25 Nisan 2024 Perşembe

Trakya Kalkınma Ajansı personel alım ilanı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 7 Uzman, 1 İç Denetçi ve 1 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

 

Trakya Kalkınma Ajansı’nın merkezi Tekirdağ olup, Ajansın faaliyet alanını Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul etmiş olacaklardır.

İlk Başvuru Tarihi: 05.09.2013
Son Başvuru Tarihi/Saati: 30.09.2013 / 18:00
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi: 03.10.2013
Sınav Tarihi ve Sınav Sonuçları Duyuru Yeri: www.trakyaka.org.tr
Sınav Şekli: Sözlü Sınav (Mülakat)
Sınav Yeri: Tekirdağ

1. Uzman, İç Denetçi ve Destek Personeli İçin Genel Şartlar;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu belgelemek.

 

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

2.1. KPSS Puanı veya Deneyim ile Başvuracak Adaylar İçin Ortak Şartlar

a) İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak,

YDS-KPDS Denklik Tablosu

YDS-KPDS eşdeğer sınavları için Yükseköğretim Kurumu denklik tablosu:

http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf

2.2. KPSS Puanı ile Başvuracak Adaylar için Şartlar;

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

YDS-KPDS TOEFL-IBT TOEFL-CBT TOEFL-PBT IELTS
70 84 221 561 6
ALAN KPSS Puan Türü Taban Puanı
İktisat 3, 4, 5, 9, 18, 22, 28 veya 98 80
Maliye 3, 4, 5 veya 24 80
İşletme 3, 4, 5, 19, 23, 29 veya 99 80
Kamu Yönetimi 3, 4, 5, 30 veya 37 80
Uluslararası İlişkiler 3, 4, 5, 33 veya 110 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3, 4, 5, 46 veya 48 80
İstatistik 3, 4, 5, 25, 75, 102 veya 111 80
Sosyoloji 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 108 80
Şehir ve Bölge Planlama 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 108 80
Mimarlık/Mühendislik 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 108 80

2.3. KPSS’ ye Girme Şartı Aranmaksızın Deneyim ile Başvuracak Adaylar için Şartlar;

a) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak ve emekli olmamak şartıyla, kamu kesimi, özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta belgelendirmek esas olmak üzere aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı şekilde çalışmış olmak;

Planlama, Programlama,

Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

İzleme ve Değerlendirme,

Tanıtım, Danışmanlık,

Şehircilik ve Çevre,

Araştırma-Geliştirme,

Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

Finansman,

İnsan Kaynakları Yönetimi,

Uluslararası Ticaret.

3. Uzman Personelde Aranacak Özel Şartlar ve Tercih Sebepleri

7 uzman personel aşağıda belirtilen uzmanlık alanlarından seçilecektir. Her aday “iş talep formunda” hangi alan için başvuruda bulunduğunu belirtmelidir. Her aday sadece bir alandan başvurabilir, birden fazla alanda başvuran adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Tüm adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih sebepleri hiçbir şekilde değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

 

3.1. Planlama Uzmanı İçin (1 Kişi) Aranan Şartlar;

Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık veya Mühendislik bölümlerinden mezun olmak ön koşul olup, bu alanlardan mezun adaylar için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

Şehir Planlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Harita oluşturma ve okuma konusunda deneyim sahibi olmak.

Şematik haritalar hazırlama konusunda deneyim sahibi olmak ve ilgili programları kullanabilmek.

Kentsel tasarım, planlama ve saha uygulama konularında kamu veya özel sektörde deneyim sahibi olmak.

 

3.2. Program Yönetimi Uzmanı İçin (1 Kişi) Aranan Şartlar;

Çevre mühendisliği bölümü mezun olmak önkoşul olup, bu alandan mezun adaylar için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak.

Çevre denetimi ve Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) konularında bilgi sahibi olmak.

Katı atık yönetimi ve atık su arıtma projelerinde planlama ve uygulama aşamalarında deneyim sahibi olmak.

AB ve Dünya Bankası ÇED raporları ve yöntemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

 

3.3. Yatırım Destek Uzmanı İçin (5 Kişi) Aranan Şartlar;

a) 2.2. maddenin “a” şıkkında belirtilen ilgili bölümlerin birinden mezun olmak.

b) Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları ile Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya deneyim sahibi olmak.

Yerel/Bölgesel büyüme ve kalkınma ile ilgili bilimsel veya güncel çalışmalar yapmış ve sunmuş olmak.

Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen program/projelerde deneyimli olmak.

Kamu kesimi veya özel kesimde bir kurum/kuruluş bünyesinde orta-büyük ölçekli yatırım projesinde görev almış olmak.

 

4. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları;

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, sosyoloji, mimarlık, mühendislik ile şehir ve bölge planlama dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak,

c) Kamuda en az 10 (on) yıl denetim pozisyonlarında çalışmış olmak.

d) Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

“Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olmak.

Muhasebe, mali analiz ve finansal raporlama ile ilgili bilgi sahibi olmak.

Kalkınma Ajansları, kamu mali ve idari mevzuatına hakim olmak.

 

5. Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a) Fotoğraflı İş Talep Formu, ( Form www.trakyaka.org.tr adresinden indirilecektir.)

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı ya da noter tasdikli sureti,

c) 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

d) Uzman başvurusunda KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden birinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti,

e) YDS-KPDS sonuç belgesinin veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip belgenin (TOEFL veya IELTS) aslı ya da kurumca onaylı sureti,

f) Nüfus cüzdan fotokopisi, nüfus cüzdanında T.C. Kimlik numarası yoksa T.C. Kimlik numarasının yazılı beyanı,

g) Ayrıntılı özgeçmiş,

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti,

ı) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için başvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (Kamu Kurumlarından veya kayıtlı olunan Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışma süresini gösterir hizmet belgesi getirilmesi, yurtiçi veya yurtdışı uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.)

i) Tüm adayların İş Talep Formu’nda belirttiği diğer bilgileri ( iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil, vb.) destekleyici belgelerin asılları ya da kurumca onaylı sureti,

j) Yukarıda belirtilen nitelik ve tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartı ile fotokopileri,

( Bu belgelerin asılları, elden başvuru esnasında Ajansa ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilebilecektir.)

6. Uzman Personel ve İç Denetçi için Sözlü Sınav Ön Değerlendirme Kriterleri

Uzman personel ve iç denetçi adaylarının başvuruları; KPSS Puanı veya deneyimi, YDS-KPDS veya buna eşdeğer dil puanı, yüksek lisans, doktora eğitimi, 2. yabancı dil bilgisi ve bunlara ek olarak her bir pozisyon için o pozisyona özel olarak belirtilen tercih sebeplerine göre ön değerlendirmeye tabi tutularak, sözlü sınava katılacak adaylar belirlenecektir.

Uzman Personel ve İç Denetçi Puanlama Kriterleri Kriter İle İlgili Gösterge Puanlamadaki Ağırlığı
KPSS Puanı 80 Puan ve üzerindeki puan dikkate alınır. 40%
Deneyim Yılı ( belgelenmek kaydıyla) 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır.
YDS-KPDS Puanı 70 Puan ve üzerindeki puan dikkate alınır. 25%
Yüksek Lisans Yüksek Lisans yapmış ve bunu belgeleyen adaya puan verilecektir. 5%
Doktora Doktora yapmış ve bunu belgeleyen adaya puan verilecektir. 5%
2. Yabancı Dil Bilgisi Buna ilişkin YDS-KPDS Puanı veya YÖK eşdeğer puanı dikkate alınır. 5%
Tercih Sebepleri Başvurulan pozisyon için belirtilen tercih sebeplerine sahip olmak. 20%

7.Destek Personeli Bilgi İşlem Sorumlusu İçin (1 Kişi) Sınava Giriş Şartları;

a) KPSS Puanı veya Deneyim ile Başvuracak Adaylar İçin Ortak Şart;

Bilgisayar mühendisliği, Bilgisayar bilimleri mühendisliği, Bilgisayar enformatik mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Hizmetleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak veya Bilgisayar Teknolojisi, Programlama ön lisans mezunu olmak,

b) Programcılık, web tasarımı, veri tabanı yönetimi, sistem yönetimi veya ağ güvenliği konularında en az 2 (iki) yıllık deneyim sahibi olmak, tercihen masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanı tasarımı – yönetimi süreçlerine hakim; Windows 2000-2003 server sunucuları, domain yapısı ve Exchange sunucu işletimi, network topolojileri ve güvenlik duvarı yönetimi konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olmak

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS 3,4,5,6,7,8 veya 93 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,

d) KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için başvuru tarihi itibarıyla kamu kesimi, özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta belgelendirilmek şartıyla belirtilen pozisyon alanında en az 2 (iki) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

8. Destek Personeli için Özel Şartlar;

Aşağıda sayılan şartların bir veya birkaçının belgelenmesi tercih sebebidir:

a) İngilizce dil yeterliliği gösterir YDS-KPDS, TOEFL, IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olmak,

b) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

c) MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanları çok iyi kullanır olmak,

ç) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalar ve çalışmaların olması, bunu belgelemek,

d) Mesleki deneyimiyle ilgili lisansüstü eğitim yapmış olmak,

e) Kamu veya özel kesimde yukarıda belirtilen yıl şartlarından daha uzun süre mesleki tecrübeye sahip olmak.

9. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

a) Fotoğraflı İş Talep Formu, ( Form www.trakyaka.org.tr adresinden indirilecektir.)

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı noter tasdikli sureti,

c) 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS 3,4,5,6,7,8 veya 93 puan türlerinin birisinden en az 70 puan ve üzeri aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti,

e) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası yoksa T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

f) Ayrıntılı özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti,

h) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için başvuracakları pozisyonla ilgili iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (Kamu Kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi veya yurtdışı uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur),

ı) Tüm adayların İş Talep Formu’nda belirttiği diğer bilgileri ( iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil, vb.) destekleyici belgelerin asılları ya da kurumca onaylı sureti,

i) Yukarıda belirtilen nitelik ve tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartı ile fotokopileri,

( Bu belgelerin asılları, elden başvuru esnasında Ajansa ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilebilecektir.)

10. Destek Personel için Sözlü Sınav Ön Değerlendirme Kriterleri

Destek personel adaylarının başvuruları KPSS Puanı veya deneyimi, YDS-KPDS veya buna eşdeğer dil puanı, yüksek lisans eğitimi, 2. yabancı dil bilgisi ve bunlara ek olarak her bir pozisyon için o pozisyona özel olarak belirtilen tercih sebeplerine göre ön değerlendirmeye tabi tutularak, sözlü sınava katılacak adaylar belirlenecektir.

Destek Personel Puanlama Kriterleri Kriter İle İlgili Gösterge Puanlamadaki Ağırlığı
KPSS Puanı 70 Puan ve üzerindeki puan dikkate alınır. 50%
Deneyim Yılı ( belgelemek kaydıyla) 2 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır.
YDS-KPDS Puanı YDS-KPDS puanı dikkate alınır. 15%
Yüksek Lisans Yüksek Lisans yapan ve bunun belgeleyen adaya puan verilecektir. 5%
2. Yabancı Dil Bilgisi Buna ilişkin YDS-KPDS Puanı veya YÖK eşdeğer puanı dikkate alınır. 5%
Tercih Sebepleri Başvurulan pozisyon için belirtilen tercih sebeplerine sahip olmak. 25%

11. Sınav Şekli:

Yarışma Sınavı sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

12. Başvuru

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini sınav başvuru tarihleri içerisinde “Trakya Kalkınma Ajansı, Ertuğrul Mah. İskele Cad. No:12 59100 Merkez Tekirdağ” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile yine aynı adrese başvurularını göndermeleri gerekmektedir. Sınav son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmelerden dolayı geç ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

13. Sınava Giriş:

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağrılacaktır. Bazı alanlar için yeterince başvuru olmaması, başvuran adayların aranan şartları taşımaması ya da kriterlerine uymaması durumunda diğer alanlardan daha fazla sayıda aday mülakata çağırılabilecektir. Ajans gerekli gördüğü hallerde mülakata çağıracağı aday sayısını arttırabilir.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin nihai tarih ve yer bilgileri Ajansın internet sitesiwww.trakyaka.org.tr’de ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar internet sayfasında belirtilen saat ve yerde, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

14. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Sınav Kurulu tarafından sonuçların Genel Sekreterliğe intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesi www.trakyaka.org.tr’de ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Başvuru sırasında ibraz edilecek belgeler adaylara iade edilmeyecektir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.