV

S- Sened-i İttifak imzalandı

S- Sekban-ı Cedid kuruldu

M- Muhtarlıklar kuruldu

M- Memura maaş bağlandı

Ö- Öğrenci gönderildi yurtdışına

V- Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu…

Osmanlıyı Bitiren Olaylar

mondros ve sevr osmanlının fiilen

mudanya hukuken

saltanatın kaldırılması resmen

 

*Sırayı değiştirmeden okuyun,

”Şehzade Süleyman, Selimiye de…”

Çıraklık,kalfalık ve ustalık eserleri mimar sinanın

İstanbullu Alemder peyami-Sabah Aydede olmak için Ümİtlendi ))

 

*Milli mücadele karşıtı yayınlar….

İstanbul

Alemdar

Peyami-Sabah

Aydede

ümit

*Atatürk’ün kuruluşunda rol oynadığı yayınlar AHİM

Anadolu Ajansı

Hakimiyet-i Milliye

İrade-i Milliye

Minber

Anadolu Selçuklu Divan Çeşitleri: VİPTA-Y-İN Y harfi joker

V ezaret divanı

İ şrafdivanı

P ervane divanı

T uğra divanı

A rz divanı

İ stifa divanı

N iyabet-i Saltanat

 

1.dünya savaşında kurulan yeni uluslar:PALYaÇoM

Polonya

Avusturya

Letonya

Yogoslavya

Çekoslovakya

Macaristan

 

MUSTAFA DENİZLİ SÜRATLİ TOPÇULAR İÇin BORÇLANDI

MUSTAFA(III. MUSTAFA)

DENİZLİ::: MÜHENDİSHANE-İ BAHRİ HUMAYUN

SÜRATLİ TOPÇU: SÜRAT TOPÇU OCAĞI

İÇin BORÇLANDI: İÇ BORÇLANMA

 

HABER AL SAT

HAVZA GENELGESİ

AMASYA GENELGESİ

BALIKESİR KONGRESİ

ERZURUM KONGRESİ

R

ALAŞEHİR KONGRESİ

L

SİVAS KONGRESİ

AMASYA GÖRÜŞMELERİ

TEMSİL HEYETİNİN ANKARA’YA GELMESİ

BATI CEPHESİ SAVAŞLARI SIRASI: BİR İKİ KaSaB

• I. İNÖNÜ

• II. İNÖNÜ,

• KÜTAHYA -ESK,

• SAKARYA,

• BÜYÜK TAARRUZ

 

OSMANLIDA SALYANELİ (ÖZEL YÖNETİMLİ):= (MUHABBETTE CAY)

• M= MISIR

• H= HABEŞ

• B= BASRA

• B= BAGDAT

• T= TUNUS

• T= TARABLUSGARP

• C= CEZAYİR

• Y= YEMEN

 

II.Mahmuttan sonra gelen padişahları karıştırıyorsanız;yukardan aşağı okuyun

• M –a- h- mut

• E– z -a

• C– i -m

• i —z -i

• T——t

 

Anadolu selçuklu devletine başkentlik yapan şehirler KİN

• KAYSERİ

• İZNİK

• NİĞDE

 

DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR: CAFeR

• Celal bayar

• Adnan menderes

• Fuat köprülü

• e

• Refik koraltan

 

ANADOLU BEYLİKLERİ——–(GEMiCi HAKKO)

• G.germiyanoğulları

• E..Eretma devleti

• M..menteşeoğulları

• C..candaroğulları

• H..HAMİTOĞULLARI

• A..Aydınoğulları

• K..karamanoğuları

• K..karesi oğulları

• O..Osmanoğulları

 

İlk Türk beylikleri

Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S, M, Ç ,D, A)

S:Saltulalar M:Mengücekler Ç:Çakabeyliği D anişentler A:Artuklar

 

 

Osmanlı kuruluş dönemi savaşları şifre:KMS SINAVI II

1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı bizans savaşı.

2.Maltepe savaşı:palekanon savaşıda denilir.

3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir edirne alınır.

4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları türklere açılır.

5.I.Kosova savaşı:ilkkez top kullanılır.

6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı yaptırıldı.

7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi birlık bozuldu.

8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta cıkar.

9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesin olarak türk yurdu halina gelir.taarruz dönemi başlar

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.