27 Mayıs 2024 Pazartesi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 5 (beş) Uzman Personel alımı yapılacaktır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın merkezi Balıkesir olup, Ajans’ın faaliyet alanını Balıkesir ve Çanakkale illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği ilde çalışacaktır.

Tablo 1:Sınav Takvimi ve Sınava Başvuru Yeri

SINAVA BAŞVURU YERİ Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/B BALIKESİR
SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ 30 Ekim – 08 Kasım 2013 08.30-17.00
SINAV ŞEKLİ SÖZLÜ SINAV
SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI 11 Kasım 2013
SINAV YERİ Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/B BALIKESİR
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ 13 Kasım 2013

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. Başvuru İçin Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

d) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. KPSS Puanı ve Deneyim İle Başvuracak Adaylar İçin Ortak Şartlar

a) Üniversitelerin;

-Şehir ve Bölge Planlama,

-Matematik,

-İktisat,

-Hukuk,

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği [1] /Çevre Mühendisliği/Kimya Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak . YDS/KPDS eşdeğer sınavları için Yükseköğretim Kurumu denklik tablosu:http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

ALAN

GMKA

2.1 KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar İçin Şartlar

KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıda gösterilen tabloda ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

Tablo 2: KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar İçin Şartlar:

ALAN SAYISI KPSS PUANI KPSS PUAN TURU
Şehir ve Bölge Planlama 1 80 4, 5, 6. 7 veya S
Matematik 1 80 4,5,6,7,8,25 veya 75
İktisat 1 80 9. 18,22,28 veya 98
Hukuk 1 80 11,20 veya 21
Elektnk-Elektronik Mühendisi/Çevre Mühendisi/Kimya Mühendisi 1 80 4, 5, 6. 7 veya 8

Elektrik-Elektronik Mühendisi/Çevre Mühendisi/Kimya Mühendisi

 

 

2.2 KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın Deneyim ile Başvuracak Adaylar için Şartlar

İş deneyimi ile başvuracak adaylar için, Tablo 2’de belirtilen bölümlerden mezun olup kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.

5) Tanıtım, danışmanlık,

6) Şehircilik ve çevre,

7) Araştırma-geliştirme,

8) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

9) Finansman,

10) İnsan kaynakları yönetimi,

11) Uluslararası ticaret

3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Sebepleri

3.1. Şehir ve Bölge Planlama, Matematik, İktisat, Hukuk ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Çevre Mühendisliği/Kimya Mühendisliği

Ajans, Şehir ve Bölge Planlama, Matematik, İktisat, Hukuk ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Çevre Mühendisliği/Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun 5 (beş) uzman personel almayı planlamaktadır. Sözlü sınava çağrılacak adaylara, aşağıdaki puanlama kriterleri uygulanacak ve alınacak personel sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir.

3.1.1 Şehir ve Bölge Planlama (1 Kişi) Tercih Sebepleri

1. Harita okuma konusunda bilgi veya deneyim sahibi olmak.

2. Şematik haritalar hazırlama konusunda deneyim sahibi olmak veya ilgili programları kullanabilmek.

3. Bölgesel kalkınma politikaları konusunda bilgi veya deneyim sahibi olmak.

4. Planlama ve imar mevzuatı konusunda bilgi sahibi olmak.

5. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve ilgili programları kullanabilmek.

3.1.2 Matematik (1 Kişi) Tercih Sebepleri

1. Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. kuruluşlar tarafından finanse edilen program/projeler kapsamında tecrübe sahibi olmak.

2. Şartname ve ihale dosyası hazırlama, satınalma, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak.

3. Finansal planlama, bütçeleme, mali tablo analizi konularında bilgi ya da deneyim sahibi olmak.

4. Veri analizi konusunda bilgi ya da deneyim sahibi olmak.

3.1.3 İktisat (1 Kişi) Tercih Sebepleri

1. Mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci, uluslararası fonlar, risk sermayesi, ithalat aşamaları ve gümrük işlemleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2. Finansal planlama, bütçeleme, tarım ekonomisi, sanayi ekonomisi, turizm ekonomisi, çalışma ekonomisi ve işletme (yönetim) ekonomisi konularında tecrübeli ya da bilgi sahibi olmak.

3. Rekabetçilik, verimlilik, kümelenme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler, iş piyasası durumlarındaki değişmeleri ve diğer ekonomik faktörlerdeki eğilimleri incelemek ve tahminler yürütmek konularında tecrübeli ya da bilgi sahibi olmak.

3.1.4 Hukuk (1 Kişi) Tercih Sebepleri

1. Aktif bir şekilde avukatlık yapmış veya yapıyor olmak.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri, kamulaştırma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

3. Planlama, imar ve kıyı mevzuatı konularında bilgi veya deneyim sahibi olmak.

4. Yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak.

3.1.5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Çevre Mühendisliği/Kimya Mühendisliği (1 Kişi) Tercih Sebepleri

1. Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. kuruluşlar tarafından finanse edilen program/projeler kapsamında tecrübe sahibi olmak.

2. Şartname ve ihale dosyası hazırlama, satınalma, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak.

3. Bölgede önemli bir sektör olan yenilenebilir enerji sektörü ve bu sektörün çevresel etkileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 

4. Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği, çevre denetimi ve Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) konularında bilgi sahibi olmak.

5. Atık yönetimi ve atık su arıtma projelerinde planlama ve uygulama aşamalarında deneyim sahibi olmak.

4. Adayların Sözlü Sınav Ön Değerlendirme Kriterleri

Tablo 3: Adayların Puanlama Kriterleri

Puanlama Kriterleri Kriter İle İlgili Gösterge Puanlamadaki Ağırlığı
KPSS Puanı 80 Puan ve üzerindeki puan dikkate alınır 20%
Deneyim Yılı (belgelenmek kaydıyla) 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır
YDS/KPDS Puanı 70 Puan ve üzerindeki puan dikkate alınır 30%
Yüksek Lisans Yüksek Lisans yapmış ve bunu belgeleyen adaya puan verilecektir 5%
İkinci Yabancı Dil Buna ilişkin YDS/KPDS Puanı veya YÖK eşdeğer puanı dikkate alınır 5%
Tercih Sebepleri Başvurulan bölüm için belirtilen tercih sebeplerine sahip olmak 40%

Başvuran adayların puanları, yukarıdaki tabloya göre hesaplanacak ve adayın aldığı toplam puan ile sıralamadaki yeri belirlenecektir.

5. Başvuru

5.1 Başvuru Şekli ve Yeri:

Adayların, sınava katılabilmek için Ajans’ın web sayfasından (http://www.gmka.org.tr) temin edilecek olan İş Talep Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber son başvuru tarihine kadar “Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi No:36/B BALIKESİR” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

5.2 Başvuru Tarihi:

Başvurular 30 Ekim 2013 Çarşamba günü başlayacak ve 08 Kasım 2013 Cuma günü saat 17:00’da sona erecektir.

5.3 Başvuru İçin İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu (www.gmka.org.tr internet adresinden temin edilecektir).

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

c) 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf.

ç) YDS/KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı ya da tasdikli sureti.

d) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS Sonuç Belgesinin aslı ya da tasdikli sureti.

e) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya kurumca onaylı sureti.

f) İş tecrübesi ile başvuran adaylar için, resmi iş döküm belgesi (Başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir, ancak sınavda başarılı olan adaylardan resmi onaylı iş döküm belgesi sunması talep edilecektir).

g) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı veya T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi.

ğ) Özgeçmiş (Ajans tarafından belirlenecek standart formatta olmalıdır).

j) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya başvuru tarihi itibari ile en az 6 (altı) ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti.

6. Sınav

6.1 Sözlü Sınava Çağırılacak Adayların Belirlenmesi

Tablo 3’te belirtilen şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda her alan için belirtilen sayının 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir. Ancak çağrılan son sıradaki adayın puanı ile aynı olan diğer adaylar da sınava çağrılabilecektir.

 

6.2 Sınava Giriş Yeri ve Tarihi

Ajansa yapılan başvurular Genel Sekreterlikçe dosya üzerinden değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 11 Kasım 2013 tarihinden itibaren www.gmka.org.tr,www.balikesir.gov.trwww.canakkale.gov.trinternet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma sınavı 13 Kasım 2013 tarihinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında (Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Cad. No:36/B BALIKESİR) yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

6.3 Yarışma Sınavının Yapılışı

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

6.4 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Sınavda 70 puan ve üstünde not alan adayların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

 

6.5 Sınav Sonucunun Duyurulması

Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, Sınav Kurulunun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın web sitesi olan www.gmka.org.tr adresinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

ÖNEMLİ UYARILAR:

1- Ajans’ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 6495 sayılı kanunun 73/2. maddesi ile değişik 375 sayılı KHK’nın ek 11. maddesi uyarınca, uzman personel için; emsali olan Başbakanlık uzmanından fazla olmayacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

2- Ajans’ın, personel ile imzalayacağı iş sözleşmesinde 3 (üç) yıl çalışma koşulu bulunmakta olup, 3 (üç) yıldan önce iş akdini haklı neden olmaksızın feshetmek isteyen personel için kademeli olarak belirlenen cezai şart uygulanacaktır. (İş akdinin imzalanmasından itibaren ilk yıl içinde iş akdini fesheden personel için 3 (üç) maaş, ikinci yıl içinde iş akdini fesheden personel için 2 (iki) maaş, üçüncü yıl iş akdini fesheden personel için 1 (bir) maaş tutarında cezai şart personelden tahsil edilecektir.)

2 YDS/KPDS eşdeğer sınavları için Yükseköğretim Kurumu denklik tablosu kullanılacaktır. YDS/KPDS’ye denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge arandığından ÜDS puanı denklikte kabul edilmeyecektir.

3 YDS/KPDS belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması eşit puan alan adaylar arasında tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

1) Planlama, programlama,

2) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

3) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

4) İzleme ve değerlendirme,

[1] Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları ile Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümü mezunlarının yapacağı başvurular da kabul edilecektir.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.