25 Nisan 2024 Perşembe

Ziraat Bankası Personel Alım İlanı

 

 

MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI

 

Bankamız Teftiş Kurulu’nda görevlendirilmek üzere 55 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmesi

planlanmaktadır.

 

Görev Tanımı: Müfettiş Yardımcıları Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev

yapmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Banka Üst Yönetimine banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer

mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol – risk

yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlar. Bu çerçevede, Teftiş Kurulu

Başkanlığı yurtiçi ve yurtdışı tüm şubeleri, Genel Müdürlük birimleri ile bağlı ortaklıklar ve iştirakleri

mahallinde ve merkezden denetlemektedir.

 

 

Genel Hususlar

 

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,

• Adayların mezuniyetlerine göre İdari, Hukuk ve Mühendislik olmak üzere 3 farklı alanda yazılı sınav

düzenlenecektir,

• Adaylar Sınav Merkezi (Ankara / İstanbul) seçimi yapabilecektir,

• Banka gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla

değiştirebilecektir,

• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir,

• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

 

Adaylarda Aranan Şartlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık

eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme

Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili

bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili

makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında

mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Hukuk alanından katılacak adaylar için; Hukuk Fakültelerinden veya denkliği

yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun olmak ya da işe başlama

sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; üniversitelerin ve yüksek okulların

4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri

Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik

Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili

makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında

mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

 

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet

borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

6. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis

veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı

iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç

kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa

vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü

bulunmamak,

8. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı

bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Bankamızda göreve başlayacaklardan,

işe başlamaları sırasında talep edilecektir.)

9. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da

askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

10. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında

elenmemiş olmak.

 

Başvuru Süreci

 

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Müfettiş Yardımcısı unvanı için 4 Mayıs 2014 Pazar günü saat 10:00’da yapılacak olan sınava başvuran

adaylardan, sınav maliyeti olarak 25 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav

ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından Anadolu Üniversitesi’nin

hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 17 Mart – 28 Mart 2014 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası

Şubelerinden ve internet şubesinden Müfettiş Yardımcısı Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik

Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla

yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların

bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

 

Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.

 

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması

 

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 17 Mart 2014 tarihinden itibaren 30 Mart 2014 Pazar

günü saat 24:00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen

Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle

yapacaklardır. Başvuru için “Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday

tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı

taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul

edilmeyecektir.

 

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular

kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

 

• Başvuru esnasında adayların sınav merkezi olarak Ankara veya İstanbul illerinden birini tercih

etmeleri gerekmektedir,

• Başvuru kapsamında adayların yazılı sınavda İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden hangisinden

sınava katılacağına ilişkin tercihini yapması gerekmektedir,

• Her aday 4 yıllık lisans diplomasının ait olduğu/olacağı alana göre farklı sınava katılacağı için adaylar

başvuru esnasında mezun olduğu/olacağı bölüme uygun sınav alanını (İdari, Hukuk ve Mühendislik

Alanları) seçerek başvuru yapacaktır,

• Mühendislik alanından sınava girecek olan adayların aşağıdaki tabloda belirtilen mühendislik

gruplarına göre mezun oldukları/olacakları mühendislik bölümüne uygun mühendislik grubundan

sınava girmeleri zorunlu olup, başvuru esnasında mezun olunan/olunacak bölüm bilgisi girildikten

sonra sistem tarafından ilgili bölümün dahil olduğu mühendislik grubu otomatik olarak seçilecektir,

 

GRUP ADI BÖLÜM ADI

Bilgisayar Grubu Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım

Mühendisliği,

Elektrik/Elektronik

Grubu

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği,

Endüstri/İşletme

Grubu Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği,

 

• Mühendislik alanından sınava girebilecek olan Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji

Sistemleri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği mezunu adaylar, Bilgisayar, Elektrik/Elektronik,

Endüstri/İşletme grubundan herhangi birini tercih edebileceklerdir.

• Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,

• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul

edilmeyecektir,

• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda

bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,

• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul

etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan

sorumlu olur,

• Sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan adaylarla, başvurusu/sınavı

geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıkları

başvuru ücretleri iade edilmeyecektir.

 

Sınav Süreci

 

Sınav Daveti

 

• Adaylar başvuru aşamasında tercih ettikleri sınav merkezinde sınava girecektir.

• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav merkezi ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 28 Nisan

2014 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet

adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

• Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

 

Yazılı Sınav

• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 4 Mayıs 2014 Pazar günü saat 10:00’da başlayacak

olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

• Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik

belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava

alınmayacaktır.

• Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle

yasaktır.

• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

• Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, her bir

alan için toplam soru sayısı 160 adet ve toplam sınav süresi 180 dakikadır.

• Sınavın 1. bölümü genel kültür-genel yetenek, 2. bölümü yabancı dil, 3. bölümü ise alan

konularından oluşmaktadır.

• Sınavın 3. bölümü; İdari Alan, Hukuk Alanı ve Mühendislik Alanı olmak üzere üç alan için ayrı ayrı

gerçekleştirilecektir.

• Sınavın 1. ve 2. bölümü (Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil) her 3 alan için de ortak olarak

yapılacaktır.

• Sınavın 2. bölümü (Yabancı Dil), adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri arasından,

başvuru esnasında yapmış oldukları tercihe göre gerçekleştirilecektir.

• Sınavın 3. bölümü (Alan Bilgisi) İdari, Hukuk ve Mühendislik Alanı’na göre farklılık arz edecek

olup, her bir alan için sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

İdari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları:

 

 Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi,

Maliye Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),

 Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli

Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi

Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)

 Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

 

Hukuk Alanı için 3.Bölüm Sınav Konuları:

 

 Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli

Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi

Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)

 Genel Ekonomi (Türkiye Ekonomisi,Güncel Ekonomi, Makroekonomi, İşletme Ekonomisi,

Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi)

 Muhasebe (Genel Muhasebe)

 

Mühendislik Alanı için 3.Bölüm Sınav Konuları:

 

Mühendislik alanından sınava başvuran adaylara aşağıda belirtilen ortak alan konularından ve sınav

başvurusu sırasında mezun oldukları/olacakları bölüme göre sistem tarafından otomatik olarak dahil

edilecekleri zorunlu uzmanlık alanı gruplarına göre belirtilen konulardan sorular yöneltilecektir.

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği

bölümlerinden mezun olan/olacak adaylar Bilgisayar/Elektrik-Elektronik/Endüstri-İşletme grupları

arasından tercihte bulunacakları alandan sınava gireceklerdir.

 

a) Ortak Alan

 Genel Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler,

Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)

 Genel Ekonomi (Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Makroekonomi, İşletme Ekonomisi,

Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi)

 

b) Zorunlu Uzmanlık Alanı

 Bilgisayar Grubu Soruları (İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim

Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı

Programlama, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları)

 Elektrik/Elektronik Grubu Soruları (Elektrik Devre Temelleri, Devre ve Sistem Analizi,

Sayısal Devreler, İşaretler ve Sistemler, Elektromagnetik Alan, Güç Elektroniği,

Mikroişlemci Sistemler, Kontrol Temelleri, Elektronik)

 Endüstri/İşletme Grubu Soruları (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması,

Mühendislik Mekaniği, Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Üretim-Benzetim, İstatistik,

Ergonomi)

 

 Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

 

• Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için her

bir bölümde sorulan soruların en az yarısının doğru olarak cevaplandırılması gerekmektedir.

• Her bir bölümden sorulan soruların en az yarısını doğru cevaplandıran adaylar arasından ağırlıklı

standart puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan Müfettiş

Yardımcısı sayısının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata

çağırılacaktır.

• Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden

ilan edilecektir.

• Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.

• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar ile yedek adaylar Bankamızın

www.ziraatbank.com.tr internet adresinde ilan edilecek ve kontenjana giren adaylar mülakata davet

edilecektir.

 

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

 

• Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi

gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet adresinde duyurulacaktır,

• Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan gerekli belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen adaylar ile

gerekli belgeleri süresi içinde ibraz etmekle birlikte mülakata katılmayacağını mülakat tarihi öncesinde

Bankaya bildiren adayların yerine aynı sayıda yedek aday mülakata davet edilecektir,

• Mülakatta 70 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik

ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır,

• Mülakatta 70`in altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek

ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır,

• Her bir alanı tercih eden adaylar o alan için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru

sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet

sitesinde ilan edilecektir,

• Adayların mülakat sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan Müfettiş Yardımcısı

sayısının altında/üzerinde aday istihdam edilebilecektir,

• Kurula yeni atanacak Kurul Üyeleri’nin Görev Merkezleri İstanbul olarak belirlenecektir.

 

 

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.