27 Mayıs 2024 Pazartesi

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

 

 

 

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince Üniversitemizde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvuracak adayların en geç 25.10.2013 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Dicle Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

 

 

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere alınacak sözleşmeli personel alımına ilişkin 04.10.2013 tarihli Posta Gazetesinde yayımlanan ilanın ekidir.

 

İlan Tarihi : 05.10.2013

Son Başvuru Tarihi: 25.10.2013 ( Mesai bitimine kadar )

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER DETAY BİLGİLER

 

1-Adaylardan, ilanda unvanı, adedi ve özel şartları belirtilen pozisyonlara başvurularda ayrıca, 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel şartlar;

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından veya www.dicle.edu.tr web adresinden temin edilecek başvuru formu ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda adresi yazılı bulunan Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

a) Öğrenim Belgesi ve Fotokopisi.

b) 2012 yılı KPSS’ nın ilgili puan türünü gösteren sınav sonuç belgesi.

c) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.

d) Sabıka Kaydı.

e) İlanda belirtilen şartları belgelendirmek.

4- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan asil aday ile yedek aday başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (iş günü) gün içerisinde www.dicle.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5-Atanmaya hak kazanan asil adaylar; ilan tarihi itibariyle 10 gün içerisinde istenilen belgeler ile birlikte sözleşme imzalamak üzere başvuruda bulunmaması halinde aynı pozisyon için belirlenen yedek aday davet edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler ;

1-Sağlık Kurulu Raporu

2-Askerlik Belgesi ( Erkek Adaylar için )

3- 2 Adet Fotoğraf

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Halen Kurumumuzda 657 sayılı kanunun 4/ B maddesi statüsünde sözleşmeli personel olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü / DİYARBAKIR

İrtibat Tlf : 0 412–2488030 – 2313

 

 

 

UNVAN VE NİTELİK ADET AÇIKLAMA
HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK, EN AZ 1 YIL ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GÖĞÜS TBC KLİNİĞİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK, BRONOSKOPİ HEMŞİRELİĞİ YAPMIŞ OLMAK. NEONETAL RESÜSTASYON SERTİFİKALI OLMAK (NRP SERTİFİKASI)
HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK, EN AZ 2 YIL ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK, NEONETAL RESÜSTASYON SERTİFİKALI OLMAK (NRP SERTİFİKASI)
HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK, EN AZ 2 YIL ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ENDOKRONOLJİ KLİNİĞİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK
HEMŞİRE 2 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK, EN AZ 2 YIL ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK,
HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK, EN AZ 2 YIL NEFROLOJİ KLİNİĞİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK
HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK, EN AZ 3 YIL ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ENDOKRONOLJİ KLİNİĞİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EN AZ 6 AY ORTOPEDİ LKİNİĞİ ÇALIŞMIŞ OLMAK KLİNİĞİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK
HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK, EN AZ 1 YIL DAHİLİYE KLİNİĞİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK
HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK, NEONETAL RESÜSTASYON SERTİFİKALI OLMAK (NRP SERTİFİKASI), YENİ DOĞAN ÜNİTESİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK, EN AZ 2 YIL ENTERAL BESLENME EĞİTİMİ HEMŞİRESİ OLARAK ÇALIŞMIŞ OLMAK
HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK, EN AZ 6 AY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇLIŞMIŞ OLMAK, 6 AY ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE NEFROLOJİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK
HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK, EN AZ 6 AY ÜNİVERSİTE HASTENESİNDE ENDOKRİN KLİNİĞİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK
HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK, EN AZ 6 AY KLİNİK DENEYİME SAHİP OLMAK.
HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK, EN AZ 6 AY İNFİZYON EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ YAPMIŞ OLMAK
HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK, EN AZ 1 YIL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK
HEMŞİRE 4 İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK
RÖNTGEN TEKNİKERİ 1 İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK, BİR ÜNİVERSİTES HASTANESİNDE RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEKNİKER OLARAK 3 TMR CİHAZINDA ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK VE AYNI CİHAZDA KARDİYAL, MR ÇALIŞMALARI YAPMIŞ OLMAK.
UZMAN DOKTOR 1 ORTOPEDİ VE TRAVNATOLOJİ UZMANI OLMAK
UZMAN DOKTOR 1 ÇOCUK SAĞLIĞI VE VE HASTALIKLARI UZMANI OLMAK.
TEKNİKER 1 MESLEK YÜKSEKOKULLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE EN AZ 4 YIL SANTRAL İŞLETME TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK, SİSTEM BAKIM ONARIM UZMANLIĞI SERTİFİKASI SAHİBİ OLMAK, AĞ VERİ TABANI UZMANLIĞI SERTİFİKASI OLMAK, AĞ İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKASI SAHİBİ OLMAK, YABANCI DİL KURSU SERTİFİKASI OLMAK, WCDMAR RAN OVERVİEW EĞİTMENİ ALMIŞ OLMAK.
TEKNİKER 1 MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK. BİR ÜNİVERSİTESNİN BİLGİ İŞLEM MERKEZİ NETWORK ALT YAPISINDA EN AZ 3 AY ÇALIŞMIŞ OLMAK. 1.3 VPN APPLİCATİON WİTH ALCATEL-LOCENT EQUPMENTS BASİC NETWORK TEKNOLOGİES NETWORK TEKNOLOGİES AMPACTI -II İNSTALLİNG, USMS (UNIVERSAL SİTE MANAGEMENT SYSTEM), NEC PASOLINK NEO SERİES SYSTEM OPERATİONA MAİNTENANCR, 3GTRANSMİSYON TEKNOLOJİLERİ, NEC RL SİSTEMLERİ, TEMEL TRANSMİSYON VE ERİCSSON RADYO LİNK(MLF-MLTN) SİSTEMLERİ EKİP OLUŞTURMA VE GELİŞTİRME SEMİNERİ, YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA VE ELETRİK TEMELLİ KAZALARIN ÖNLENMESİ, KAMPÜS OTOMOSYON SUNUCU YAZILIMI, KAMPÜS OTOMASYON BAKIM ONARIM VE MONTAJ YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA TATBİKATIİ İLKYARDIM BİLGİLENDİRME, EĞİTİMLERİNİ ALMIŞ OLMAK.
TEKNİSYEN 1 MESLEK LİSELERİNİN TESVİYE BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. BİR KAMU KURUMUNDAN EN AZ ON YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK. BİR ÜNİVERSİTEDE EN AZ İKİ YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK. BİLGİSAYAR SERTİFİKASI OLMAK.
MÜHENDİS 1 ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN ELEKTRİK ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK. HABERLEŞME SEKTÖRÜNDA EN AZ2 YIL SANTRAL İŞELTME TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK. SİSTEM BAKIM ONARIM UZMANLIĞI SERTİFASI SAHİBİ OLMAK AĞ VERİ TABANI UZMANLIĞI SERTİFİKASI OLMAK, AĞ İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKASI CCNA, EXPLORATİON ROUTİNG PROTOCOLS AND CONCEPTS SERTİFİKASI OLMAK. GSM BSS ADVANCED EĞİTİMİNİ ALMIŞ OLMAK
MÜHENDİS 1 ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK, MESLEĞİ İLE İLGİLİ OLARAK EN AZ 3 YIL YURTDIŞI PROJELERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK, PROJE YÖNETİMİ SEMİNERİNE KATILMIŞ OLMAK, GÜVENLİK İÇİN LİDERLİK SERTİFİKASI OLMAK, BİR HASTANENİN ELEKTRİK MEKAİK, BİOMEDİKAL CİHAZLARIN BAKIM ONARIM VE İŞLETME İŞİNDE EN AZ 20 AY ÇALIŞMIŞ OLMAK.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
UNVAN VE NİTELİK ADET AÇIKLAMA
ORTEZ PROTEZ TEKNİKERİ 1 İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK. EN AZ 3 YIL GENEL AMELİYATHANE DENEYİMLİ OLMAK, EN AZ6 AY RADYOLOJİ DENEYİMLİ OLMAK. ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.