23 Temmuz 2024 Salı

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI KANUN’UN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

06 06 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2′ nci maddesinin (b| bendinde belirtilen yönteme göre, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalıştırılmak ve giderleri Özel Bütçeden, karşılanmak üzere, 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI BİRİMİ ADEDİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

 

HEMŞİRE KIRIKKALE ÜNİV.TIP FAK. HASTANESİ 1 Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik Bölümü mezunları başvurabilir. Ancak, puan sıralaması, üst öğrenim dercesine sahip adaylar öncelikli olmak suretiyle yapılacaktır Nöbet tutmaya engel sağlık durumunun bulunmaması.

 

EBE/EBE KIRIKKALE UNIV TIP FAK. HASTANESİ 2 HEMŞİRE 4 Yıllık Sağlık Yüksekokulu/ Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Ebelik/Ebe-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Deneyim öncelikli tercih sebebi olacaktır Belgelendirmek koşuluyla, en az 1 (bir) yıl doğumhane deneyimine sahip olmak. Nöbet tutmaya engel sağlık durumunun bulunmaması

 

A- Başvuru yapacak adaylarda, yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır

 

1. Türk Vatandaşı olmak,

 

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

 

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

6. Askerlik durumu itibariyle;

 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

 

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

 

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler

 

C- 2012 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

 

D- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

İSTENİLEN BELGELER:

 

II Öğrenim Belgesi 21 2012 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi

 

3) Başvuru Formu

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

 

Başvurular, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin www.hastane.kku.edu.tr internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte (onaylı örneği veya aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği’ne şahsen yapılacaktır Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Not: Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.hastane.kku.edu.tr adresinden ilan edilecektir Her kadro için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yenişehir Mahallesi Tahsin Duru Caddesi No:14 KAMPUS Yahşihan/KIRIKKALE Tel +90 318 333 50 20 Fax : +90 318 225 28 19 e-posta: tip.bashekimlik@kku edu.tr

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.