20 Temmuz 2024 Cumartesi

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı

MALİYE BAKANLIĞINDANMALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMASINAVI DUYURUSU

 

Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 331 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarışma sınavı; Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Mali hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresindeki Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzunda yer almaktadır.

 

I -SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı özel yarışma sınavına katılabilmek için;

 

1 -657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindebelirtilen genel şartları taşımak,

 

2 -En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

 

3 -1Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1979 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),

 

4 -ÖSYM tarafından 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP49 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,

 

5 -Sınav ücretini ÖSYM’nin belirlediği banka hesap numaralarına yatırmış olmak,

 

6 -Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak,şartları aranır.Yazılı sınava, atama yapılacak boş kadro ve pozisyon sayısının 20 katı aday çağrılacaktır.

 

II -SINAV BAŞVURUSU

 

Sınava başvurular, 16-25 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Sınava başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, sınav ücreti ve sınav ücretinin yatırılacağı bankalar başvuru tarihlerindeÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

 

III -SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ

 

Sınav ÖSYM tarafından 09 Kasım 2014 Pazargünü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 09.30’da başlayacaktır.

 

IV -SINAV ŞEKLİ

 

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:a) İktisat:1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,2) Uluslararası İktisat,3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.b) Maliye:1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),2) Maliye Politikası,3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.c) Hukuk:1) Anayasa Hukuku,2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),4) BorçlarHukuku(Genel Hükümler),5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).ç) Muhasebe:1) Genel Muhasebe,2) Mali Analiz ve Raporlama.

 

V -YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasındayalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı (1324)aday Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 1324üncüadayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılacaktır.

 

VI -SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.Sözlü sınav, adayların;a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel yetenek ve genel kültürü,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

 

VII -SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, TERCİH VE YERLEŞTİRME

 

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı puanı, bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır.ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih formlarını kılavuzda belirtilen şekilde doldururlar.Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilirler.Atama yapılacak kamu idareleri, boş kadro/pozisyon sayıları, tercih ve yerleştirme işlemleri ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

 

VIII -SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

 

Adaylargerekçelerini belirtmek suretiyle sınav ve yerleştirme sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtilen süreler ve şartlar dahilinde yazılı sınav ve yerleştirme sonuçları için ÖSYM’ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır.İlan olunur.

 

İrtibat Tel:(0312) 415 24 77(0312) 415 1462(0312) 415 1413

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.