23 Temmuz 2024 Salı

İslam Öncesi Türk Tarihi Soru Ve Cevapları (Test)

1. Orta Asya’da yapılan kazılar sonunda ortaya çıkarılan kumaş parçaları ve altın heykellerden yararlanılarak Türk tarihinin başlangıcı MÖ. 4000’lere kadar götürülmüştür. Ortaya konan her bulgu yeni açıklamaları da beraberinde getirmektedir.

Bu bilgilere göre;

I. Tarih, bilimsel çalışmalara kapalı bir bilim değildir.

II. Elde edilen bulgular tarihin aydınlatılmasında etkili olmaktadır.

III. Türkler dünya kültürünün yaratıcısıdır.

IV. Türkler tarih öncesi dönemde Orta Asya’da yaşamıştır.

V. Maden sanatı Türklerle başlamıştır. gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) I, II ve IV B) III ve V C) Yalnız IV

D) I ve IV E) Yalnız III

 

 

2. Türklerin Orta Asya’dan yaptığı göçlerde genelde batı, doğu ve güneye doğru gitmeleri, kuzeye yapılan göçlerin daha az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Güçlü devletlerin bulunması

B) Çin’den uzaklaşılmak istenmesi

C) İklim koşullarının elverişsiz olması

D) Kurultay kararlarının uygulanması

E) Göç yollarına uzak olması

 

3. Büyük Hun hükümdarı Mete, askeri açıdan üstünlük kurmasına karşın, Çin’i doğrudan topraklarına katmamış dışardan baskı altına almayı çıkarları açısından daha uygun görmüştür.

Aşağıdakilerden hangisinin, Mete’yi bu politikayı izlemeye yönelten temel etken olduğu savunulabilir?

A) Çin’e yerleşilmesi durumunda kültürel özelliklerin kaybedileceği düşüncesi

B) Düzenli ordunun kurulmuş olması

C) Batıdaki fetihlere ağırlık verilmesi

D) Çin topraklarının verimsiz olması

E) Mimari çalışmaların yetersiz kalması

 

 

4. Büyük Hun Devleti ile Çin arasında imzalanan bir antlaşmada “Çinliler, Hunlara belirlenmiş miktarda ipek, şarap ve diğer çeşitli yiyecekleri her yıl satacak.” maddesi yer almıştır.

Bu maddeye bakılarak, aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Orta Asya’da ipek üretilmediği

B) İpek Yolu’nun Orta Asya’dan geçtiği

C) İki taraf arasında sürekli savaşlar yapıldığı

D) Çinlilerin Hunlara vergi ödemeyi kabul ettiği

E) İki devlet arasında ticari ilişki olduğu

 

5. – Hunların saldırılarından korunmak için Çin Seddi’nin yapılması

– Hunların bir kısmının Orta Asya’dan göç ederek Avrupa Hun Devleti’ni kurması gibi bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlamaz?

A) Türkler Çinliler ile savaş yapmıştır.

B) Türkler Çinlilerden daha güçlüdür.

C) Hunlar farklı bölgelerde devletler kurmuştur.

D) Hun-Çin savaşlarının temel nedeni İpek Yolu egemenliğidir.

E) Türkler Orta Asya’dan Avrupa’ya göç etmiştir.

 

6. Uygurlarla ilgili özelliklerden bazıları şunlardır:

I. Maniheizm dininin benimsenmesi

II. Kendilerine özgü alfabe kullanılması

III. Yönetimde kurultay kararlarının etkili olması

IV. Kağıt ve matbaa tekniğinin gelişmesi

Bunlardan hangilerinin kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak ortaya çıkan gelişmeler olduğu savunulabilir?

A) I ve IV B) Yalnız I C) II ve III

D) Yalnız IV E) Yalnız II

 

7. Orta Asya’da devlet kuran Avarlar 552’de Göktürkler tarafından yıkılınca batıya göç etmek zorunda kaldı. Romanya ve Macaristan topraklarında yeni bir devlet kurdu. Bizans İmparatorluğu ile yaptığı savaşları kazanarak yıllık vergiye bağladı. Daha sonra İstanbul’u kuşattıysa da başarılı olamadı.

Bu bilgilere göre Avarlar ile ilgili olarak hangi yargıya varılamaz?

A) Hem Asya’da hem de Avrupa’da egemenlik kurmuştur.

B) Savaşçı özelliklerini korumuştur.

C) Avrupa’daki hakimiyeti uzun süre devam etmiştir.

D) Ekonomik açıdan kazanç sağlamıştır.

E) Askeri açıdan başarısız sonuçlanan girişimlerde de bulunmuştur.

 

8. — Uygurlar

— Hazarlar

— Karluklar

gibi Türk topluluklarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Yerleşik yaşama geçmeleri

B) Eski inançlarını terkederek yeni bir dini inancı benimsemeleri

C) Siyasi varlıklarını Avrupa’da devam ettirmeleri

D) Müslüman-Araplarla savaşmaları

E) Kendilerine özgü alfabe kullanmaları

 

9. Göktürk Devleti’nin batı kanadını yöneten İstemi Yabgu’nun oğlu Tardu, babası gibi güçlü bir kişiydi. Ancak devletin başına geçmek istemesi iç karışıklığa yol açtı. Çinliler bu durumdan yararlanarak Göktürklerin içişlerine karıştı. Devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı.

Bu bilgiye göre, Türk devletlerinin parçalanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin güçlü olmaması

B) Devletin törelere göre yönetilmesi

C) Fetih yapılmaması

D) Kesin bir veraset kuralının olmaması

E) Hakanın yetkilerinin kısıtlanması

 

10. Uygurlarda hanedan dışından olanların da hükümdar olabilme hakkı vardı. Ancak bu konuda hükümdarın seçilmesine kurultay karar verirdi.

Yalnızca bu bilgiden hangi sonuç çıkarılabilir?

A) Kurultayın toplanması hükümdarın isteği ile olur.

B) Kurultayın toplanması belirli zamanlarda olmaktadır.

C) Kurultayın geniş yetkileri vardır.turkeyarena.net

D) Tahta geçebilmek için mutlaka hükümdarın çocuğu olmak zorunludur.

E) Kurultayın tek görevi hükümdarın seçimi yapmaktır.

 

11. İslam öncesi Türk toplulukları genelde göçebe yaşam biçimini benimsemişlerdir.

Türklerin göçebe yaşam biçimini benimsemesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) Farklı kültürlerden etkilenmeleri

B) Gittikleri bölgelerde kültürel kimliklerini kaybetmeleri

C) Anıtsal nitelikli eserler yapmamaları

D) Değişik yerlerde devletler kurmaları

E) Veraset anlayışı nedeniyle saltanat kavgaları yaşamaları

 

12. İslam öncesi Türk devletlerinin,

I. Yönetimde Hakanın yanında kurultayın da etkili olması

II. Orhun Anıtlarının yazılması

III. Töre adı verilen hukuk kurallarının uygulanması

gibi özelliklerinden hangilerinin Türk kültürünün günümüze kadar gelmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

 

 

CEVAP ANAHTARI

1. B 2. C 3. A 4. E 5. D 6. A 7. C 8. B 9. D 10. C 11. E 12. B

Sonraki Haber

İhtiyaç Yayınları TG – Çözümleri Açıklamalı

            İHTİYAÇ YAYINLARI TG_2-2 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_3-3 İHTİYAÇ YAYINLARI TG_4-4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.