23 Temmuz 2024 Salı

Türk Eximbank Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Türk Eximbank siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, ekonomi, ticari bilimler, iktisat, işletme, hukuk, mühendislik ve fen edebiyat fakültesi mezunu 23 uzman yardımcısı alacak.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

2013 UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL

Bankamızda görevlendirilmek üzere sınav ile 23 uzman yardımcısı alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonomi, Ticari Bilimler, İktisat, İşletme, Hukuk, Mühendislik, Fen-Edebiyat Fakülteleri veya yüksek okullarından ya da bunlara denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS);

• İktisat Alanında, KPSSP-28 puan türünden alınacak 8 kişi için en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 80 kişi içerisinde bulunmak,

• İşletme Alanında, KPSSP-29 puan türünden alınacak 8 kişi için, en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 80 kişi içerisinde bulunmak,

• Muhasebe Alanında, KPSSP-26 puan türünden alınacak 1 kişi için, en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 10 kişi içerisinde bulunmak,

• Çalışma Ekonomisi Alanında, KPSSP-48 puan türünden alınacak 1 kişi için, en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 10 kişi içerisinde bulunmak,

• Endüstri Mühendisliği Alanında, KPSSP-1 puan türünden alınacak 1 kişi için, en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 10 kişi içerisinde bulunmak,

• Bilgisayar-Yazılım Mühendisliği Alanında, KPSSP-1 puan türünden alınacak 4 kişi

için, en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak,

ç) İyi derecede İngilizce bilmek, (son iki yıl içinde girilen; KPSS İngilizce yabancı dil testinden en az 42 doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 70 puan veya TOEFL (İngilizce) sınavında alınan en yüksek puanın en az % 50’si oranında puan ve dil yeterliği bakımından denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından onaylanan diğer bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak)

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Askerlik ile ilişiği olmamak (müracaat tarihinde en az 1 yıl tecilli olmak),

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

ğ) Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya

mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

j) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını aşmamış olmak,

k) Bankamızın daha önceki dönemlerde açmış olduğu uzman yardımcılığı giriş sınavlarında sözlü aşama sınavına girmeye hak kazanmamış olmak.

3. BAŞVURU

Türk Eximbank Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 30 Eylül 2013 tarihinden 11 Ekim 2013 günü mesai bitimine (Saat 17:30) kadar Bankamız İnternet sayfası üzerinden 2013 Uzman Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler. Başvuru Formu doldurulurken gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Adaylar kurumumuzca açılmış olan sınavın altı alanından yalnızca birine başvurabilecektir.

4. SINAV ŞEKLİ

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; iktisat, işletme, muhasebe, çalışma ekonomisi, endüstri mühendisliği ve bilgisayar-yazılım mühendisliği olmak üzere 6 farklı alanda yapılacaktır.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS notu aritmetik ortalamasına göre “Alan Notu” hesaplanacak ve en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılacaktır. Bu sıralama dikkate alınarak her alan için Madde 2’nin c şıkkında ayrı ayrı belirtilen istihdam edilecek uzman yardımcısı sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yapılan sözlü sınavda alınan puan ile alan puanı ağırlıklandırılarak adayın nihai başarı puanı belirlenecektir.

Sınav sonuçlarında;

“Alan puan” ağırlığı %70 (KPSS ve yazılı sınav notlarının aritmetik ortalaması) “Sözlü sınav” ağırlığı %30’dur.

Toplamda en yüksek puan alan adaydan başlanarak her alanda alınacak sayı kadar uzman yardımcısı sınavda başarılı kabul edilecektir. Ayrıca uygun görülen miktarda yedek aday belirlenecektir.

5. SINAV KONULARI

Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) İktisat Alanı: Mikro – Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, Maliye Politikası, Para-Banka.

b) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe.

c) Muhasebe Alanı: Muhasebenin Temel Kavramları, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

ç) Çalışma Ekonomisi Alanı: Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Temel İktisat, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

d) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analiz ve Tasarımı, Üretim Planlaması ve Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Muhasebe.

e) Bilgisayar-Yazılım Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Yazılım, Bilgisayar Ağları, İşletim Sistemleri, Veri Tabanları.

6. YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı Sınav, 16.11.2013 tarihinde “T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsü, Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840 Maltepe/İSTANBUL” adresinde saat 14:00′ da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Yazılı sınava katılabileceklere sınav giriş belgesi gönderilmeyecek olup; yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Türk Eximbank internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri Türk Eximbank internet sitesinde ve Genel Müdürlükte ilan edilecektir.

7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Yazılı sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, öngörülen sayıda asil aday ve aynı sayıda yedek aday Türk Eximbank internet sitesinde ve Genel Müdürlükte ilan edilecektir. Ayrıca kesin sonuçlar ve istenecek belgeler sözlü sınavı kazanan adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarına ait bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 günlük süre (her durumda sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün) içinde Türk Eximbank İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmaları gereklidir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen bu süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz. Bu durumda, gelmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

Yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda yer alan uzman yardımcısı sayısı kadar adayın sınavda başarılı olmaması halinde, Banka, bu bölümler arasında, ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir ve nihai olarak başarılı olan aday sayısı, ilan edilen kadro sayısından az

olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkı saklıdır.

8. BİLGİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Türk Eximbank internet sayfası (www.eximbank.gov.tr) ve 0 216 666 56 01 nolu telefondan edinilebilir.

Adres: Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Saray Mah. Üntel Sok. No: 19 P.K: 34768 Ümraniye/İSTANBUL

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.