23 Temmuz 2024 Salı

Avrupa Birliği Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı

Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere 3 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Avrupa Birliği Bakanlığından:

YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında; Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci dereceli kadroda görev yapmak üzere 3 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

II. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

– En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

– 2013 yılı Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1978 ve daha sonra doğmuş olanlar) olmak (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 40 ıncı maddesi 2.8.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 12.7.2013 tarih 6495 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ile “… Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak…” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, lisans öğrenimlerini 5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun Ek 1’inci maddesinin son fıkrası kapsamında bu sınavın son başvuru tarihinden önce bitirmiş olanlar 35 yaş şartına tabi değildir.),

– ÖSYM tarafından, 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonucunda KPSSP103 puan türünde 80 ve üzerinde puan almış olmak,

– İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde, YDS veya KPDS’den en az (B) düzeyinde geçerli belgeye veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan değerlendirmeleri Yükseköğretim Kurulunun Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablosuna göre yapılacaktır.)

gerekmektedir.

Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan; KPSSP103 puan türünde 80 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere; atama yapılacak kadro sayısının on katına kadar aday Yazılı Giriş Sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Yazılı Giriş Sınavına çağrılır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 25 Ekim 2013 tarihinden itibaren Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, 30 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 09.30’da başlayacak ve 21 Ekim 2013 Pazartesi günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir.

Başvurular aşağıda yer alan iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

a) “T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı İdari Hizmetler Başkanlığı Mustafa Kemal Mh. 2082. Cd. No:4 06510 Bilkent-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen,

b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).

21 Ekim 2013 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Bakanlık Genel Evrakına en geç 21 Ekim 2013 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

IV. GEREKLİ BELGELER

Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Bakanlığımız İdari Hizmetler Başkanlığı’ndan veya Bakanlığın internet sayfasından (www.ab.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,

b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) YDS/KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi,

d) T.C. kimlik numarası beyanı (kimlik fotokopisi),

e) 3 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir),

f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyanı,

g) Sabıka kaydına dair başvuru sahibine ait yazılı beyanı,

h) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

i) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyanı,

Yazılı Sınava kabul edilen adaylar, adlarına düzenlenmiş SINAV GİRİŞ KARTLARI’nı, Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan 31/10/2013 Perşembe günü mesai saati bitimine (18:00) kadar şahsen müracaat ederek imza karşılığında teslim alabilecektir. Sınav Giriş Kartlarını belirtilen tarihe kadar teslim almayan adaylar yazılı sınav saatinden 1 saat önce (1/11/2013 günü saat 08:30’da) sınav salonu girişinden kartlarını temin edebilirler.

V. SINAV KONULARI, GİRİŞ SINAVI YERİ VE TARİHİ:

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

Yazılı Giriş Sınavı

Yazılı sınav klasik usulde yapılacak olup, Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku), Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon) başlıklarından oluşur. Alan Bilgisi 30 puan, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 40 puan ve Yabancı Dil Bilgisi 30 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı Giriş Sınavında başarı notu, yüz puan üzerinden en az yetmiştir.

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Ancak Yazılı Giriş Sınavı başarı oranı, ilan edilen kadronun dört katının altında olursa başarılı olan tüm adaylar Sözlü Giriş Sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır.

Yazılı Giriş Sınavı Tarihi ve Yeri

Yazılı sınav 1 Kasım 2013 Cuma günü 09.30 – 12.30 saatleri arasında Bakanlık Binasında yapılacaktır.

Adaylar sınavda sınav giriş kartları ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Sınav giriş kartı ve kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sözlü Giriş Sınavı

Sözlü sınav Ankara’da Bakanlık Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınavda, adaylar;

a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi, (50 Puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 Puan)

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI. DEĞERLENDİRME

Giriş Sınavı nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulurlar. Sınav sonuçları açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması durumunda ise KPSSP103 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste de belirlenir.

VII. NİHAİ SONUÇ VE ATAMA

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup, sadece atanmaya hak kazananlara tebligat yapılacaktır.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir.

Giriş sınavını kazananların Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

İlanen duyurulur.

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.