27 Mayıs 2024 Pazartesi

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müd. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü 5 ingilizce, 2 fransızca, 3 almanca, 4 arapça, 1 yunanca, 1 urduca ve 1 kürtçe olmak üzere toplam 17 sözleşmeli mütercim tercüman alacak.

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

l-Genel Açıklama Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki on yedi (17) adet sözleşmeli mütercim-tercüman pozisyonuna Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

2- Alım Yapılacak Diller ve Sayıları

. İngilizce beş (5) adet,

. Fransızca iki (2) adet,

. Almanca üç (3) adet,

. Arapça dört (4) adet,

. Yunanca (Çağdaş) bir (1) adet,

. Urduca bir (1) adet,

. Kürtçe (Kurmana ve Sorani lehçesi) bir (1) adet,

3- Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

. Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,

. En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim mezunu olmak,

. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde adayların, ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılarak, KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

. İlana çıkılan pozisyon için aranan dilde adayların ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak,

. Dil belgelerinin 2012-2013 yılları içerisinde alınmış olması, gerekmektedir.

. YDS’de yer almayan ya da YDS denkliği bulunmayan diller için Genel Müdürlükçe yapılacak yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) puan almak gerekmektedir.

. Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Yönetim Kurulunun 17 Temmuz 2013 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.

. Mütercim-tercümanlık, iletişim, basın-yayın alanlarından birinde en az (3) yıl deneyimli olduğunu belgelemek gerekmektedir

4- Başvuru Şekli, Süresi, Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) Adaylar 06/02/2014 tarihinden itibaren (30) gün içinde 07/03/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar başvurularını Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.byegm.gov.trl bulunan “iş Talep Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapacaktır.

b) Adaylar yukarıda belirtilen müracaat tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden temin ederek dolduracakları iş talep formuna aşağıda belirtilen belgeleri dijital ortamda ekleyeceklerdir.

. Diploma veya mezuniyet belgesi,

. KPSS Sonuç Belgesi (ingilizce, Almanca, Fransızca dilleri için)

. YDS Sonuç Belgesi,

. Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir belge,

. Vesikalık fotoğraf,

. Nüfus cüzdanı/Yabancı uyruklular için pasaport,

. En az (3) yıl tecrübesinin olduğunu gösterir belge

c) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ç| Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

d) ilgili dillerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer dillerden alım yapılacaktır.

5- Sınav ve Sonuçlann İlanı

a) Mütercim-Tercüman pozisyonu için yapılacak yazılı ve sözlü sınav; Yazılı Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon ve «esml İlanlar www.tlon.gov.tr’de kamu diplomasisi alanında metin çevirisi yaptırılacaktır (yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile), Sözlü Sınav: Genel kültür, genel yetenek ve kendini ifade etme yeteneği ölçülecektir.

b) Arapça, Yunanca dillerinden müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları YDS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir bölüm için belirlenen pozisyon sayısının “10 (on)” katı kadar aday “yazılı yarışma” sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” sınavına alınacaktır.

c) ingilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir bölüm için belirlenen pozisyon sayısının “10 (on)” katı kadar aday “yazılı yarışma” sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” sınavına alınacaktır.

ç) Urduca ve Kürtçe dillerinden müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak “yazılı yarışma” sınavı neticesinde 80 (seksen) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, her bir bölümde ilana çıkılan pozisyon adedinin (3) üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır

d) ingilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Yunanca’dan başvuran adaylar için Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak “yazılı yarışma” sınavı neticesinde 70 (yetmişi puan alarak başarılı olan adaylardan Duan sırası esas alınmak suretiyle, her bir bölümde ilana çıkılan pozisyon adedinin (3) üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

e) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir dilden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan pozisyon Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer dillerden karşılanacaktır.

f) Sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan, ilgili alanlarda Genel Müdürlükçe gerekli görülen miktarda yedek belirlenecektir.

g) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.byegm.gov.tr adresinden ilan edilecektir,

h) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6- Atama ve Göreve Başlatma

a) Sözlü sınavdan sonra iaşarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde istenecek olan belgelerin aslını tamamlamak suretiyle insan Kaynakları Dairesi Başkanlığına jarfsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminin ardından’atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır

b) Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun” gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.

c) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

ç) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

d) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfinazar edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

e) Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.

7- Bilgi Alma Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Genel Müdürlük internet/ web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası : (0 3121583 63 82

İntemet/web Sayfası: http://www.byegm.gov.tr

Facebook Sayfası : http://www.facebook.com/BBYEGM

Twrrter Sayfası : http://www.twifter.com/byegm

Linkedin Sayfası : http://www.linkedin.com/company/byegm

Adres : Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü insan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 122 Balgat/ANKARA

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.