25 Nisan 2024 Perşembe

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) HEMŞİRE ALIMI İLANI :

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/26/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı ve Niteliği Pozisyon Toplamı Hizmet Yılı Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL)
Hemşire Sağlık Yüksek Okulları veya Fakültelerin Hemşirelik Bölümlerinden Mezun Olmak 50 5 Yıldan Az Olanlar 2.200,66
5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar 2.228,69
10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 2.273,20
15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar 2.337,20
20 Yıldan Fazla Olanlar 2.419,94
Hemşire Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak 57 5 Yıldan Az Olanlar 1.915,43
5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar 1.933,60
10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 1.960,04
15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar 2.006,29
20 Yıldan Fazla Olanlar 2.052,55

1) Başka bir kamu kurumunda 4/B veya 4/A kadrosunda çalışmıyor olmak.

2) Belirlenen sözleşme ücretinden farklı olarak herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.

3) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR :

1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır;

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) 657 Sayılı Kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl sağlığı veya özrü bulunmamak, 35 yaşından gün almamış olmak, gece nöbet tutmasına her hangi bir engeli bulunmamak,

e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak,

2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3) 2013 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3 esas alınacaktır,

4) 2012 KPSS (B) grubu sınavlardan Lise mezunları için KPSSP94 esas alınacaktır, 5917 Sayılı Kanunun 47. Maddesinin 5. Fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

I – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1) Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde istenilen belgeler ile şahsen Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. (Posta yoluyla yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.)

2) Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır.

3) Birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

II – BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1) Diploma aslı veya noter onaylı sureti. (Başka bir kurumca onaylanan diploma suretleri kabul edilmeyecektir.)

2) KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3) http://www.atauni.edu.tr/#birim=personel-daire-baskanligi sitesinde hazırlanan başvuru formu (Eksiksiz doldurulacak)

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1) Başvurularda en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sıralamada ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi ve kıdem yılı dikkate alınacaktır.

2) KPSS(B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3) Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılıp, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı / ERZURUM

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.