18 Haziran 2024 Salı

Muhasebat Genel Müd. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

 

 

 

 

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, 2012 ve 2013 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

 

B. ÖZEL ŞARTLAR

1- Ağ (Network) Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünleri ile log yönetimi konusunda 3 yıl tecrübesi olmak,

b) Onaylı CCNP belgesine sahip olmak (Belgeyi almak için gereken sınavları geçtiğini belgelemek yeterlidir),

c) Bilgi İşlem Merkezinde Network yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

ç) LAN, WAN, WLAN, VPN, MPLSve IP telefon aktif cihaz kuruluşu ve yönetimi konusunda en az 3 yıl tecrübesi bulunmak,

d) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,

e) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

Tercihen;

f) ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

g) ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

ğ) CISSP – Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,

h) CSSLP – Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak,

ı) CCSP – Cisco Certified Security Professional sertifikasına sahip olmak,

i) CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

 

2- Yazılım Mühendisi (7 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,

b) UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) JSTL – Java Standar Tag Library, JSF – Java Server Face JSP – Java Server Page,

Java Servlet, Java Script konularında deneyimli olmak,

ç) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,

d) SVN – SubVersioN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

e) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

f) SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

Tercihen;

g) Yüksek seviyeli diller (Visual Basic, VB.NET, vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak,

h) Oracle veritabanı ve PL/SQL konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,

j) XML kullanmış olmak,

k) Bilişim Teknolojileri projeleri için fizibilite oluşturma, çözüm geliştirme ve iş modelleme konusunda tecrübeli olmak,

l) Mevcut Durum Analizi çalışması ve Yol Haritası Çalışmasında görev almış, süreç analizi konusunda deneyimli olmak,

m) Kurumların kurumsal e-Dönüşüm modelini analiz etme konusunda deneyimli olmak.

3- Kalite Kontrol Mühendisi (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Kalite yönetim sistemi, kalite yönetim süreçleri ile ilgili konularda 3 yıl deneyim sahibi olmak,

b) Spice, CMMI, ISO 9001 ve 12207 hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Sistem ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Ekip çalışmasına uygun, araştırmacı, planlama yeteneği güçlü, takipçi, çözüm odaklı, dinamik, muhakeme yeteneğine sahip olmak,

d) Aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışabilecek olmak.

Tercihen;

e) CMMI, ISO 9001 ve 12207 sertifikalarından en az birine sahibi olmak,

f) Oracle Forms, JAVA, SQL ve PL/SQL konularında eğitimli olmak ve/veya sertifika sahibi olmak,

g) Kalite ile ilgili maliyet etkenlerinin ve kalite maliyet sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) İstatistiksel yöntemlerin değerlendirilmesi, veri toplama ve analizi hususlarında bilgi sahibi olmak,

h) Yazılım test araçları konularında bilgi sahibi olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Başvurular, 21/11/2013 – 06/12/2013 tarihleri arasında http://www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 06/12/2013 tarihine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğüne (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

e) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)

 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 90 aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.muhasebat.gov.tr sitesinde 17/12/2013 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

 

a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,

b) Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL, .net),

c) Veritabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri,

ç) Bilgi Güvenliği,

d) Bilgisayar Ağları,

e) İşletim Sistemleri,

f) Pozisyonla ilgili diğer konular

İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları
Ağ Uzmanı ç,d,e,f sırasında belirtilenler
Yazılım Mühendisi a,b,c,f sırasında belirtilenler
Kalite Kontrol Mühendisi a,b,c,f sırasında belirtilenler

Yazılı sınav, 21/12/2013 tarihinde ANKARA’da yapılacaktır.

 

Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

 

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Uygulamalı sınav sonuçları, www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (3.572,69 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 30/06/2014 tarihine kadar çağırılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 

İlan olunur.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.