23 Mayıs 2024 Perşembe

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

TMSF hukuk, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat ve işletme mezunu 10 fon uzman yardımcısı alacak.

 

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden 10 adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır.

I-Sınava Katılma Şartları

A) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 07 08 Temmuz 2012 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP53 puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve 07-08 Temmuz 2012 KPSS yabancı dil bölümünden en az 30 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2013 yılında (Nisan ve Eylül) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan almış olmak, Yukarıda belirtilen KPSSP53 puanı için başvuranların toplam sayısının 100 den fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 100 aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tumu sınava çağrılacaktır.

B) En az dört yıl sureli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk,ıktısadı ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak,

C) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gunu itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

E) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak,konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,

F)5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

G)Tasfıyeye tabı tutulan bankerler ile iradı tasfiye haricinde tasfiyeye tabı tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izm ve yetkilen kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkilen kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

H)Taksırlı suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis,26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Kanun ile yurur lükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Kanunun ve 28/7/1981 tarihli ve2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işlen hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yuz kızartıcı suçlar28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve odunç para verme işlen hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kotuye kul lanma, dolanlı iflâs gibi yuz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma,Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hukumlu 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,

I)Askerlıkle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II-Sınav Başvurusu Başvurular, 15/11/2013 tarihinden itibaren en geç 29/11/2013 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/istanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fona ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III-Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

a) iş Talep Formu, (sözkonusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından, Fonun irtibat Bürosundan (Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara) veya ınternet üzerin den www. tmsf.org.tr adresinden temin edilecektir,

b) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya kurumumuzca onaylı örneği (yabancı okul mezunları için YÖK ten alınacak denklik belgesi),

c) Nüfus Cüzdanı sureti,

d) Son 6 ay içinde çekilmiş ıkı adet vesikalık fotoğraf,

e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı kurumumuza ibraz edilmek şartıyla kurumumuzca onaylanmış örneği,

f) YDS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı kurumumuza ibraz edilmek şartıyla kurumumuzca onaylanmış örneği,

g) Adres, e-posta, telefon vb iletişim bilgilerinin yer aldığı özgeçmiş

IV-Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adaylann İlanı KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.oro.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

V-Sınav Giriş Belgesi Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca Sınav Giriş Belgesi hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar sınava girmeden önce yanlarında; çıktısını aldıkları ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraflarını yapıştırdıkları Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya surucu bel gesı gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI-Fon Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı Konulan

1) Alan Bilgisi

a) Hukuk Grubu Anayasa Hukuku, idare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) , Ticaret Hukuku (Genel Hükümler – Şirketler – Kıymetli Evrak) , Borçlar Hukuku , icra ve iflas Hukuku (Genel Hükümler) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet idaresi Aleyhine işlenen Cürümler)

b) İktisat Grubu Mıkro iktisat, Makro iktisat, Uluslararası iktisat, Türkiye Ekonomisi, Para ve Banka

c) Maliye Grubu, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası , Bütçe

d) Muhasebe Grubu Genel Muhasebe , Malı Tablolar Analizi

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek

VII-Yazılı Giriş Sınavının Sekii, Tarihi ve Yeri Yazılı giriş sınavı 21-22 Aralık 2013 tarihlerinde istanbul da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampus New Hail Binası 3. Katta yapılacaktır. Sınavın Alan Bilgisi Bolumu klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek Bolumu ise test şeklinde yapılacaktır.

VIII- Yazılı Giriş Sınav Sonuçlannın Değerlendirilmesi ve Duyurulması: Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm (100) puan üzerinden değerlendırılır.Yazılı sınavda başarılı sayılabılmek için her bölümden en az (60) puan alınması ve sınav ortalamasının en az (70) puan olması gerekir. Yazılı giriş sınavı bölümlerine aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır: Alan Bilgisi %70 Genel Kültür ve Genel Yetenek : %30 Yazılı giriş sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web adresinde ve Kurumda uygun yerlere asılarak duyurulur. Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs e denler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır. Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gun içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir, itirazlar en geç beş iş günü İçinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı giriş sınavında her bölümden en az 60 ve ortalama 70 veya üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

IX-Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlannın Değerlendirilmesi

Yazılı sınavda her bolümden en az 60 ve ortalama en az 70 puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, boş kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sozlu giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sozlu giriş sınavına çağrılır

Sozlu giriş sınavına alınacakların listesi, sınav tan hı, yen vb bilgiler www.tmsf.org.tr web adresinde duyurulur. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Sozlu giriş sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 tam puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler

Sozlu giriş sınavında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 olması gerekir. Sozlu giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

X- Genel Değerlendirme ve Basan Notu:

Yazılı ve sozlu giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 ve üzen puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ayrıca ilan edilen boş kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı olmuş sayılır. Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takıp eden beş iş gunu içinde www.tmsf.oro.tr web adresinde ve kurumda uygun yerlere asılarak duyurulur. Asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi sözkonusu olmaz.

İlan olunur.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.