27 Mayıs 2024 Pazartesi

KPSS Coğrafya'dan Soru Kaçırmak İstemeyen!

 

 

 

 

 

1. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’deki toplam üretiminde, Ege Bölgesi’nin payı
yaklaşık %80′den fazladır
A) İncir
B) Elma
C) Pamuk
D) Turungil
E) Mısır

2. Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme
amaçlı göç almaktadır.
İskenderun’un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Ulaşım olanaklarının yeterli olması
B) Eski bir yerleşim merkezi olması
C) Tarım alanlarının geniş olması
D) Balıkçılığın gelişmiş olması
E) Endüstri kuruluşlarının yoğun olması

3. Türkiye’de iç ve dış turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?
A) Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi
B) Tarihi eserlerin korunması
C) Turizm eğitimine önem verilmesi
D) Yöresel özelliklerin tanıtılması
E) Bankacılık hizmetlerinin hızlandırılması

4. Türkiye’de aşağıdakilerden hangisini üreten endüstri kuruluşlarının sayısı diğerlerinden daha azdır?
A) Şeker
B) Demir-çelik
C) Pamuklu dokuma
D) Çimento
E) Bitkisel yağ

5. Aşağıdaki grafikte, 1997 genel nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun coğrafi bölgelere dağılışı
gösterilmiştir.
Grafikte l numara ile gösterilen coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ege
B) Marmara
C) Karadeniz
D) İç Anadolu
E) Akdeniz

6. l. Jeotermal santral
II. Petrokimya
III. Termik santral
Yukarıdakilerden hangilerinin, kullanılan hammaddenin çıkarıldığı yerin yakınma kurulması zorunludur?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

7. Türkiye’de seracılık en çok Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yapılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biridir?
A) Sulama olanaklarının yeterli olması
B) Yağış miktarının fazla olması
C) Isıtma giderinin düşük olması
D) Toprak türlerinin çeşitli olması
E) Düzlüklerin çok yer tutması

8. Türkiye’de akarsuların genellikle en fazla suyu ilkbaharda taşımalarının temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akarsuların taşıdığı madde miktarının artması
B) Kar erimeleri ile yağışların birleşmesi
C) Barajlardaki fazla suların boşaltılması
D) Taban suyu seviyelerinin yükselmesi
E) Buharlaşmanın azalması

9. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomisinde, aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelirin payı
diğerlerinden daha azdır?
A) Tarım ürünleri
B) Hayvansal ürünler
C) Petrol üretimi
D) El sanatları
E) Enerji üretimi

10. Tarımsal nüfus yoğunluğu, bir ülkede veya bir bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun o ülke
veya bölgedeki tarım için kullanılan alana bölünmesiyle elde edilir. Buna göre, Doğu Anadolu
Bölgesi’nde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Sebze tarımının yaygın olmasıyla
B) Tarıma elverişli alanların az olmasıyla
C) Endüstrinin belirli yerlerde toplanmış olmasıyla
D) Genç nüfusun fazla olmasıyla
E) Bölge dışında göçün fazla olmasıyla

11. Aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihlerde, Sinop’ta gündüz ve gece süreleri Antalya’dakinden daha
uzundur?
Gündüz süresi – Gece süresi
A) 21 Haziran 21 Aralık
B) 21 Mart 23 Eylül
C) 23 Eylül 21 Haziran
D) 21 Ocak 23 Eylül
E) 21 Aralık 21 Mart

12. Samsun’da aşağıdakilerden hangisi, bu ilde dağınık yerleşmenin Rize’dekinden daha az olmasında
etkilidir?
A) Balıkçılıkla uğraşanların sayısının daha az olması
B) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
C) Engebeliğin daha az olması
D) Yıllık yağış ortalamasının daha az olması
E) Tarım ürünlerinin daha çeşitli olması

13. Türkiye’de yetiştirilen hayvan türleri, yörenin iklimine ve bitki örtüsüne göre değişmektedir. Buna
göre, yaz yağışlarının fazla olduğu ve gür otlakların bulunduğu yörelerde hangi hayvancılığın en
yaygın olması beklenir?
A) Kümes hayvancılığı
B) İpek böcekçiliği
C) Büyükbaş hayvancılık
D) Küçükbaş hayvancılık
E) Arıcılık

14. Bir fiziki haritada, Akdeniz bölgesinde yer alan Isparta ovası ile Çukurova’nın farklı renklerle
gösterilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Akarsu rejimlerinin farklı olmasıyla
B) Yükseltilerinin farklı olmasıyla
C) Yıllık yağış miktarının farklı olmasıyla
D) Bitki örtüsünün farklı olmasıyla
E) Boylam derecelerinin farklı olmasıyla

15. Türkiye’de meydana gelen erozyonun, aşağıda sıralanan olaylardan hangisinin oluşumunda
doğrudan etkisi yoktur?
A) Körfezlerin giderek dolmasında
B) Meraların azalmasında
C) Tarımsal verimin düşmesinde
D) Kırsal yörelerden şehirlere göçün artmasında
E) Bitki türünün azalmasında

16. Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Karadeniz Bölgesi’ne ait bir özellik değildir?
A) Yükseltinin çok olduğu yerlerde alpin denilen dağ çayırları görülür
B) Yükseltinin az olduğu yerler geniş yapraklı ormanlarla kaplıdır
C) Yağış fala olduğundan bölgede turunçgiller yetişmez
D) Kıyıdan itibaren yükselti artar
E) Denize bakan yamaçlar gür bitki örtüsüyle kaplıdır

17. Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisi yer şekillerinin daha sade olması nedeniyle, tarıma daha
elverişlidir?
A) Doğu Karadeniz
B) Doğu Akdeniz
C) Batı Akdeniz
D) Kuzey Trakya Bölümü
E) Batı Karadeniz

18. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretimi, Marmara bölgesinde en azdır?
A) Fındık
B) Mısır
C) Zeytin
D) Ayçiçeği
E) Pirinç

19. Ülkemizde şekerpancarının en fazla üretildiği bölge hangisidir?
A) Ege Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi
E) Doğu Anadolu Bölgesi

20. Türkiye’deki madenler ve madencilikle ilgili olarak aşağıda sıralanan yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Bazı maden rezervleri bakımından Türkiye dünyada ilk sıralarda yer alır
B) Maden yatakları bakımından Türkiye zengin bir ülkedir
C) Türkiye’de ilk demir-çelik fabrikası Karabük’te kurulmuştur
D) Madencilik ihracata en büyük paya sahiptir
E) Türkiye’de otomobil endüstrisi gelişmektedir

21. Aşağıdaki ürünlerden hanisinin üretiminin sınırlı olması, sadece iklime bağlı değildir?
A) İncir
B) Haşhaş
C) Zeytin
D) Fındık
E) Çay

22. Aşağıdaki illerimizin hangisinde, konfeksiyon endüstrisi en fazla gelişmiştir?
A) Bursa
B) İzmir
C) Denizli
D) İstanbul
E) Kayseri

23. Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye’deki tarımın bir özelliği sayılamaz?
A) Tarıma dayalı üretim giderek artırmaktadır
B) Tarımla uğraşan nüfus giderek azalmaktadır
C) Ticarette tarım ürünlerinin de ö-nemli bir yeri vardır
D) Tarımla uğraşan nüfusta giderek artış gözlenmektedir
E) Türkiye’de endüstri alanında kullanılan tarım ürünleri de üretilmektedir

24. l. Araş
II. Susurlu
III. Kızılırmak
IV. Menderes
V. Sakarya

Yukarıda verilen nehirlerimizin hangisinde, aktığı bölgelerin yerleşim ve sanayileşme durumu dikkate
alındığında kirlenme oranı en azdır?
A) l B) III C) V D) II E) IV

25. l. Kocaeli
!l. Bozüyük
III. İzmir
IV. Çan
Yukarı verilen merkezlerde gelişen endüstri kolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kağıt
B) Dokuma
C) Seramik
D) İlaç
E) Gemicilik ve vagon

26. Ülkemizde nüfus yoğunluğu, kıyı bölgelerimizde iç bölgelere oranla daha fazladır. Bu kurala
uymayan yöremiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmit yöresi
B) Samsun yöresi
C) Zonguldak yöresi
D) Taşeli platosu
E) Menderes havzası

27. Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye’de et veriminin artırılmasına bir katkı sağlamaz?
A) Kaliteli yem üretimine önem verilmesi
B) Hayvan ıslahına önem verilmesi
C) Hayvan sayısının arttırılması
D) Hayvancılık eğitimine önem verilmesi
E) Besiciliğe önem verilmesi

28. Aşağıdaki etmenlerden hangisi, ülkemizdeki nüfus dağılışını en az etkilemektedir?
A) Doğal göllerin varlığı
B) Turizm olanakları
C) Ulaşım kolaylığı
D) İş olanakları
E) İklim koşulları

29. Ülkemizdeki Ürgüp-Göreme yöresi turizminin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha
azdır?
A) Yörede Hıristiyanlığa ait kiliselerin bulunması
B) Peribacalarının varlığı
C) El sanatlarının gelişmiş olması
D) Tanıtımının çok iyi yapılması
E) Yer altı şehirlerinin olması

30. Türkiye’de Karadeniz ile iç bölgeler arasında demiryolu bağlantısının sağlandığı iller hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) Samsun-Zonguldak
B) Trabzon – Zonguldak
C) Samsun – Trabzon
D) Sinop-Ordu
E) Sinop-Zonguldak

31. İzmir ve İstanbul limanlarının, diğerlerine oranla daha fala gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin
katkısı daha azdır?
A) Dış pazarlara açık olması
B) Art ülkesinin geniş olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Stratejik ve jeopolitik konumları
E) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

32. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi sanayi ve nüfus bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alır?
A) Ege
B) Karadeniz
C) İç Anadolu
D) Akdeniz
E) Marmara

33. Aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde, ekili dikili alanların bölge toprakları içindeki payı en fazladır?
A) Marmara
B) İç Anadolu
C) Doğu Anadolu
D) Karadeniz
E) Akdeniz

34. Aşağıdaki yerlerin hangisinde;
i. Keten, kenevir
ii. Sarımsak
iii. Pirinç
Ürünleri yoğun olarak yetiştirilmektedir?
A) Çatalca- Kocaeli
B) Batı Karadeniz
C) Antalya
D) Kıyı Ege
E) Konya

35. Türkiye’de ipek böcekçiliğinin en fazla geliştiği merkezler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adana- Kütahya
B) Bursa- Adapazarı
C) Edirne- Çan
D) İstanbul- İznik
E) Kastamonu- Bolu

36. Türkiye’de seramik endüstrisinin en çok geliştiği merkez aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Bursa – Balıkesir
B) Aksaray – Konya
C) İznik- Kütahya
D) Adana- Mersin
E) Ankara- Kırıkkale

37. Bir yerden endüstrinin kurulması ve gelişebilmesi için gerekli koşullardan biri de ham maddeye
yakınlıktır. Bu genellemeye aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinde uyulmamıştır?
A) Kırıkkale – Petrokimya
B) Samsun – Sigara fabrikası
C) Çaycuma – Kağıt fabrikası
D) İzmir- Zeytinyağı
E) Batman- Petro Kimya

38. İstanbul – İzmit arasında, İzmir ve Manisa çevresinde, Adana – Mersin arasında aşağıdakilerin hangisi
en çok gelişmiştir?
A) Sanayi
B) Ormancılık
C) Besi hayvancılığı
D) Kümes hayvancılığı
E) Tarım

39. Şeker fabrikaları şeker pancarı üretim alanlarına yakın kurulur. Buna göre aşağıda verilen bölgelerin
hangisinde şeker fabrikası kurulmamıştır?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
D) Ege Bölgesi
E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

40. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde ticari faaliyetler daha fazla gelişmiştir?
A) Kars
B) Ağrı
C) Kastamonu
D) Afyon
E) İzmir

41. Aşağıdaki limanlardan hangisi iç kesimlerle bağlantısı az ve arka bölgesi dağlık olduğu için
gelişememiştir?
A) Mersin
B) İzmir
C) Sinop
D) İstanbul
E) Samsun

42. Ege kıyılarında bulunan Efes şehri eski dönemlerde liman şehri iken şu an denizde uzakta kalmıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Heyelan
B) Erezyon
C) Deprem
D) Sel baskınları
E) Orman yangınları

43. I. Karadeniz Bölgesi
II. Ege Bölgesi
III. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
IV. Doğu Anadolu Bölgesi
V. Akdeniz Bölgesi
Türkiye’nin yukarıda verilen coğrafi bölgeleri, sosyoekonomik yönden gelişmişlik oranlarına göre
değerlendirildiğinde en alt sırada hangisi yer alır.
A) l
B) II
C) III
D) IV
E) V

44. Türkiye’de görülen gecekondulaşma olayıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisi doğrudur?
A) Gecekondulaşma yalnızca büyük kentlerde ve bunların da belli bir bölgesinde yer aldığı için
hizmetlerde kolaylık sağlanmaktadır.
B) Büyük kentlerdeki konut yetersizliği sorununa çözüm getirmektedir.
C) Altyapı hizmetleri kolay ve sağlıklı verilmektedir.
D) Genellik şehirlerin dışında olduklarından çevre düzenlemesine engel olmamaktadırlar.
E) Özellikle büyük kentlerde yeterli denetimin olmaması nedeniyle ö-nemli bir kazanç kaynağı
(rant) olmuştur.

45. I. Dünyada çocuk ölümleri en fazla 7-10 yaş arasında olmaktadır.
II. Çocuk ölümlerinin en yüksek olduğu yerler arasında Avrupa ve K. Amerika ülkeleri yer almaktadır.
III. Çocuk ölümlerinin en baş nedenleri arasında düzensiz beslenme alışkanlıkları gelmektedir.
IV. Çocuk ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri çocuk felcine karşı ve diğer hastalıklara karşı aşı
yapılmamasıdır.
V. Türkiye’de çocuk ölümleri Avrupa ve K. Amerika ülkelerine oranla daha düşüktür.
Dünyadaki çocuk ölümleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) l
B) II
C) III
D) IV
E) V

46. I. Eğitim, sağlık, trafik hizmetlerinin yetersizliği
II. Çevre kirliliği
III. Alışveriş merkezlerinin azlığı
Yukarıdakilerden hangileri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerin önemli sorunları arasında
bulunmaktadır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız lll
D) l ve II
E) l ve III

47. Türkiye’de konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılan malzemeler konutların bulunduğu yerin iklim,
bitki örtüsü ve jeolojik yapısına bağlı olarak değişir. Buna göre, Ürgüp, Avanos ve Nevşehir
çevresindeki konutlarda yapı malzemesi olarak aşağıdakilerin hangisinin kullanılması beklenir?
A) Ahşap
B) Kil taşı
C) Volkan tüfü
D) Marn
E) Granit

48. Aşağıdaki verilen yerlerin hangisinde yaz mevsimi ile kış mevsimi arasındaki sıcaklık farkı daha
fazladır?
A) Orta Karadeniz
B) Kıyı Ege
C) Antalya Bölümü
D) Güney Marmara
E) Konya

49. Türkiye’nin en Doğu’su ile batısı arasında 19 meridyen farkının olması aşağıdakilerin hangisine
doğrudan etki eder?
A) Asya ve Avrupa kıtalarında topraklarının olması
B) Yüzey şekillerinin engebeli olmasına
C) Başlangıç meridyeninin doğusunda olmasına
D) Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının olmasına
E) Kuzeyi ile güneyi arasında 6 paralel farkının olmasına

50. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Ege Bölgesi’ndeki delta ovalarının ortak özelliğidir?
I. Nüfus yoğunluğunun fazla olması
II. Endüstri bitkilerinin daha fazla yetiştirilmesi
III. Kıyılarında büyük göllerin bulunması
A) Yalnız ll
B) Yalnız II
C) Yalnız
D) l ve II
E) II ve III

 

 
CEVAP ANAHTARI
1. A 11. A 21. B 31. E 41. C
2. E 12. C 22. A 32. E 42. B
3. E 13. C 23. D 33. A 43. D
4. B 14. B 24. A 34. B 44. E
5. B 15. D 25. C 35. B 45. D
6. A 16. C 26. D 36. C 46. E
7. A 17. D 27. C 37. A 47. C
8. B 18. A 28. A 38. A 48. E
9. B 19. C 29. C 39. E 49. D
10. B 20. D 30. A 40. E 50. D

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.