14 Nisan 2024 Pazar

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2012 Yılı KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 16 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

Unvanı Adedi Açıklama

Hemşire 9 Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve 3. basamak sağlık kurumlarında en az 3 ay iş tecrübesi olmak.

Hemşire 6 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve 3. basamak sağlık kurumlarında en az 1 yıl iş tecrübesi olmak.

Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve Perfüzyonist belgesine sahip olmak.

Toplam 16

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Müracaat tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

(Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3. 2012 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3 puanı, ortaöğrenim mezunları için KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRL ÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

4. Müracaat edecekler ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Öğrenim Belgesi (Aslı veya Noter tasdikli olması)

Noter ve Kurumumuz dışındaki başka kurumların onayladığı belge kabul edilmeyecektir.

2. 2012 KPSS sınav sonuç belgesi

(Lisans mezunları için KPSSP3 puanı, Ortaöğrenim mezunları için KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.)

3. Fotoğraf (1adet)

4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5. Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için)

6. İlgili unvanlar için istenilen iş tecrübesi belgeleri (aslı)

7. Başvuru formu ve Dilekçe (web sayfasından indirilecektir)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç üç (3) gün içerisinde http://www.gop.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.gop.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 10 (on) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip atama yapılacaktır. Atamaların adaylara bildirilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bilgi İçin :

Personel Daire Başkanlığı

Tel : 0-356-2521616 (1161)-(1154)

İLAN TARİHİ : 05.02.2014 Çarşamba

SON BAŞVURU TARİHİ : 19.02.2014 Çarşamba (mesai bitimine kadar)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Ek Madde

1- Yeniden Hizmete Alınma

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.