19 Haziran 2024 Çarşamba

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 12-30 Ocak tarihleri arasında 10 uzman yardımcısı alacak.

T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI

 

T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

 

Başkanlık 5978 sayılı Kurum yasasının 23’üncü maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınavla 10 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alacaktır.

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

 

Sınava katılacaklarda;

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

 

b) ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla müracaat edenlerden en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde öğrenim dalları itibariyle alınacak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

 

c) Giriş sınavı yapıldığı tarih itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,( 21 Şubat 1980 ve sonraki tarihde doğanlar)

 

ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin ilandaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

d) Almanca, Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Farsça, İtalyanca, Çince ve İspanyolca dillerinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ( KPDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavın (YDS)’dan en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.)

 

şartları aranır. KPDS ve YDS belgelerinin 5 yıl, Uluslararası geçerliliği olan belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında; sınav son başvuru tarihi esas alınacaktır.

 

ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacak öğrenim dalları, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan turu ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. NOT: Başkanlık tabloda belirtilen mezun olunan alan, bölüm ve kadro adetlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

Gruplar Mezun Olunan Alan/Bölüm Kadro

Adedi

 

Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türü Taban

Puan

 

l.Grup Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri 2 40 KPSSP33,KPSSP48, KPSSP112,KPSSP117 70

2.Grup Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri 3 60 KPSSP33,KPSSP48, KPSSP112.KPSSP117 70

3.Grup İktisat, İşletme ve Maliye Bölümü Mezunları 1 20 KPSSP66.KPSSP82,

KPSSP91,

 

KPSSP115,KPSSP117

 

70

4.Grup Sosyoloji Bölümü Mezunları 1 20 KPSSP33.KPSSP48, KPSSP112.KPSSP117 70

5.Grup İletişim Fakültesi Mezunları 1 20 KPSSP33,KPSSP48, KPSSP112,KPSSP117 70

6.Grup Hukuk Fakültesi Mezunları 1 20 KPSSP79,KPSSP11 70

7.Grup İstatistik Bölümü Mezunları 1 20 KPSSP25,KPSSP111 70

Toplam 10 200

BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

 

1) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 12 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 30 Ocak 2015 tarihinde günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

 

2) Adaylar, başvuru tarihi bitimine kadar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145 06520 Balgat/ANKARA adresine başvurularını, şahsen, elden veya posta yolu ile yapacaklardır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan veya eksik belgeler ile yapılmış olduğu veyahut gerçeğe aykırı beyanlar olduğu anlaşılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

3) Başvuru için istenen belgeler:

 

a) Başkanlıktan veya www.ytb.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş iş talep formu,

 

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği (Yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

 

c) KPSS sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı,

 

ç) KPDS, YDS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı,

 

d) T.C. kimlik numarası beyanı,

 

e) El yazısıyla doldurulmuş özgeçmiş,

 

f) 3 adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çekilmiş),

 

g) Kamu görevlisi olmaya engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı.

 

4) Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ytb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

IV. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olup yazılı sınav klasik olarak yapılacaktır. Yazılı sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) ilk 200 (ikiyüz) kişi çağrılacaktır. Belirtilen miktarda adayın olmaması halinde başvurular nispetinde aday sınava çağrılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının (1) %60’ı lisans eğitimine ait mesleki bilgilere (2) %20’si Başkanlığın görev alanına ait temel bilgilere (3) %20’si ise genel kültür, genel yetenek konularına dair bilimsel yeterliliği, analitik düşünebilmeyi ve muhakeme gücünü ölçen sorulardan oluşmaktadır. Genel kültür ve genel yetenek soruları ile Başkanlığın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak olacaktır. Yazılı sınav 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

Adaylara yazılı sınavda: Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle;

 

a) l.Grup, 2. Grup ve 3.Grup Adayları için alan bilgisi konuları: İktisat Grubu: Mikro ve Makro İktisat, Türkiye ekonomisi, Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar. Maliye Grubu: Kamu maliyesi, maliye politikası. Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

 

b) 4. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: Genel Sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı.

 

c) 5. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: iletişim, iletişim süreci ve iletişim çeşitleri, kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ve iletişim, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, iletişim ve teknoloji.

 

ç) 6. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukukueşya hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları ve terörle mücadeleye ilişkin mevzuat.

 

d) 7. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: Olasılık, matematiksel istatistik.örnekleme ve ölçüm yöntemleri.

 

V. SINAVIN YERİ ve TARİHİ

 

Yazılı sınav 21 Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınavın yapılacağı yer adaylara www.ytb.gov.tr adresinden bilahare duyulacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

 

VI. SÖZLÜ SINAV

 

Yazılı sınav sonucunda 70 (yetmiş) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) 40 (kırk) kişi sözlü sınava çağrılır. Belirtilen miktarda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacak olan sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın kurumsal internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilan edilir. Sözlü sınavda adayların:

 

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için (10) onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

 

VII. GİRİŞ SINAV SONUCU

 

Başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı en yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Adaylar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyon tarafından en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir.

 

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ

 

Sınavı kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmalarına ilişkin işlemler, 5978 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Sınavı kazananların Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz

Sonraki Haber

T.C. Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında arşiv hizmetlerinde aşağıda belirtilen pozisyonlarda çalışmak üzere mülakatla sözleşmeli arşiv uzmanı alınacaktır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.