18 Haziran 2024 Salı

Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzerel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar1 da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir)ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrurh bulunmamak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf-askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadarl Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir’ Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.nku.edu tr. web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.nku.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B| gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi www.nku.edu tr adresinden ilan edilecektir.Her kadrosunun iki -katı kadar Yedek belirlenecektir Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

IV-İSTENEN BELGELER:

. Nüfus Cüzdan fotokopisi.

. KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi

. Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

. Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.

. 2 adet Fotoğraf. . iş deneyimini gösterir belge.

Adres : Namık Kemal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Değirmenaltı Yerleşkesi /TEKİRDAĞ

Tel : 0282 25014-02 – 0282 25014-07 – 0282 25014-08

UNVANI ÖĞRENİM POZİSYON TOPLAM ARANAN NİTELİKLER
Hemşire Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. 1 Sağlık Bakanlığı Perfüzyonistlik yetki belgesi sahibi olmak-En az 2 yılı üniversite hastanesinde olmak üzere, 6 yıl Perfüzyonist olarak çalışma deneyimine sahip olmak.
Röntgen Teknisyeni Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümü mezunu olmak. 2 -Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak/askerlikten muaf olmak.-En az 2 yıl Mustislice 16 Dedektör bilgisayarlı Tomografi (BT) veya en az 2 yıl 1,5 TESSLA manyetik rezonans (MR) deneyimine sahip olmak.
Röntgen Teknisyeni Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak. 1 En az 1 yıl koroner anjiografi deneyimine sahip olmak.- Kardiyag görüntüleme konusunda kurs yada eğitim almış olmak
Ebe 4 yıllık Sağlık Yüksekokulu/ Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Ebelik Bölümü mezunu olmak. 1 1 -En az 1 yıl doğumhane deneyimine sahip olmak
Ebe Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümü mezunu olmak. 1 -En az 7 yıl doğumhane deneyimine sahip olmak-Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon programı uygulayıcısı sertifikası sahibi olmak.

 

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.