27 Mayıs 2024 Pazartesi

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müd. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müd. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

l-GENEL AÇIKLAMA

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki (30) adet sözleşmeli mütercim-tercüman pozisyonuna Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; – Arapça dokuz (9) adet, – Rusça yedi (7) adet, – Farsça altı (6) adet, – İtalyanca iki (2) adet, – Portekizce iki (2) adet, – Lehçe bir(l) adet, – Ermenice bir(l) adet, -Japonca bir(l) adet, -Sırpça bir(1) adet, olmak üzere personel alınacaktır.

II-BASVURU ŞARTLARI

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

– Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,

– En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim mezunu olmak,

– İlana çıkılan pozisyon için aranan dilde adayların ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak, en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemesi veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olması,

– Dil belgelerinin son 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Adaylar, 25/11/2013 tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde 09/12/2013 tarihi mesai saati bitimine kadar başvurularını; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (www.byegm.gov.tr) adaylar için bulunan “îş Talep Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapacaktır.

(2) Adaylar yukarıda belirtilen müracaat tarihleri arasında Bakanlığımız internet sitesinden temin ederek dolduracakları iş talep formuna aşağıda belirtilen diğer belgeleri de dijital ortamda ekleyeceklerdir.

a) Diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir beyan,

c) Vesikalık fotoğraf,

d) Yabancı uyruklular için pasaport,

(3) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

(4) Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(5) İlgili dillerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer dillerden alım yapılacaktır.

IV- SINAV VE SONUÇLARIN İLANI (1) Mütercim-Tercüman pozisyonu için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;

a) Yazılı Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon ve kamu diplomasisi alanında metin çevirisi yaptırılacaktır (Yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile), b) Sözlü Sınav: Genel kültür, genel yetenek ve kendini ifade etme yeteneği ölçülecektir.

(2) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben aldıkları YDS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir bölüm için belirlenen pozisyon sayısının “10 (on)” katı kadar aday “yazılı yarışma” sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” sınavına alınacaktır.

(3) Genel Müdürlüğümüz tarafından başvuran adaylar için yapılacak yazılı sınav neticesinde yetmiş (70) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle, her bir bölümde ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(4) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir dilden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan pozisyon Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer dillerden karşılanacaktır.

(5) Sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan, ilgili alanlarda Genel Müdürlükçe gerekli görülen miktarda yedek belirlenecektir.

(6) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlan www.byegm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

(7) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V- ATAMA VE GÖREVE BAŞLATMA

(1) Sözlü sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde istenecek olan belgelerin aslını tamamlamak suretiyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Belgelerin tesliminin ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.

(3) Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.

(4) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

(5) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(6) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

(7) Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.

VI- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Genel Müdürlük internet/ web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası : (O 312) 583 63 82

Internet/Web Sayfası : http://www.byegm.gov.tr

Facebook Sayfası : http://www.facebook.com/BBYEGM

Twitter Sayfası : http://www.twitter.com/byegm

Linkedin Sayfası : http://www.linkedin.com/company/byegm

Adres : Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA B

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.