25 Nisan 2024 Perşembe

ÇB Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAM OTORİTESİ)

SEÇME SINAVI İLANI (İzleme Uzmanı)

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında 5824 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan IPA Çerçeve Anlaşması ve 16.09.2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan Türkiye’deki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni altındaki katılım öncesi yardım aracından sağlanan topluluk desteğine yönelik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ile ilgili Finansman Anlaşması kapsamında ilgili Operasyonel Programın Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen TR07H5.01-01/002 sayılı AT Sözleşmesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca “Sözleşmeli Personel” statüsünde istihdam edilmek üzere “20 (yirmi)” İzleme Uzmanı alımına yönelik Seçme Sınavı yapılacaktır.

SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI[1]

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

b) Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olmak ya da yerine getirmiş sayılmak,

c) Seyahat odaklı ve yoğun çalışma temposunda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) İzleme görevinin gerektirdiği sık ve yoğun saha ziyaretleri için seyahat engeli bulunmamak,

e) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

f) Microsoft Office vb. bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,

g) Akıcı Türkçe bilgisine sahip olmak,

SEÇME SINAVINA KATILMA ÖZEL KOŞULLARI

a) En az 3 yıl profesyonel iş deneyimine sahip olmak,

b) Avrupa Birliği Mali Yardımları kapsamında fonlanmış en az 1 hibe programı kapsamında bizzat izleme faaliyeti gerçekleştirmiş olmak.[2] Birden fazla programda izleme faaliyeti gerçekleştirmiş olmak tercih sebebi sayılacaktır.

c) Avrupa Birliği Mali Yardımları kapsamında fonlanmış mal alımı sözleşmelerine ilişkin ön kabul ve nihai kabul işlemlerine yönelik masa başı ve sahada kontrol işlemlerinde rol almış olmak tercih sebebi olacaktır.

İZLEME UZMANI ADAYLARI İÇİN İŞ TANIMI

İstihdam edilecek İzleme Uzmanları, Avrupa Birliği Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yönetilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında yürütülecek hibe programları başta olmak üzere tüm sözleşmelere yönelik olarak sürekli ve düzenli izleme ve rehberlik faaliyetlerini yürütecektir.

Bu kapsamda İzleme Uzmanları için iş tanımının temel öğeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1 Günlük izleme faaliyetleri;

1.1 İzleme Bilgi Sistemine sözleşme düzeyinde veri girişini temin ve takip etmek,

1.2 Sözleşme düzeyinde faaliyet ve ihale planları uyarınca gerçekleşen ilerlemeyi takip etmek, faaliyetlerin planlanması ve ilerlemesinde aksayan hususları tespit etmek, faydalanıcı düzeyinde yapılması gerekli uyarılar ile önleyici tedbirler konusunda Sözleşme Yöneticisine rapor vermek ve istendiğinde bu uyarı ve tedbirleri gerçekleştirmek,

1.3 Hibe Faydalanıcıları ile Sözleşme Makamı adına günlük iletişimi yürütmek ve faydalanıcılara gerektiğinde rehberlik hizmeti vermek.

2 Düzenli izleme ziyaretleri;

2.1 Risk Değerlendirme Stratejisini her bir sözleşme için uygulamak ve Sözleşme Makamınca onaylanmak üzere izleme ziyaretleri taslak planını hazırlamak,

2.2 İzleme ziyaretlerini gerçekleştirmek, teknik ve mali belgeleri kontrol etmek, izleme raporlarını hazırlamak ve izleme ziyareti sonuçlarının takibini yürütmek,

3 Sözleşme Yöneticilerine doğrudan destek:

3.1 Sözleşme Yöneticilerine ilgili idari ve teknik belgelerin düzenlenmesinde destek sağlamak,

3.2 İhtiyaç olması halinde teknik veya işbaşı eğitimler vermek veya verilmesine yardımcı olmak,

3.3 Hibe Faydalanıcısının soru ve taleplerini incelemek, Sözleşme Yöneticisinin onayına sunmak üzere cevap taslağı hazırlamak ve/veya Hibe Faydalanıcısına bu hususların hazırlanmasında destek olmak,

3.4 İlgililer tarafından gerçekleştirilecek tematik değerlendirmeler ile teknik ve mali kontroller öncesinde ara ve nihai raporların idari kontrolünü gerçekleştirmek,

3.5 Düzenli olarak temel izleme sonuçlarını analiz etmek ve ilgili Sözleşme Yöneticisine raporlama yapmak,

3.6 Tedarik sözleşmelerinde gerçekleştirilen geçici ve nihai onay süreçlerine İzleme Uzmanı vasfıyla dâhil olmak (özellikle sahada),

4 Avrupa Birliği Mali Yardımları kapsamında Sözleşme Makamının yönetmekle sorumlu olduğu her tipte sözleşmenin (hibe, hizmet, mal alımı, inşaat) izlenmesine ilişkin verilen ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

SEÇME SINAVI ESASLARI

Başvurusu alınan adaylar başvuru formları ve destekleyici belgelerinin tam ve uygun olarak teslimi ve özgeçmişlerinin başvurdukları pozisyon için belirlenen kıstaslara uygunluğu değerlendirilmek suretiyle ön elemeye tâbi tutulacaklardır.

Ön eleme safhasını geçen ve başvurusu uygun bulunan tüm adaylar Türkçe olarak gerçekleştirilecek giriş sınavına tâbi tutulacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü iki aşamadan oluşacaktır.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi başvuruların sona ermesinden sonra www.ikg.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda adayların genel Avrupa Birliği Mali Yardımları ve bu kapsamda hibe sözleşmeleri uygulamalarına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve Avrupa Birliği müktesebatı ve pratikleri hakkındaki bilgi düzeyleri ölçülecektir.

Test usulünde gerçekleştirilecek yazılı sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılacak ve altmış (60) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih www.ikg.gov.tr adreslerinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınavda adayların başvurdukları pozisyona uygunlukları, genel kültür düzeyi, muhakeme, ifade ve görevinin gerektirdiği temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda, adayların başvurdukları pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz tam puan üzerinden en az “60” puan almak kaydı ile ortalamada en az “75” puan alınması gerekir. Bu kıstasları karşılayan ve en yüksek puanı alan ilk 20 kişilik asil liste ve 5 kişilik yedek liste Başkanlığımız internet sayfasında (www.ikg.gov.tr) ilan edilecek olup, başarısız bulunan adaylara yönelik bireysel bir geri bildirimde bulunulmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı internet sayfasından (www.ikg.gov.tr) temin edilecek iş talep formu ve aşağıda sayılan belgeler, şahsen veya posta yoluyla Başkanlığımız adresine en geç 30.09.2013 tarihi mesai bitimine kadar (17:30) iletilmelidir. Bu tarih ve saatten sonra şahsen ya da posta yolu ile iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

713. Sokak No:4 Yıldızevler Mahallesi, Çankaya, 06550, Ankara

Süreçlere ve belgelere ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesine kadar recruitment@ikg.gov.tr e-posta adresine iletilmedir. Yalnızca bu İlan Metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve verilen cevaplar www.ikg.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yazılı bu cevaplar son başvuru tarihinden en az 2 gün öncesine kadar yayımlanmış olacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Adayların, aşağıdaki belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini[3] eksiksiz biçimde aşağıdaki sıralama takip edilmek suretiyle tasnif ederek, sırt kısmında başvuru sahibinin ismi yazılı olacak şekilde hazırladıkları kapalı bir zarf içinde ibraz etmeleri gerekmektedir:

a) İş Talep Formu (Başkanlığımız internet sayfasından (www.ikg.gov.tr) temin edilerek tek sayfa halinde eksiksiz doldurularak imzalanmalıdır),

b) Fotoğraflı Özgeçmiş (Başkanlığımız internet sayfasından (www.ikg.gov.tr) temin edilerek eksiksiz ve ayrıntılı olarak doldurulmalı ve her sayfası aday tarafından paraflanmalı ve son sayfası imzalanmalıdır),

c) Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesi, (Yükseköğrenimini yurtdışında tamamlamış adayların, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan edinilen Lisans Denklik Belgesini de diplomaları ile birlikte sunmaları gerekmektedir),

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge,

e) Seyahat odaklı ve yoğun çalışma temposunda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair Devlet Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,[4]

f) Seçme Sınavına Katılma Özel Koşulları altındaki (b) maddesi kapsamında bizzat izleme faaliyeti gerçekleştirilmiş hibe programını özetleyen ve programın süresi, programda çalışılan süre, pozisyon, alınan sorumluluklar, izleme yapılan proje listesi, izleme tarihleri, program süresince bağlı bulunulan yöneticinin adı ve iletişim bilgileri ve programın Avrupa Birliği tarafından fonlandığı kapsama ilişkin bilgileri içeren en fazla 2 sayfalık rapor, (Rapor Times New Roman yazı tipinde 12 punto ile yazılmalıdır. Standart bir taslağı yoktur. )

g) Adayların en az 3 senelik profesyonel çalışma sürelerini gösteren SGK hizmet dökümü kaydı ve/veya çalıştıkları kurumlardan alacakları çalışma belgeleri,

h) Savcılıktan temin edilecek adli sicil raporu,

i) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

j) Nüfus kayıt örneği,,

k) İkamet yerini gösterir belge,

[1] Adaylarda T.C. vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Genel katılma koşulları ve her bir pozisyon için aranan koşulları karşılama ve ispat niteliğindeki belgeler başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına göre talep edilebilecektir.

[2] Başvuru sahibi söz konusu izleme faaliyetlerini Sözleşme Makamı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ya da Faydalanıcı Kurum adına ilgili kurumların çalışanı olarak ya da iş bu kurumlara yönelik bir Teknik Yardım Projesi altında istihdam edilmek suretiyle gerçekleştirmiş ve söz konusu projelere ilişkin bizzat izleme raporu hazırlamış olmalıdır. Adayın söz konusu kurumlarda çalıştığı, bu kurumlarla iletişime geçilerek teyit edilecektir.

[3] (c) bendindeki belgenin noter onaylı sureti kabul edilecektir. (a) ve (b) bendindeki bilgilerin doğruluğunu temin amacıyla Başkanlığımızın adaylardan her türlü ek bilgi ve belgeyi isteme talebi saklıdır.

[4] Sağlık raporunun başvuru esnasında sunulması gerekmemektedir. Bu rapor, tüm aşamalardan başarılı olunması ve göreve başlamanın gerçekleşmesi durumunda adaydan talep edilecektir.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.