19 Haziran 2024 Çarşamba

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar1 da yer alan ek Znci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 53 (eli i üç) sözleşmeli personel alınacaktır.

 

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri fesih edilecektir Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel sarflar aranır

 

 

 

GENEL ŞARTLAR:

 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

 

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat kanştırma Devlet sırlannı açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

 

5- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

6- 657 sayılı Kanunun 53üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 

7- Lisans mezunları için 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ortaöğretim mezunlan için 2012 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır

 

8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykın hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar harç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması, (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamalan yapılmayacaktır.)

 

1,2,3,4,5 ve 6. maddelerle ilgili 3 Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2964 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belge istenmeyecektir. Kişilerin beyanı esas alınacaktır ilgili Bakanlar Kurulu Karan gereğince “Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamalan yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir”.

 

I.ÖZEL ŞARTLAR

 

1- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

 

2- 40 yaşını geçmemiş olmak.

 

3- 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak

 

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

5- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvurulan geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

6- 3. Basamak Sağlık Kuruluşlannda çalışıyor olmak

 

7- Özel şartları son başvuru tarihi itibariyle sağlıyor olmak.

 

II. BAŞVURU Adaylann bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

 

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.

 

2- Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslı da ibraz edilecektir)

 

3-1 Adet Fotoğraf.

 

4- Lisans Mezunlan için 2012 KPSSP3 (B) grubu, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94(B) grubu puanını gösterir belge

 

5-Aranan niteliklerde istenilenleri kanıtlayıcı belgeler.

 

6- SGK Hizmet Cetveli veya 657ye tabi çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

 

7- Başvuru formu http://hastarıaS8İcık.edufr adresinden temin edilecek olup başvuru sırasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynaklan Birimine teslim edilecektir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynaklan Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

 

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLBCRLMESI VE SONUÇLARI

 

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz httjx//hastanasebukedutr web adresinde ilan edilecektir Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Yedek adaylar sırası geldikçe htlp//hastanesefclJtedu.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır, ilan tebligat yerine geçecektir

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.