18 Haziran 2024 Salı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

 

 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

06.06 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre, Süleyman Demırel Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak ve giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

SIRA Nu. UNVANI BİRİMİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
1 BÜRO PERSONELİ DÖNER SERMAYE 1 1) Herhang bir lisans programından mezun olmak 2) Üst düzey sekreterlik eğitimi sertifikasına sahip olmak 3) İnsan kaynakları Uzmanı eğitimi sertifikasına sahip olmak. 4) iletişim Uzmanı eğitimi sertifikasına sahip olmak. 5) Stratejik yönetim eğitimi sertifikasına sahip olmak 6) MEB onaylı Diksiyon kursu belgesine sahip olmak. 7) MEB onaylı Hasta Kabul işlemleri kursu belgesine sahip olmak 8) MEB onaylı Yönetici Asistanı kursu belgesine sahip olmak. 9) MEB onaylı Bilgsayar eğitimi sertifikasına sahip olmak 10) En az 8 yıl buro hizmetinde çalışma tecrübesine sahip olmak.
2 BÜRO PERSONELİ DÖNER SERMAYE 1 1) Ortaöğretim kurumlannın Muhasebe- Fınansman Muhasebe, Muhasebe ve Finansman (Dış Ticaret Olıs Hizmetten). Ticaret Meslek Lisesi B grubu. Dış Ticaret veya Ticaret alanından mezun olmak 2) Ust düzey sekreterlik eğitimi sertifikasına sahip olmak 3) İnsan kaynaklan Uzmanı eğitimi sertifikasına sahip olmak 4) iletişim Uzmanı eğitimi sertifikasına sahip olmak. 5) Stratejik yönetim eğitimi sertifikasına sahip olmak 6) En az 4 yıl buro hizmetinde çalışma tecrübesine sahip olmak.
3 BÜRO PERSONELİ DÖNER SERMAYE 1 1) Ortaöğretim kurumlarının herhang bir alanından mezun olmak 2) Ust düzey sekreterlik eğitimi sertifikasına sahip olmak 3) İnsan kaynaklan Uzmanı eğitimi sertifikasına sahip olmak. 4) İletişim Uzmanı eğitimi sertifikasına sahip olmak. 5) Stratejik yönetim eğitimi sertifikasına sahip olmak 6) MEB onaylı Diksiyon kursu belgesine sahip olmak. 7) MEB onaylı Hasta Kabul işlemler kursu belgesine sahip olmak. 8) MEB onaylı Yönetici Asistanı kursu belgesine sahip olmak 9) MEB onaylı Bilgsayar eğitimi sertifikasına sahip olmak 10) En az 8 yıl buro hizmetinde çalışma tecrübesine sahip olmak.
4 BÜRO PERSONELİ DÖNER SERMAYE 1 1) Ortaöğretim kurumlannın herhang bir alanından mezun olmak 2) MEB onaylı Bilgsayar operatörlüğü kursu belgesine sahip olmak. 3) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olmak. 4) Ev ve süs hayvanlannın bakım ve korunması ile ilgili en az bir seminere katıldığını belgelendirmek 5) MEB onaylı Yönetici Asistanı kursu belgesine sahip olmak 6) MEB onaylı Diksiyon kursu belgesine sahip olmak. 7) MEB onaylı Tıp Sekreterliği kursu sertifikasına sahip olmak. 8) En az 4 yıl deney hayvanlan laboratuvan ve yerel etık kurul sekreterliği tecrübesine sahip olmak
5 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 1) Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik. Ebelık-Hemşırelık . Sağlık Memurluğu alanlarntn birinden mezun olmak 2) Üçüncü basamak kamu hastanelerinin kadın doğum servisinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. 3) Bilgsayar eğitimi kursuna katıldığını belgelendirmek. 4) ilkyardım kursu sendikasına sahip olmak 5) NST ve doğum kontrol yöntemler programına katılmış olduğunu belgelendirmek
6 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE i 1) Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak 2) Üçüncü basamak kamu hastanelerinin kardiyoloji
servisinde en az bir yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
|7 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 1) Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetler, Sağlık Memurluğu lisans progamından mezunu olmak 2) Üçüncü basamak kamu hastanelerinin nöroloji yoğun bakım servisinde en az bir yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek 3) Bilgsayar eğitimi kursuna katıldığını belgelendirmek
8 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 1) Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik. Ebelık-Hemşırelık . Sağlık Memurluğu alanlarmn birinden mezun olmak 2) Üçüncü basamak kamu hastanelerinin onkoloj i servisinde en az bir yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek
9 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 1) Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik. Ebelık-Hemşırelık , Sağlık Memurluğu alanlarmn binnden mezun olmak 2) Üçüncü basamak kamu hastaneleri ameliyathanesinde en az bir yıl çalışrrvs olduğunu belgelendirmek 3) Hastane ameliyathane ve stenlızasyon hizmetler sertifikasına sahip olmak.
10 DİĞER SAĞLIKPERSONELİ DÖNER SERMAYE 1 1) Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak2) CPR kursuna katıldığını belgelendirmek. 3) İlkyardım kursuna katıldığım belgelendirmek 4) Bilgsayar eğitimi kursuna katıldığını belgelendirmek 5) En az dön aylık süresi Hastanelerin kardio-vasküler cerrahisinde olmak üzere en az bir yıl Hastanede çalışmış olduğunu belgelendirmek

1) Başvuru yapacak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır

GENEL ŞARTLAR:

a) TC Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 uncu maddesinde belirtilen sureler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kotuye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme donemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hane sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 inci maddesindeki yaş şartını taşımak. 3) 2012 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

İSTENEN BELGELER:

1) Öğrenim belgesi fotokopisi

2) 2012 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi

3) Başvuru formu

4) Mesleki tecrübe istenilen pozisyonlar için tecrübesini belirten belge ve sertifika

MÜRACAATŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gun ıcınde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu, ilanda belirtilen birimi, unvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte (onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her ıkı başvuru da geçersiz sayılacaktır Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Not: Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gununun mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSSpuan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların tesl im edı leceğı yer ve zamanı wwwsdu.edu.tr adresinden i lan edi lecektir Her kadro için 1 (bir) yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerme yedek kazananlardan yerleştirme yapılacaktır Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.