23 Temmuz 2024 Salı

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ÜNVAN KODU ÜNVANI ADET ÖĞRENİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER
HE01 Hemşire 1 Hemşirelik lisans programından mezun olmak a) 3. Basamak Sağlık Kuruluşlannın Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde çalışmış ve halen çalışıyor olmak. b) Toplum ruh sağlığı merkezi eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
HE02 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak a) 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. b) Yoğun Bakım hastalarının beslenme yönetimi konusunda ve EEG-EMG monitörizasyon konusunda deneyimli olmak ve belgelendirmek.
HE03 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümünden mezun olmak a) 3. Basamak Sağlık Kuruluşlannın Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. b) Yenidoğan İşitme ve Tarama Testi Katılım Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.
HE04 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümünden mezun olmak 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Ameliyathanesinde az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
HE05 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümünden mezun olmak a) 3. Basamak Sağlık Kuruluşlannın Tıbbi Onkoloji Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak, a) 3. Basamak Sağlık Kuruluşlannın Tıbbi Onkoloji Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.

 

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri fesih edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 

I. GENEL ŞARTLAR:

 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

 

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

 

5- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 

7- Lisans mezunları için 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2012 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme donemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması, (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.) 1,2,3,4,5 ve 6. maddelerle ilgili 3Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2964 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belge istenmeyecektir. Kişilerin beyanı esas alınacaktır. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince “Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir”.

 

II. ÖZEL ŞARTLAR

 

1- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

 

2- 40 yaşını geçmemiş olmak.

 

3- 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

 

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

5- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

6- 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında çalışıyor olmak.

 

7- Özel şartları son başvuru tarihi itibariyle sağlıyor olmak.

 

III. BAŞVURU

 

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

 

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.

 

2- Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslıda ibraz edilecektir.)

 

3- 1 Adet Fotoğraf.

 

4- Lisans Mezunları için 2012 KPSSP3 (B) grubu, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

 

5- Aranan niteliklerde istenilenleri kanıtlayıcı belgeler.

 

6- SGK Hizmet Cetveli veya 657’ye tabi çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

 

7- Başvuru formu http://hastane.selcuk.edu.tr adresinden temin edilecek olup, başvuru sırasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine teslim edilecektir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Yedek adaylar sırası geldikçe http:// hastane.selcuk.edu.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. İlan tebligat yerine geçecektir.

 

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.