27 Mayıs 2024 Pazartesi

Tarih Bilimine Giriş

1. “Tarih; geçmişteki insan topluluklarının yaşadığı yerleri, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve medeniyetlerini belgelere dayanarak, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde anlatan bilim dalıdır.”

Bu tanımda Tarih Bilimi’nin hangi özelliğine yer verilmemiştir?

A)

Eski devirleri aydınlatması

B)

Kronolojiye yer vermesi

C)

Kaynaklardan yararlanması

D)

Olayların analizini yapması

E) insan topluluklarını incelemesi

2. Tarih Bilimi’nde araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için olaylar zamana, mekana ve konusuna göre sınıflandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinde mekâna göre sınıflan dırma yapılmamıştır?

A)

Türkiye Tarihi

B)

Orta Asya Tarihi

C)

Ortaçağ Tarihi

D)

Mezopotamya Tarihi

E) Avrupa Tarihi

3. Tarihteki olayları hikaye olmaktan çıkaran, bilimsel bir yapıya kavuşturan, olaylar arasında neden – sonuç i-lişkisinin kurulmasıdır. Nitekim bir tarihi olayın sonucu, başka bir olayın nedenini oluşturmaktadır.

Aşağıdaki eşleşmelerin hangisinde böyle bir bağ-lantı kurulamaz?

A)

I. Dünya Savaşı -II. Dünya Savaşı

B)

Feodalitenin yıkılması – Mutlak krallıkların kurul-ması

C)

I. Balkan Savaşı – II. Balkan Savaşı

D)

Sanayi Devrimi – Fransız İhtilali

E) Malazgirt Savaşı – Anadolu’nun Türkleşmesi

4. “Bugünkü dünyanın hâli, tarihin, belki de tarihinin her-hangi bir dönemecinde bulunduğu bir haldir.”

şeklinde düşünen bir tarihçinin bu görüşünü aşa-ğıdaki yargılardan hangisi destekler?

A)

Tarih bir milletin hafızasıdır.

B)

Tarihi, kahramanlar yaratır.

C)

Tarih tekerrürden ibarettir.

D)

Tarih devletlerin ve kültürlerin aynasıdır.

E) Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir.

5. “Bir memleketin fiziki şartlarının, iklim ve bitki örtüsünün, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarının o memleket üzerinde yaşayan insanların; sosyal, siyasal, ekonomik, dini ve kültürel yaşantılarına yön vereceği muhakkaktır.” diyen bir tarihçi, tarihsel araştırma yaparken veya olayları değerlendirirken öncelikle aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurur?

A) O bölgedekilerin sosyal ve ekonomik durumlarını

B) Olayları aktaran .belgelerin doğruluğunu

C)

Olayın geçtiği yerin coğrafi şartlannı

D)

Olaya objektif olarak yaklaşılmasını

E) Olayın geçtiği zamanın önemini

6. (I) Ulusların tarihinde başarılarının yeri olduğu gibi ders alınması gereken başarısız olayların da yeri büyüktür (II) Balkan Savaşı Osmanlı’nın çok acı çektiği kısa zamanda ağır yenilgiye uğradığı bir olaydır. (III) Bu olay bazı hatalar zincirinin sondan bir önceki olayın halkasıdır. (IV) Sonuncu halkası da I. Dünya Savaş ı’d Ir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi “Ta rih, geleceğin inşası için yorumlanmak üzere yaşan mış olaylardır.” yargısını doğrudan destekler?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III

D) II ve III E) I ve IV

7. “Tarih çizilecek bir tablo değil, çözülecek bir bulmacadır. Bu bulmacayı son karesine kadar çözmek için sürekli araştırmak ve dikkatli olmak gereklidir.” Buna göre;

I.

Tarih biliminde olaylar tek tek ele alınmalıdır.

II.

Tarihe yalnız bir noktadan bakmak insanı yanıltır.

III.

Tarihi olayları öğrenmek bulmaca çözmek gibi zevklidir.

yargılarından hangilerine doğrudan ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

8. I. Belgelerden yararlanılması

II.

Olayla ilgili değişik yorumların yapılması

III.

Olayda aynı kişilerin etkin olup olmadığına bakılması

IV. Başka olaylarla benzerliklerin bulunması Yukarıda verilenlerden hangileri Tarih Bilimi’nde tarafsızlığı sağlar?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV

D) I ve III E) II ve IV

9. Tarihçi, herhangi bir araştırmasında; konu ile ilgili ana kaynağı bulup, verileri tasnif, tahlil ve tenkit ettikten sonra sıra terkip aşamasına gelir. Terkip (sentez), verileri bir araya getirmektir ve bu da bir plana göre yapılır. Bu bilgilere göre;

I.

Eldeki veriler önce tenkit edilir.

II.

Tarihçi, belli bir plana göre hareket eder.

III.

Sentez aşamasında deneye başvurulmalıdır.

IV.

Kesin ve doğru bilgi için ana kaynağa ulaşmak gereklidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) II ve IV E) I, III ve IV

10.

Tarih bilimi’nin deney ve gözlem metodunu kulla-namamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Olayların belirli bir yerinin olması

B)

Olaylar arasında neden – sonuç ilişkisinin bulunması

C)

Toplumların sosyo – ekonomik yapılarına değinmesi

D)

Geçmişte yaşanmış olayların tekrarlanamaması

E) Olaylara tarafsız bir şekilde yaklaşılamaması

11. XIX. yüzyılda Padişahla Ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifakı;

Sosyologlar: “Merkezi otoritenin, ıslâhatları ger-çekleştirmek için ayanlara verdiği kısmi yetki”

Hukukçular : “Ayanların yönetimde söz sahibi olmak için padişaha dayatması” olarak de-ğerlendirmektedir.

Buna göre tarihi olayları değerlendirirken;

I.

Bilim dallarının ilgi alanları

II.

Olayın geçtiği zamanın şartlarının bilinmesi

III.

Tarihi belgelerin objektif değerlendirilmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

12. Tarihsel değeri olan bir olayın, tarihçi tarafından ele alınıp incelenmesi için belirli bir sürenin geçmesi gerekir.

Zaman bakımından böyle bir yönteme başvurulmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Olayın doğal akışını takip etmek

B)

Olayın sonraki olaylara etkisini gözlemlemek

C)

Olayla ilgili belgeleri çoğaltmak

D)

Olayı objektif olarak değerlendirebilmek

E) Olayla ilgili değişik kaynaklardan yararlanmak

13. Türk Tarihi’nin ayrıntılarını öğrenmek bizim için hem bir görev hem de zevktir. Türk milleti, tarihin en eski milletlerindendir. Asya, Avrupa, Afrika gibi kıtalarda on altı büyük devlet kurmuştur. Dünya uygarlığına birçok alanda katkıda bulunmuştur.

Sadece bu bilgilere dayanarak aşağıdaki somut yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)

Türk milleti, tarihin en eski milletlerindendir.

B)

Türkler değişik coğrafi bölgelerde yaşamışlardır.

C)

Bazı olumsuzluklar nedeniyle Türkler Orta Asya’ dan göç etmişlerdir.

D)

Türkler, dünya uygarlığına katkıda bulunmuşlardır.

E) Türk tarihini öğrenmeden dünya tarihi tam olarak öğrenilemez

 

CEVAPLAR: 1-B 2-C 3-D 4-C 5-C 6-A 7-B 8-A 9-D 10-A 11-D 12-D 13-C

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.