23 Mayıs 2024 Perşembe

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

 

 

 

 

 

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 10 Uzman Personel ve 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

SINAV BAŞVURU TARİH ve SAATLERİ: 26 Kasım – 27 Aralık 2013 tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. (hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)

SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANACAK ADAYLARIN İLANI: 31 Aralık 2013

SÖZLÜ SINAV TARİHİ: 07-08 Ocak 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM

Tel: 0-(442)-235 61 11; Faks: 0-(442)-235 61 14

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1- Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak.

f) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında(KPDS) veya 2013 yılında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL veya IELTS) sahip olmak,

KPDS/YDS Denklik Tablosu

 

KPDS/YDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT IELTS
70 84 221-222 561-562 6

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 07 – 08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

ALAN KPSS
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
Hukuk KPSS 3, 6, 11, 20, 21 veya 95 80
İktisat KPSS 3, 6, 9, 18, 22 veya 28 80
Maliye KPSS 3, 6 veya 24 80
İşletme KPSS 3, 6, 23, 29 veya 99 80
Kamu Yönetimi KPSS 3, 6, 30 veya 37 80
Uluslararası İlişkiler KPSS 3, 6, 33, 36 veya 112 80
İstatistik KPSS 3, 25, 75 veya 111 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KPSS 3, 14 veya 48 80
Matematik KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 80
Sosyoloji KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 80
Şehir ve Bölge Planlama KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 80
Mimarlık/Mühendislik KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 80

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya 2013 yılında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL veya IELTS) sahip olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

– Planlama, Programlama,

– Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

– Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

– İzleme ve Değerlendirme,

– Tanıtım, Danışmanlık,

– Şehircilik ve Çevre,

– Araştırma-Geliştirme,

– Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

– Finansman,

– İnsan Kaynakları Yönetimi,

– Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

b) İzleme Değerlendirme, Raporlama, Satın Alma Usulleri, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

c) Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları / bölgesel kalkınma politikaları ve sektörel politikalar / bölgesel ve ulusal planlama çalışmaları / kalkınma kuramları / kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma / kırsal kalkınma ve tarım politikaları,

d) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Tanıtım-Markalaşma,

e) İç kontrol Sisteminin Kurulması ve Yürütülmesi,

f) Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri,

g) Teşvik Politikaları ve Teşvik Uygulamaları,

h) Yatırım Süreçleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki İzin ve Ruhsat İşlemleri ve Yasal Uygulamaları,

i) Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi / Yazılım Geliştirme / Ağ Güvenliği Kurulumu ve Yönetimi / Veri Yedekleme ve Kurtarma / Web Programlama ve Tasarımı Konuları,

j) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde Yüksek lisans / doktora / yandal / çift anadal yapmış olmak,

k) Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve bunu belgelendirmek,

l) Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

3. Destek Personel İçin Sözlü Sınava Giriş Şartları:

Ajansta tercihen aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere 3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır. Destek personeli istihdam edilmesi planlanan alanlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.

3.1. Muhasebe Görevlisi

a) Üniversitelerin fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 07 – 08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 puan türlerinin birisinden en az 80 puan almış olmak,

c) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için; herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve söz konusu niteliğini belgeleyebilmek,

d) Adayın; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olması, kamu İdarelerinde muhasebe iş ve işlemleri ile ilgili görev yapmış olması, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS), Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i) ve Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi olması, tek düzen muhasebe sistemine ve vergi mevzuatına hâkim olması, finansal yönetim ve raporlama, bütçeleme, gelir ve gider takibinin yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, iç kontrol sistemi kurulması ve yürütülmesi, bordro işlemleri, iş kanunu ve SGK mevzuatına hâkim olması, işletmelerin kurumsal kapasitelerini ölçebilecek, projelerin risk analizlerini yapabilecek, mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci konularında tecrübe sahibi olması; Kamu İhale Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerde; ihale hazırlama ve süreci, sözleşme ve şartname hazırlama, satın alımları planlama veya teklif alınması ve değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olması, mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olması tercih sebebi olacaktır.

3.2. Tanıtım, Halkla İlişkiler, Organizasyon Görevlisi

a) Üniversitelerin 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarının Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 07 – 08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 puan türlerinin birisinden en az 80 puan almış olmak,

 

c) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için; herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklâmcılık, medya ve iletişim, rehberlik konularında en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve söz konusu niteliğini belgeleyebilmek,

 

d) Adayın; tanıtım, organizasyon, markalaşma, medya pazarlama konularında yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olması, basın toplantısı düzenleme, basın bülteni hazırlama konusunda deneyim sahibi olması ve MS Office vb. yazılımları ve grafik-tasarım uygulamalarını iyi derecede kullanması tercih sebebi olacaktır.

3.3. Bilgi İşlem Görevlisi

a) Üniversitelerin 2 yıllık fakülte veya yüksekokullarının Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Donanımı bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden önlisans düzeyinde mezun olmak,

b) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P-93 puan türünden en az 80 puan almış olmak,

c) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için; herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda bilgi işlem alanında en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve söz konusu niteliğini belgeleyebilmek,

 

d) Adayın; Active Directory, DNS ve DHCP yapısı ve yönetimi, yedekleme sistemleri yönetimi, VMware sanal sunucu yönetimi ve Storage yapıları oluşturma, düzenli yedekleme, arşivleme ve raporlama, merkezi Antivirus çözümlerinin kurulum ve yönetimi, FortiGate güvenlik duvarı çözümünün kurulum ve yönetimi, Sunucu, Storage ve Network performans yönetimi ve problem çözümü, Network ekipmanlarının kurulum ve yönetimi, web programlama ve tasarımı, veritabanı tasarımı ve yönetimi, TCP/IP, LAN/WAN teknolojileri ve IPv4 LAN yapısı, sistem analizi, yazılım geliştirme, PHP, ASP.NET ve Web Tasarım/Programlama, MySQL, MSSQL veya Oracle Server kurulum ve yönetimi, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, Adobe Photoshop ve benzeri tasarım araçları konularında bilgi ve tecrübeye sahip olması tercih sebebi olacaktır.

4. Adaylardan Başvuruda İstenecek Belgeler:

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Başvuru evrakları; aşağıdaki tabloda yer alan sıralamaya uygun olarak bir dosya içerisinde Ajansa sunulmalıdır. Ayrıca İş Talep Formu (EK-1) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Belge Uzman Personel Destek Personeli
1 İş Talep Formu (EK–1) X X
2 Ayrıntılı özgeçmiş (EK-2) X X
3 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti X X
4 KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS sonuç belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca (ÖSYM) onaylı sureti X X
5 KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, iş tecrübelerini gösterir SGK veya ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti, X X
6 KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden alınmış onaylı yazı X X
7 Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti, X
8 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış) X X
9 T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi X X
10 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları, noter onaylı suretleri veya ilgili resmi kurumca onaylı suretleri X X

5. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri:

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini Ajans Genel Sekreterliğine [Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye / ERZURUM] en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar (27 Aralık 2013, saat 17.00) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Ayrıca eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin fotokopilerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunun başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

6. Sınava Giriş:

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 31 Aralık 2013 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.kudaka.org.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

Personelin Unvanı Alınacak Personel Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
Uzman Personel 10 kişi 40 kişi
Destek Personeli Muhasebe Görevlisi 1 kişi 4 kişi
Tanıtım, Halkla İlişkiler, Organizasyon Görevlisi 1 kişi 4 kişi
Bilgi İşlem Görevlisi 1 kişi 4 kişi

Uzman personel bakımından;

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananKalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere toplam 40 (kırk) aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

Destek personeli bakımından;

İlanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere toplam 12 (oniki) aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

7. Yarışma Sınavının Yeri, Tarihi ve Şekli:

Yarışma Sınavı, 07-08 Ocak 2014 tarihlerinde 08:30-18:00 saatleri arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavı, uzman personel ve destek personel alımı için “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

8. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.kudaka.org.tr internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru sahibi adaylar, yarışma sınavına çağrılma/çağrılmama, yarışma sınavı kurulu çalışmaları ve sınav sonuçları hakkında herhangi bir hak, talep ve itirazda bulunamazlar.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

9. Standart Başvuru Evrakları Ve Bilgi Alma

Başvuru sırasında kullanılacak standart evraklara (EK-1 ve EK-2) Ajansın internet sitesinden (kudaka.org.tr) ulaşılabilir.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel : 0442 235 61 11

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.