27 Mayıs 2024 Pazartesi

Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 25/01/2006 tarih ve5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri HakkındaKanun ile 25/07/2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KalkınmaAjansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Aydın, Denizli ve Muğlaillerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, kendine güvenen,iletişime açık, pozitif düşünen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilenve seyahat engeli olmayan 1 İç Denetçi ve 1 Destek Personeli (Yönetici Asistanı) istihdamı gerçekleştirecektir.

BAŞVURUBAŞLANGIÇ TARİHİ: 04.12.2013

SON BAŞVURUTARİHİ: 13.12.2013

SINAVAKATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 18.12.2013

SÖZLÜYARIŞMA SINAVI TARİHİ: 23.12.2013

BAŞVURU VESINAV YERİ:

Güney Ege Kalkınma Ajansı, EGS Park Kongre ve KültürMerkezi, 20085, DENİZLİ

Telefon: 0258 37188 44

Faks: 0258371 88 47

ADAYLARDAARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartların yanı sırabaşvuruda bulunacakları pozisyona ilişkin özel şartları da taşımalarıgerekmektedir.

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) TürkCeza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veyadaha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletingüvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısuçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenikötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesatkarıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılıksuçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunubelgelemek,

e) Yurtdışıve yurtiçi seyahat engeli bulunmamak.

 

2. İÇ DENETÇİ ADAYLARIİÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımızda, iç denetim faaliyetlerini sistematik vedisiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarınauygun şekilde yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç Denetçiolarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları şöyledir:

2.1 Aranan Nitelikler

a. Üniversitelerinhukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler,istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji,mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlaradenkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

 

b. Kamu PersoneliYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) ya da Yabancı Dil BilgisiSeviye Belirleme Sınavı (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya bunadenk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS)sahip olmak,

c. Kamudadenetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak.

 

2.3 İçDenetçi için Başvuruda İstenen Belgeler

a. İş Talep Formu,

b. Diplomaya da mezuniyet belgesinin aslı, kurumcaonaylı sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Ajans’ça onaylı sureti,

c. Kamuda denetim elemanı olarak en az on yıl çalıştığını gösterir belge,

d. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (Bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmak üzere– 4,5×6 ebadında),

e. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabuledilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veyabilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylısureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Ajans’çaonaylı sureti,

f. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

g. Özgeçmiş,

h. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunugösteren askerlik durum belgesi,

i. Varsa denetçilik alanında sertifikalar veya asıllarının Ajansa ibraz edilmesikaydıyla fotokopileri.

 

3. YÖNETİCİ ASİSTANIADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

 

Yönetici Asistanı olarak istihdam edilecek personeliçin adaylar KPSS puanı ile başvurabilecekleri gibi KPSS Şartı aranmaksızın işdeneyimi ile de başvurulabilir. Yönetici Asistanı olarak istihdam edilecekpersonel için sınava giriş şartları şöyledir:

3.1 Aranan Nitelikler

 

KPSS ilebaşvuruda bulunacak adaylar için

a.Üniversitelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişimTasarımı ve Yönetimi, Mütercim – Tercümanlık (İngilizce) dalından veya bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretimkurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak veya Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı dalından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilenyurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından ön lisans düzeyinde mezun olmak.

b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 4 veya5 türlerinden en az 70 puan veya 22-23.09.2012 tarihlerinde yapılan KamuPersoneli Seçme sınavında KPSS 93 türünden en az 80 puan almış olmak.

 

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracakadaylar için;

 

a. Üniversitelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişimTasarımı ve Yönetimi, Mütercim – Tercümanlık (İngilizce) dalından veya bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretimkurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak veya Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı dalından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilenyurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından ön lisans düzeyinde mezun olmak.

 

b. Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda Yönetici Asistanı olarak en az 5(beş) yıl fiilen çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek (Başvuru belgelerine SGKkaydıyla birlikte çalışmış oldukları işyerlerinden alacakları yazının dabaşvuruya eklenmesi gerekmektedir).

 

3.2 Tercih Nedenleri

 

a. Yüksekiletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak,

b. Kamu Personeli YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye BelirlemeSınavı (YDS) İngilizce dilinden en az 60 puan almış veya buna denk kabul edilenuluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak,

c. KPSS ilebaşvuracak adaylar için Yönetici Asistanlığı alanında iş tecrübesi sahibi olmak,

d. MS Officeprogramlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını çok iyi derecede kullanabilmek,

e. Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak,

f. Protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g. Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak.

 

3.3 Yönetici Asistanı için Başvuruda İstenen Belgeler

 

a. İş Talep Formu,

b. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti veya aslıibraz edilmek kaydıyla Ajans’ça onaylı sureti,

c. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (Bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmak üzere– 4,5×6 ebadında),

d. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayarçıktısı ya da aslı ibraz edilmek kaydıyla Ajans’ça onaylı sureti,

e. Kamu veya özel sektör iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için kayıtlı olunansosyal güvenlik kurumundan veya kamu kurumlarından alınan çalışma süresinigösterir hizmet döküm belgesi aslı veya kurumca onaylı sureti veya aslı ibraz edilmekkaydıyla Ajans’ça onaylı sureti,

f. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya YabancıDil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabuledilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veyabilgisayar çıktısı ya da aslı ibraz edilmek kaydıyla Ajans’ça onaylı sureti,

g. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

h. Özgeçmiş,

i. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunugösteren askerlik durum belgesi,

j. Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili belgeler, sertifikalar veyaasıllarının Ajansa ibraz edilmesi kaydıyla fotokopileri.

 

4. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİve YERİ

Adayların sınava katılabilmek için Ajansın internetsitesinden (www.geka.org.tr) veya Aydın, Denizli ve Muğla Valilikleri internetsitelerinden (www.aydin.gov.tr, www.denizli.gov.tr, www.mugla.gov.tr) temin edilecek olan İş Talep Formunueksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber birdosya içinde en geç 13.12.2013 Cuma günü saat 18:00’a kadar “Güney Ege Kalkınma Ajansı, EGS Park Kongreve Kültür Merkezi, 20085, DENİZLİ” adresine teslim etmeleri veya sonbaşvuru tarihine kadar Ajansa ulaşmak kaydıyla elden veya posta yolu ile göndermelerigerekmektedir.

Yukarıda belirtilmiş olan tarih ve saatten sonrayapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgiveya belge ile başvuranlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Faksla veya e-postayoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. ÖN DEĞERLENDİRME veYARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçedeğerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ilesınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 18.12.2013Çarşamba günü Ajansın internetsitesinde (www.geka.org.tr) ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan “İçDenetçi” pozisyonu için en fazla 4 aday, “YöneticiAsistanı” pozisyonu için 4’ü lisans mezunu, 4’ü ön lisans mezunu olmaküzere tecrübeleri, tercih nedenleri ve KPSS puanlarına göre değerlendirilecek enfazla 8 aday, sözlü yarışma sınavına çağırılacaktır.

6. SINAV ŞEKLİ

Personel alımı için sözlü yarışma sınavı yapılacaktır.Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, meslekitecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dilikullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakemegücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğeuygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adayaayrı ayrı not verecektir.

7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetikortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavdabaşarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, enyüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısıkadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişinüzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hakteşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabitutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedekaday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan görevebaşlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanınıdüşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personelalma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulutarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı internetsitesinde (www.geka.org.tr) ilanedilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylarayazılı olarak bildirilecektir.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile ikiayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulukararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır. Ajans personelinin çalışmasaatleri, haftada toplam 45 saattir. Ancak personel kendisine verilen görevleri,çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en kısa sürede ve en iyi şekildesonuçlandırmak zorundadır.

Başvuru ve işlemler sırasında sınava katılabileceğitespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılmaşartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veyaherhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavınaalınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır vebunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşmeyapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talepedemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Başvuruda bulunacak olan adaylar bu ilanda belirtilenkoşulları kabul etmiş sayılırlar.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.