23 Temmuz 2024 Salı

PTT Sözleşmeli Mühendis, Avukat, Gişe Görevlisi, Tekniker ve Dağıtıcı Alım İlanı

PTT A.Ş. Personel Alım İlanı / 20.03.2014

 PTT A.Ş. Personel Alım İlanı 

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi, sınav şekli ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından mühendis, avukat, gişe görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

 

Sözkonusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR

 

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

 

b) Onsekiz yaşını tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olmak.

 

NOT: 26.03.1980 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

 

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

 

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. (Başvuru süresi içinde askerlik hizmetini fiilen yapmakta olanlar başvuru yapamayacaklardır.)

 

e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

 

f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

 

g) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

 

ğ) Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olmak.

 

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

 

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

a) Mühendis olarak atanabilmek için;

 

1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

 

2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

 

(Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve İnşaat branşlarında mühendis alımı yapılacaktır.)

 

c) Avukat olarak atanabilmek için;

 

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

 

2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

 

3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

 

ç) Tekniker olarak atanabilmek için;

 

1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

 

2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

 

d) Gişe görevlisi olarak atanabilmek için;

 

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

 

e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;

 

1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

 

BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER

 

9099 POSTA HİZMETLERİ

 

4312 LOJİSTİK YÖNETİMİ

 

5375 ULUSLARARASI LOJİSTİK

 

8538 KARGO / KARGO HİZMETLERİ

 

1342 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

 

4392 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

 

5346 LOJİSTİK

 

NOT: Posta Hizmetleri bölümü mezunları sadece Ankara, Bursa, Erzincan, İstanbul Anadolu Yakası ve Samsun Başmüdürlükleri için başvuru yapabilecektir.

 

2)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’den fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

 

3) En az B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE sahip olmak.

 

f) 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.

 

g) Başvuru işlemlerinde 2012 yılı KPSS sınavına girmiş Lisans mezunları için (KPSS P3),

 

Önlisans mezunları için (KPSS P93) puanı kullanılacaktır.

 

ğ) Dağıtıcı başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 50.00,

 

Tekniker başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 70.00,

 

Gişe görevlisi başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 70.00,

 

Mühendis ve avukat başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 75.00 olmalıdır.

 

NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

1- Başvurular 27-31 MART 2014 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr , http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

 

2- En fazla 20 tercih yapılabilecektir.

 

3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.

 

4- Dağıtıcı olarak yapılacak atamalar doğrudan KPSS puanı başarı sırası ve tercihlere göre yapılacak olup, ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.

 

5- Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için ayrıca sözlü sınav yapılacak olup sözlü sınav ve tarihi adaylara bildirilecektir.

 

6- İlan edilen Dağıtıcı pozisyon sayısının yüzde otuzu kadar aday yedek olarak belirlenecektir. İlan edilen pozisyonlarda boş kalanlar için yeniden tercih alınmak suretiyle yedekler arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

 

7- Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday KPSS başarı sırası esas alınarak sözlü sınava çağrılacaktır.

 

8- Sözlü sınav yapılması öngörülen pozisyonlar için sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur. Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılır.

 

Puanların eşit olması halinde;

 

KPSS puanı yüksek olan,

 

KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

 

Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,

 

Her ikisinin de aynı olması durumunda ise KPSS sonucu yeni açıklanan

 

Aday tercih edilir.

 

9- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.

 

10- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

 

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

 

c) Öğrenim durumunu gösterir belge,

 

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

 

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

 

e) İş isteme beyannamesi,

 

f) Mal bildirim beyannamesi

 

g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

 

ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

 

h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf

 

GENEL HÜKÜMLER

 

1) Dağıtıcı olarak yapılacak yerleştirme sonuçları 7 NİSAN 2014 tarihinde aynı internet adreslerinde ilan edilecek olup, yerleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren on gün içinde atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte yerleştirildiği ünitenin insan kaynakları birimine müracaat edeceklerdir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin dosyaları işlemden kaldırılacaktır.

 

2) Avukat, mühendis, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adaylardan sözlü sınava çağrılacak olanların listesi 7 NİSAN 2014 tarihinde anılan internet adreslerinde ilan edilecek olup, sözlü sınav yer, zaman ve şekli bilahare bildirilecektir.

 

3) Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adresine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

 

Mühendis tablosu için tıklayınız.

 

Avukat tablosu için tıklayınız.

 

Tekniker tablosu için tıklayınız.

 

Gişe görevlisi tablosu için tıklayınız.

 

Dağıtıcı tablosu için tıklayınız.

 

OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bilgilendirme Kılavuzu

 

Bilgilendirme Kılavuzu

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.