19 Haziran 2024 Çarşamba

Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 7 bilgisayar, 8 çevre, 6 elektrik elektronik, 8 harita, 8 inşaat, 1 kimya, 7 makine mühendisi, 15 hukuk, 3 kamu yönetimi ve siyasal bilgiler, 5 maliye, 5 iktisat, 3 çalışma ekonomisi, 5 sosyoloji, 7 şehir bölge planlama, 6 mimarlık, 2 biyoloji mezunu olmak üzere toplam 100 uzman yardımcısı alacak

 

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI

YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 100 adet 8 inci dereceden Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak olan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

 

1.GRUP

Hukuk Fakültesi (15)

Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (3)

Maliye Bölümü (5)

İktisat Bölümü (5)

İşletme Bölümü (5)

Çalışma Ekonomisi Bölümü (3)

Sosyoloji Bölümü (5)

TOPLAM (41)

2.GRUP

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (7)

Çevre Mühendisliği Bölümü (8)

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (6)

Harita Mühendisliği Bölümü (8)

İnşaat Mühendisliği Bölümü (8)

Kimya Mühendisliği Bölümü (1)

Makine Mühendisliği Bölümü (7)

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (7)

Mimarlık Bölümü (6)

Biyoloji Bölümü (1)

TOPLAM (59)

1- YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1. Gruptan Sınava Katılabilmek İçin;

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Hukuk Fakültesi, Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi Bölümü, Maliye Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Çalışma Ekonomisi Bölümü veya Sosyoloji Bölümünden mezun olmak,

– ÖSYM tarafından 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), Hukuk Fakültesi mezunları için KPSSP21 puan türünden, Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları için KPSSP30 puan türünden, Maliye Bölümü mezunları için KPSSP24 puan türünden, İktisat Bölümü mezunları için KPSSP22 puan türünden, İşletme Bölümü mezunları için KPSSP23 puan türünden, Çalışma Ekonomisi Bölümü mezunları için KPSSP30 puan türünden, Sosyoloji Bölümü mezunları için KPSSP8 puan türünden asgari 70 puan almış adaylardan her bir alt grup için en yüksek puan alandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak olan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

– 01/01/2013 tarihi itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

– Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

şartları aranır.

2. Gruptan Sınava Katılabilmek İçin;

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Bölümü veya Biyoloji Bölümünden mezun olmak,

– ÖSYM tarafından 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSSP8 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve müracaat edenlerin en yüksek puan alandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak olan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek,

– 01/01/2013 tarihi itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

– Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak, şartları aranır.

2- YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Atamada bulunulacak olan kadroların Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için Bakanlık internet adresinden (www.csb.gov.tr) temin edilerek doldurulacak olan başvuru formunun aşağıda yer alan belgelerle birlikte 21/10/2013 tarihinden 11/11/2013 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

– 2012-2013 KPSS sonuç belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,

– Nüfus cüzdanı aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,

– Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,

– İki adet vesikalık fotoğraf,

– Onaylı askerlik durum belgesi,

Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

4- BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

Sınava hazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananları Bakanlık internet sayfasında (www.csb.gov.tr) ilan eder.

Yarışma Sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

 

5- SINAVIN ŞEKLİ

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

 

Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç),(d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sözlü Sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

 

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları Şunlardır:

1. Gruptan Sınava Katılabileceklere:

Hukuk Fakültesi Mezunları İçin: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları Ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku, Sigorta Hukuku

Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları İçin: Yönetim Bilimleri, Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku, İnsan Kaynakları), Siyaset Bilimi, Türk Siyasi Tarihi, Kentleşme ve Çevre Sorunları,

Maliye Bölümü Mezunları İçin: Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe, Maliye Politikası, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk, Mali Planlama,

İktisat Bölümü Mezunları İçin: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar,

İşletme Bölümü Mezunları İçin: Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Finansman, Ticaret Hukuku, İktisat Teorisi,

Çalışma Ekonomisi Bölümü Mezunları İçin: Muhasebe, Kamu Maliyesi, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Tatbikatı,

Sosyoloji Bölümü Mezunları İçin: Sosyal Düşünce Tarihi, Kurumlar Sosyolojisi, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, İş ve Meslek Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Kuramları,

2.Gruptan Sınava Katılabileceklere:

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: NET ile Yazılım Geliştirme (WCF ile Uygulama Geliştirme, ASP .NET ile Uygulama Geliştirme, C+ ile Uygulama Geliştirme), Oracle Veri Tabanı Yönetimi, Oracle Sql ile Veri Tabanı İşlemleri, IIS Uygulama Yayınlama ve Dağıtımı, Yazılım Mimarisi, Yazılım Yaşam Döngüsü,

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Hava Kalitesi, Su Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Katı Atık Yönetimi, ÇED Planlaması, Mikrobiyoloji, Su ve Atık Su Arıtımı, Su Analizleri ve İzleme, Su Kaynakları Planlaması, İçme Suyu Temini, Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Hava Kirliliği, Çevre Hukuku, Çevre ile ilgili Uluslar Arası Antlaşmalar.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Enerji Dönüşümü, Elektromanyetik Dalgalar, Elektrik ve Elektronik Sistemlerinin Analog ve Sayısal Denetimi, Enerji Verimliliği ve Güç Kalitesi, Elektronik Devre Elemanları,

Harita Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Jeodezi (Koordinat Sistemleri), Kadastro Bilgisi, İmar Uygulamaları, Haritacılık Yazılımları,

İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Zemin Mekaniği, Yapı Malzemesi, Yapı Statiği, Betonarme, Şantiye Bilgisi, Kentsel Dönüşüm,

Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya, Endüstriyel Kimya,

Makine Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin: Mühendislik Mekaniği, Enerji Tesis ve İşletmeleri, Endüstriyel Akustik ve Gürültü, Genel Proses Tekniği, Makine Dinamiği,

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunları İçin: Kent Ekonomisi, Konut Politikaları, Kentsel Dönüşüm, Kent Sosyolojisi, İmar ve Hukuk,

Mimarlık Bölümü Mezunları İçin: Mimari Tasarım, Yapım Bilgisi, Yapı Malzemesi, Mimarlık Tarihi, Bilgisayar Destekli Çizim, Kentsel Tasarım, İmar ve Hukuk,

Biyoloji Bölümü Mezunları İçin: Çevre Biyolojisi, Genel Biyoloji, Genel Ekoloji, Türkiye Vejetasyonu, Çevre Kirliliği, Ekofizyolofi, Doğal Koruma Alanları, Çevresel Etki Değerlendirme, Kent Ekolojisi, konularından soru sorulacaktır.

6- SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü Sınav 1.Grupta yer alan öğrenim dalları için 25/11/2013 tarihinde Saat: 09:00 ‘da, 2.Grupta yer alan öğrenim dalları için 26/11/2013 tarihinde Saat: 09:00 ‘da, Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Bakanlık Merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir.

 

7- YARIŞMA SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

 

Sözlü sınav puanı yarışma sınavı başarı notunu teşkil eder. Sınav kurulu, öğrenim dalları itibariyle yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı olarak atanabilecek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından onaylanmasını müteakip sonuçları, Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) ve Merkez hizmet binasında ilan edilir. Yarışma Sınavını kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Yarışma sınavında öğrenim dalları itibari ile alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, Bakanlık kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayı olarak değişiklik yapabilir.

8- UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA

 

Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından Uzman Yardımcısı kadrolarına atanır.

 

Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

 

İlanen duyurulur.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.