23 Mayıs 2024 Perşembe

ASKİ Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon idaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığımın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

SINIFI ÜNVANI KADRO DERECESİ SAYISI
GİH MÜFETTİŞ YARDIMCISI 7 1
GİH MÜFETTİŞ YARDIMCISI 6 6

Sınava Katılma Şartları

1.1. ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSI (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak

1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak

1.3. Üniversitelerin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, işletme, İktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden veya eşitliği/denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak

1.4.01/01/2013 günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

1.5. ASKİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına daha önce üçüncü defa katılmamış olmak.

1.6. Yapılacak inceleme sonunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak

1.7. Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları ya da özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü ya da herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak

1.8. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilgisi bulunmamak.

1.9. Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak

2. Sınav Başvurusu

2.1. Sınava başvurular 30/10/2013 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayıp 15/11/2013 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir

2.2. Sınava başvurular www aski.gov.tr adresindeki “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu” linkinden elektronik ortamda yapılacaktır

2.3. Elektronik ortamda formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır

2.4. Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir Bu bilgilerdeki eksiklikler veya yanlışlıklar yönünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edilmesi halinde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları kaybedecektir

2.5. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir

2.6. Şahsen yapılacak başvuruda, istenilen belgeler ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kazım Karabekir Cad No: 70 06030 Ulus/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla 15/11/2013 günü saat 17:00’ye kadar teslim edilecektir Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

2.7. Şahsı başvuru sırasında aşağıda sıralanan belgeler istenir:

2 7.1 imzalı Başvuru Formu,

2.7 2 KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2 7 3 Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2.7.4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi

2.7.5. 4,5 x 6 ebadında 6 (altı) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,

2.7.6. Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti

2.7.7. Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu

2 7 8 Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti.

2.7.9. Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi

2.8. Şahsen yapılacak başvurularda eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacak olup, belge asıllarının ibraz edilmesi durumunda fotokopileri kabul edilecektir

2.9. Şahsen yapılacak başvurularda, sınavdan önce istenen belgeler için yazılı beyan verilebilir.

3. Sınav Giriş Belgesi

3.1. Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (Al Grubunda, 4KPSSP 651 bölümü notu en yüksek olandan başlamak suretiyle sıralanır Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 140 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 140 aday giriş sınavına alınacaktır 140’ncı aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır

3.2.Sınava girebilecekler 20/11/2013 Çarşamba günü Internet üzerinden “www aski gov.tr”adresinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde ilan edilecektir

3.3. Addyiar “Sınav Giriş Belgesi’ni “www aski gov tr” internet adresinde ilan edilecek olan “ASKİ Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlar” linkinden 29/11/2013 Cuma günü saat 1700’ye kadar alabileceklerdir

3.4. “Sınav Giriş Belgesi” olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır

4. Yazılı Sınav Tarihi

4.1. Yazılı sınav 30/11/2013 Cumartesi günü sabah saat 09:00 ve öğleden sonra saat 14:00’de olmak üzere iki oturum halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad No: 70 Yemekhane Binası ULUS/ANKARA adresinde yapılacaktır

4.2. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır

4.3. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5. Yazılı Sınav Şekli Ve Konulan

5.1. Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil gruplarından aşağıdaki konularda klasik usulde yapılır:

5.1.1. İktisat

5.1.1.1 Genel iktisat teorisi,

5.1.1.2 Para, banka ve konjonktür,

5.1.1.3. Milli gelir, istihdam ve işletme iktisadı

5.1.2. Maliye

5.1.2.1. Genel maliye teorisi,

5.1.2 2 Maliye politikası,

5.1.2 3. Vergi ve bütçe

5.1.3. Hukuk

5.1.3.1 iş Hukuku

5.1.3 2 İdare Hukuku (idare hukukunun genel esasları, İdari yargı

5.1.3.3. Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Kamu idaresinin Güvenilirliğine ve işleyişine Karşı Suçlar ile Malvarlığına Karşı Suçlar başlığını taşıyan hükümleri

5.1.3. .4 Ceza Muhakemesi Kanunu (Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Hükümler ile Soruşturma ve Kovuşturma Evresi başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler.)

5.1.3.5. Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku (Medeni Kanunun aile ve miras dışındaki hükümleri ile Borçlar Kanununun Genel Esasları.)

5.1.3.6 Ticaret Hukuku (Genel esaslar, Kıymetli Evrak

5.1.4. Muhasebe

5.1.4.1. Genel Muhasebe.

5.1.4. 2. Bilanço ve Ticari Hesap

5.1.5. Yabancı Dil 5151 Yabancı dil sınavı ingilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden olmak üzere metin üzerinden tercüme suretiyle yapılır.

6. Yazılı Sınav Sonuçlannın Değerlendirilmesi ve Duyurulması

6.1. Yazılı sınavda sınav gruplarının her birinde ayrı ayrı olmak üzere tam not 100 puandır

6.2. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için iktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe gruplarından alınan notların her birinin 60’dan, bu grupların toplam not ortalamasının ise 70’den aşağı olmaması şarttır.

6.3. Adaya Yabana Dil grubunda yapılan sınav sonucunda bir de “Yabancı Dil Notu” verilir

6.4.Yazılı sınavı kazananlar Internet üzerinde “www.aski.gov.tr” ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad No: 70 ULUS/ ANKARA adresinde ilan edilecektir

6.5. Yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir

7. Sözlü Sınav Şekli Ve Konulan

7.1. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar.

7.2. Yazılı sınavı kazanan adaylar 20/12/2013 Cuma günü saat 17:00’ye kadar “www.aski.gov.tr” adresindeki “Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazananlar” linkinden “Özgeçmiş Formu’nu doldurduktan sonra, “Eleme Sınavı Sonuç Belgesi’ni internet ortamından alacaklardır ,

7.3. “Eleme Sınavı Sonuç Belgesi” olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır

7.4. Sözlü sınavda adayların genel olarak zeka, ifade ve temsil yeteneği, fiziki tavır ve davranışları gibi kişisel özellikleri yanında genel kültür ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür

7.5. Sözlü sınavda tam not 100 puandır.

7.6. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından tek not verilir.

7.7. Sözlü sınavda adayın başanlı sayılabilmesi için, sınavda sorulan sorulara verilen cevapların Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından ayn ayn değerlendirilmesi sonucunda adaya verilen puanların ortalamasının tam not üzerinden 70’den aşağı olmaması şarttır

8. Sınav Sonuçlannın Değerlendirilmesi Ve Duyurulması

8.1. Yazılı ve sözlü sınavda alınan toplam notların ortalaması, adayın “Giriş Sınavı Notu” olarak tespit edilir

8.2. Adaylar, giriş sınavı notu en yüksek olandan başlamak suretiyle sıralanır

8.3.Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa “Giriş Sınavı Notu” yüksek olanlar tercih edilir. “Giriş Sınavı Notu’nun eşitliği halinde, “Yabancı Dil Notu” yüksek olan aday öncelik kazanır Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz

8.4. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notları ve sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sözlü sınav bitim tarihinden itibaren en geç 10 (onliş günü içinde Internet üzerinde “www aski gov tr” ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad No: 70 ULUS/ANKARA adresinde fan edilir Ayrıca sınavı kazanan adaylara tebligat yapılır.

8.5. Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylara, internet üzerinde sonuçlar yayınlanmasından itibaren on gün içinde yazılı olarak ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına itiraz edebilirler, itirazlar sınav kurulunca incelenerek, sonucu ilgiliye yazılı olarak en geç üç gün içerisinde bildirilir

9. Müfettiş Yardımcılığına Atanma

9.1. Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar

9.2. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gereklidir Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama İşlemleri yapılmaz.

9.3. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir Bu kişiler hakkında Türk Ceza kanununun ilgili hükümleri uygulanır

İLAN OLUNUR.

 

 

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.