20 Temmuz 2024 Cumartesi

XX. Yüz Yılda Osmanlı İmparatorluğu Test

1. İngiltere kendi çıkarları nedeniyle özellikle XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti ile iyi geçindi. XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak yerine, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına çalıştı.

İngiltere’nin politikasının değişmesinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu söylenemez?

A) Reval Görüşmesi ile Rusya’nın Balkanlarda serbest kalması

B) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi

C) Ege Adaları’nın çoğunun Yunanistan’a bırakılması

D) Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya yakınlaşması

E) Kıbrıs ve Mısır’ın işgal edilmesi

 

2. Almanya ile Osmanlı Devleti arasında XIX. yüzyıl sonlarından itibaren ortaya çıkan yakınlaşmanın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı topraklarını işgal etmeye başlaması

B) Almanya’nın Ortadoğu’daki etkisini artırmak istemesi

C) Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın kendisini koruyabileceğini düşünmesi

D) Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin askeri gücünden yararlanmak istemesi

E) Almanya’nın Osmanlı topraklarını önemli bir hammadde kaynağı ve pazar olarak görmesi

 

3. II. Abdülhamit döneminde kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, meşrutiyetin yeniden ilanı doğrultusunda mücadele etti.

İttihat ve Terakki’nin bu mücadelesi;

I. Osmanlıcılık ideolojisini gerçekleştirmek

II. Egemenlik anlayışını değiştirmek

III. Mebuslar Meclisi’nin kapatılmasını sağlamak

IV. Kanun-i Esasi’ye işlerlik kazandırmak

V. Padişahın mutlak otoritesini güçlendirmek

gibi amaçlarından hangilerine yönelik bir çalışma olamaz?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) II ve IV E) III ve V

 

4. XX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde halkın yönetime katılmasını sağlamıştır?

A) II. Meşrutiyet’in ilanı

B) Reval Görüşmesi

C) 31 Mart olayı

D) Bab-ı Ali Baskını

E) II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi

 

5. Osmanlı Devleti’nde,

I. I. Meşrutiyet (1876), Balkan sorunlarını görüşmek üzere Avrupa devletlerinin toplandığı Tersane Konferansı’nın çalışmalarına başladığı gün ilan edildi.

II. II. Meşrutiyet (1908) Rusya ile İngiltere arasında Osmanlı Devleti’nin paylaşılması üzerine yapılan “Reval Görüşmeleri”nden sonra ilan edildi.

Bu gelişmelere bakılarak Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetimlerine geçilmesindeki beklentinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Halkın istekleri doğrultusunda hareket etmek

B) Meşrutiyet yönetimlerimin gerekliliğini kanıtlamak

C) Devletin içişlerine karışılmasını önlemek

D) Osmanlı Devleti’ni Avrupa’nın güçlü devletlerden biri haline getirmek

E) Mutlakıyetin devamına ortam hazırlamak

 

6. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmaları sonucu II. Abdülhamit 1908’de meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kaldı. Ancak 1909’da Meşrutiyete karşı 31 Mart ayaklanması çıktı. Bu ayaklanma Hareket Ordusu tarafından bastırıldı ve II. Abdülhamit tahttan indirildi.

Bu açıklama değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur?

A) Meşrutiyet rejimi ordu tarafından korunmaktadır.

B) Yenilikler halk tarafından desteklenmiştir.

C) Türkçülük düşüncesi devletin temel politikası olmuştur.

D) Saltanat sistemine son verilmiştir.

E) İç sorunlar dış sorun haline dönüşmüştür.

 

7. 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’de yer alan “Hükümet, padişaha karşı sorumludur.” maddesi 1909’da “Hükümet, Meclise karşı sorumludur.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik değerlendirildiğinde;

I. Mebuslar Meclisi’nin yönetimdeki etkisi artmıştır.

II. Padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.

III. Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atılmıştır.

IV. Meclis hükümeti sisteminden vazgeçilmiştir. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I, II ve III E) II, III ve IV

 

8. I. Trablusgarp’ı almak için Avrupa devletlerinin onayını alan İtalya, Osmanlı Devleti’nden Trablusgarp’ı istedi. Bu istek reddedilince Trablusgarp’a asker çıkardı.

II. Trablusgarp’ın işgali üzerine Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinden yardım istedi ancak gerekli desteği bulamadı.

Bu bilgilerle ilgili olarak XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A) Siyasi yalnızlık içindedir.

B) İç sorunlarla mücadele etmektedir.

C) Afrika’daki hakimiyeti sona ermiştir.

D) Almanya ile ittifak halindedir.

E) Ulusçuluk akımından olumsuz etkilenmiştir.

 

9. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı sonunda imzaladığı Uşi Antlaşması ile On İki Ada’yı geçici olarak İtalya’nın işgaline bırakmıştır.

Osmanlı Devleti’nin bu kararı almasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) On İki Ada halkının ayaklanma çıkarmasını önlemek

B) Yunanistan’ın Balkan Savaşı sırasında adaları işgal etmesine engel olmak

C) Balkan Savaşı’nda İtalya’dan destek sağlamak

D) İtalya’nın diğer bölgelere saldırmasını engellemek

E) Avrupa devletlerinin olaya müdahalesine fırsat vermemek

 

10. XX. yüzyılın başlarında Balkan devletlerinin Osmanlılara karşı birleşerek savaşa girmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Milliyetçilik akımları

B) Osmanlıların Katolikleri desteklemesi

C) Osmanlıları Balkanlardan atmak istemeleri

D) Bağımsızlık mücadelesi vermeleri

E) Meşrutiyet ilanını içişlerine karışma olarak değerlendirmeleri

 

11. I. Balkan Savaşı’nı kaybeden Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan çekilmesi sonucu bölgede büyük bir siyasi otorite boşluğu doğmuştur. Bu durum toprakların paylaşımı konusunda Balkan devletleri arasında çıkar çatışmaları yaşanmasına yol açmıştır.

Bu durumun nedeni olarak;

I. Balkanların çok uluslu olması

II. Balkanlarda kalıcı barışın kurulamaması

III. Rusya’nın Balkanlardaki etkinliğinin azalması

IV. Balkan sorununa Avrupa devletlerinin kayıtsız kalması

gibi özelliklerden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I B) II ve III C) II ve IV

D) I ve II E) I, II, III ve IV

 

12. Osmanlı İmparatorluğumun Balkan Savaşları sonunda imzaladığı İstanbul ve Atina Antlaşmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Balkan Savaşlarını bitiren antlaşmalardır.

B) Bulgaristan ve Yunanistan’da kalan Türklerin hakları belirlenmiştir.

C) Bulgaristan ve Yunanistan’da yaşayan Türklere azınlık statüsü verilmiştir.

D) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki varlığı Doğu Trakya ile sınırlanmıştır.

E) Bugünkü Türkiye-Yunanistan sınırı çizilmiştir.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI_________

1. B 2. D 3. E 4. A 5. C

6. A 7. D 8. A 9. B 10. C

11. D 12. E

 

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.