19 Haziran 2024 Çarşamba

Gençlik Ve Spor Bakanlığı 50 Gençlik Ve Spor Uzman Yardımcısı Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek ve Gençlik ve Spor Uzmanı olarak
yetiştirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 9 uncu, 8 inci ve 7 nci derecelerden boş bulunan elli (50)
adet kadroya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav,
Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yarışma
Sınavı ile Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.
Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayıları ile KPSS puan türleri
aşağıdadır.

fds5f454

I- YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
c) ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarında, yukarıda, fakülte veya bölümlere göre belirlenen puan türlerinden yetmiş taban puanı almak kaydıyla
başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her grup için ayrı ayrı olmak üzere alınacak
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana
sahip adaylar da Yarışma Sınavına çağırılacaktır),
ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
II- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
Başvurular 25/01/2016 tarihinde başlayıp 05/02/2016 tarihi mesai bitimine kadar (saat 18:00)
yapılabilecektir. Sınava katılmak isteyenler, Bakanlığımız www.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden, “Gençlik ve
Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak ve vesikalık
fotoğrafı ile mezuniyet belgesini (varsa denklik belgesi) tarayıp eklemek suretiyle başvurularını elektronik ortamda
yapacaktır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan veya elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul
edilmeyecektir.
Başvuru formunda yer alacak fotoğraf; son altı ay içerisinde çekilmiş, mevzuata uygun ve kişinin kolaylıkla
tanınmasını sağlayabilecek nitelikte ve çözünürlükte olacaktır.
III- YARIŞMA SINAVININ YERİ VE TARİHİ
Yazılı sınav, 13/03/2016 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.
Yazılı sınava katılacaklara ilişkin geçici liste 15/02/2016 tarihinde, yazılı sınava katılmaya hak kazananlara
ilişkin kesin liste ise 29/02/2016 tarihinde, Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar sınavda, Bakanlığımız internet sitesinden temin edecekleri “Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik
tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
yanlarında bulunduracaktır.
Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri yazılı sınav sonuçları ile birlikte Bakanlığımız internet sitesinde
duyurulacak olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2 / 3
IV- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenecek olup, yazılı sınav çoktan
seçmeli soruların cevaplandırılması şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınavda tüm adaylar; Genel Kültür ve Genel
Yetenek sorularını cevaplandıracaktır.
Yazılı sınava girecek adayların cevaplayacakları soruların konu gruplarına göre dağılımı ve puanları aşağıda
gösterilmiştir:
A) Ortak Konular : Otuz (30) puan.
Genel Kültür, Genel Yetenek.
B) Mesleki Alan Bilgisi Konuları: YetmiĢ (70) puan.
1. Bölüm
1. Grup:
a) Asıl Alan : Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve
Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası. Elli (50) puan.
b) İkincil Alan: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku. Yirmi (20) puan.
2. Grup:
a) Asıl Alan : Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras
Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Spor Hukuku. Elli (50) puan.
b) İkincil Alan: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi.
Yirmi (20) puan.
2. Bölüm
1. Grup:
a) Asıl Alan : Mezun olunan bölüm konuları. YetmiĢ (70) puan.
2. Grup:
a) Asıl Alan : Mezun olunan bölüm konuları. YetmiĢ (70) puan.
3. Grup:
a) Asıl Alan : Mezun olunan bölüm konuları. YetmiĢ (70) puan.
4. Grup:
a) Asıl Alan : Mezun olunan bölüm konuları. YetmiĢ (70) puan.
V- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları
gerekmektedir. Yazılı sınavdan en az yetmiş puan alan adaylardan, grup kontenjanları dikkate alınarak kendi
aralarında oluşturulacak puan sıralamasına göre her bir grup için atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar
aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ayrıca, her bir grup için son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da
sözlü sınava çağırılacaktır.
Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle Sınav Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için
elli, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda
başarılı sayılmak için Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az 70 puan olması şarttır.
Yarışma Sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması
alınarak hesaplanacaktır. Yarışma Sınavı sonuçlarına göre adaylar, Sınav Komisyonu tarafından Yarışma Sınavı
puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, her bir grup için atama
yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Asil ve yedek
listelerinde sıralama yapılırken adayların Yarışma Sınavı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı
yüksek olan adaya, yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
Yarışma Sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı
kadrolarına atamaları yapılacaktır. Ataması yapılanlardan belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller olmaksızın
belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller nedeniyle göreve
başlamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak
sayılmayacaktır.
Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden
ayrılanların yerine, müteakip sınav tarihine kadar, yedek listedeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.
Yedek listede yer almak, sonraki sınavlar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
Ayrıca, Yarışma Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
3 / 3
VI- İSTENİLECEK BELGELER
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı duyurulan adaylar, sınav başvuru formu ile birlikte aşağıdaki
belgeleri, duyuruda belirtilen tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi
Başkanlığına teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
1- Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar
için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,
2- KPSS sonuç belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,
3- Yazılı özgeçmiş,
4- İki adet vesikalık fotoğraf,
5- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali olmadığına dair yazılı beyanı,
6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
7- Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
VII- ĠTĠRAZ
Yarışma Sınavına yazılı bölümüne katılacaklara ilişkin geçici listeye, listenin ilanından itibaren beş gün
içinde itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç on gün
içerisinde sonuçlandırılacaktır.
Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz
edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak
ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
VIII- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Yarışma Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin
sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler,
hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

Sonraki Haber

T.C. Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında arşiv hizmetlerinde aşağıda belirtilen pozisyonlarda çalışmak üzere mülakatla sözleşmeli arşiv uzmanı alınacaktır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.