20 Temmuz 2024 Cumartesi

Sağlık Bakanlığı 2016 Yılı İlk Defa Ve Yeniden Açıktan Atama Kurası (Eczacı, Uzman Diş Tabibi Ve Diş Tabibi İle Emekli Olan Tabip Ve Uzman Tabipler Dâhil)

1
2016 YILI İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI
(ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE
UZMAN TABİPLER DÂHİL)
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura
ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş
tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme
işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile
yapılacaktır.
A) GENEL ESASLAR
1-Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
2-Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3-Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere
onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık
Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3
06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim
edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet
verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen
belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhallerden en fazla on adet (10) tercihte
bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine
yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
2
4-Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 11 Şubat 2016
Perşembe – 23 Şubat 2016 Salı saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda
kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler
bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
5-Bu Kuraya Başvurabilecekler
a)Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti
Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,
b)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar
dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti
Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,
c)5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden
emekli olan uzman tabip ve tabipler,
ç) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (en geç 05 Şubat 2016
tarihi Cuma günü dâhil) mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi
veya diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. T.C.
Sağlık Bakanlığının http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet veren diploma
tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve
branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek
yoktur.
d) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolarına müracaat edenler için; 05.02.2016 Cuma
(dâhil) gününe kadar mezun olunması ve en geç 23 Şubat 2016 Salı tarihine kadar Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.
e)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar
dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar.
3
6-Bu Kuraya Başvuramayacaklar
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları
taşımayanlar,
b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde belirtilen
yaş haddini doldurmuş olanlar,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,
ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 Sayılı
Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,
d) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,
Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura
neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya
atamaları iptal edilecektir.
7-Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son
başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul
edilecektir.
8-Bu kurada yerleşen kişilerden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev
yapanların 25 Mart 2016 Cuma tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir.
Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.
9-Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında
adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
4
10-Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının
ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
11-Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara
uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile
yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.
B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER
1-Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların
atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri
dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri Kurumun
adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim
edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim
edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin
yerleştikleri Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların
atamaları yapılmayacaktır),
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı
dilekçe,
ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en
son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,
e) Mal bildirim formu,
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar
için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.
5
2-Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya
esas evraklarını aşağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kurumların
kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma
teslim edeceklerdir.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk.06520 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0(312) 705 10 00
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 Pk. 06100 Sıhhiye /ANKARA
İletişim: 0(312) 565 50 00
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:3 Pk.06434 Sıhhiye/ANKARA
İletişim: 0(312) 585 10 00
6
C) KURA TAKVİMİ
2016 YILI İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI
(ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN
TABİPLER DÂHİL)
SIRA TARİH AÇIKLAMA
1
28 Ocak 2016 Perşembe
(Başvuru başlangıç tarihi) PBS üzerinden başvuruların yapılması
05 Şubat 2016 Cuma
(Son başvuru tarihi saat: 18:00’a kadar)
2 10 Şubat 2016 Çarşamba saat: 18:00 Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati
3 25 Şubat 2016 Perşembe
KURA TARİHİ (Yeri ve saati
www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan
edilecektir.)
4 25 Mart 2016 Cuma saat: 18:00 Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.