27 Mayıs 2024 Pazartesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına avukat alınacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinde münhal bulunan (17) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacaktır.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinde münhal bulunan ve aşağıda alım yapılacak İl Müdürlüğü, adedi, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen (17) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacaktır.

 

İL MÜDÜRLÜKLERİ SAYISI SINIFI UNVANI DERECESİ
ADANA 1 AH Avukat 9
ANKARA 1 AH Avukat 9
ANTALYA 1 AH Avukat 9
BURSA 1 AH Avukat 9
DENİZLİ 1 AH Avukat 9
DİYARBAKIR 1 AH Avukat 9
ERZURUM 1 AH Avukat 9
GAZİANTEP 1 AH Avukat 9
İSTANBUL 1 AH Avukat 9
İZMİR 1 AH Avukat 9
KAYSERİ 1 AH Avukat 9
KOCAELİ 1 AH Avukat 9
SAMSUN 1 AH Avukat 9
TEKİRDAĞ 1 AH Avukat 9
TRABZON 1 AH Avukat 9
VAN 1 AH Avukat 9
ZONGULDAK 1 AH Avukat 9

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Başvurular, 07 Ekim 2013 günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayınlanan “Avukatlık Sınavı Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların fotoğraflarını, mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) ve avukatlık ruhsatnamelerini elektronik ortamda taratıp Başvuru Formuna eklemeleri zorunludur.

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

3) Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecektir. Birden fazla il tercih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulünde tek oturum halinde 02 Kasım 2013 tarihinde Ankara’ da yapılacaktır.

2) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati, sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlığımızın internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3) Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; il bazında kadro sayısının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak (KPSS)P3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde kendi adlarına düzenlenerek e-posta adreslerine gönderilecek olan “Sınav Kimlik Belgesi” nin bir çıktısını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

5) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

6) Yazılı sınav konuları;

Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku, Memur Hukuku, İmar Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, Kabahatler Hukuku.

7) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Yazılı sınavdan yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

– Yazılı sınavda başarılı olanlardan il bazında yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dâhil olmak üzere il bazında atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

– Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

– Yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak, giriş sınavı başarı puanı belirlenecek ve il bazında en yüksek not alan adaydan başlanarak nihai başarı sıralaması yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda (KPSS)P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek giriş sınavını il bazında asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecektir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır.

– Adayların, Avukatlık kadrosuna atanmaları giriş sınavı başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaktır.

– Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

D) DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilecektir.

E) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Sınavla ilgili olarak;

(0312) 201 57 08

(0312) 201 57 48

(0312) 201 57 12 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.